Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Εὐρώπης

Share:

Ἕνα σχέδιον εἰς ἐξέλιξιν, ποὺ δὲν δικαιολογεῖ τὴν ἀδιαφορίαν ἢ τὴν ἄγνοιάν μας

Γιὰ μία ἀκόμα ἑβδομάδα ἀναγκαζόμαστε νὰ διακόψουμε καὶ πάλι τὴν καθιερωμένη συνέχεια τῆς ἀρθρογραφίας μας, ὅπου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ καλοκαιριοῦ μελετοῦμε τὸ πῶς οἱ ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τὶς Ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις ὡς ρυθμιστὴ τῶν ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑλλάδος καί, κυρίως, πῶς χρησιμοποίησαν –καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν– τοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ σχέδια τους.

Ὁ λόγος τῆς νέας διακοπῆς εἶναι οἱ παρασκηνιακὲς ἐξελίξεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ποὺ ἀποσκοποῦν σὲ ἕνα σχέδιο, τὸ ὁποῖο ἡ στήλη μᾶς τονίζει καὶ ἐπισημαίνει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς καθιερώσεώς της στὴν ἔγκριτη ἐφημερίδα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Πρὸ ἡμερῶν μᾶς ἐξέπληξε εὐχάριστα, ἀλλὰ ταυτόχρονα μᾶς προβλημάτισε ἔντονα, ἡ ἀναφορὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ εἰδησεογραφικὴ ἱστοσελίδα[1] τοῦ διαδικτύου, σχετικὰ μὲ τὶς ἐξελίξεις, ποὺ δρομολογοῦνται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἀφοροῦν στὴν ὁμοσπονδοποίηση τῆς Εὐρώπης.

Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι σίγουρα μία δικαίωση γιὰ τὴν στήλη, ποὺ ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὸν ἐπικείμενο διαμελισμὸ τῆς Πατρίδος μας. Ὅμως, δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἡ ἁπλὴ ἀναφορά, εἰδικὰ ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ ἐπιβάλλεται λόγῳ ἀξιώματος νὰ ἐπηρεάζουν τὰ γεγονότα. Οἱ ἀρθρογράφοι καὶ οἱ πολιτικοὶ ἀναλυτὲς μιᾶς ἐφημερίδος ἀναλύουν καὶ ἑρμηνεύουν τὶς ἐξελίξεις, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὴν ἐξουσία νὰ τὶς μεταβάλουν ἢ νὰ τὶς τροποποιήσουν. Ὁ ρόλος αὐτὸς ἀνήκει στοὺς πολιτικούς, ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιτρέψουν ἢ νὰ ἀποτρέψουν τὶς ὅποιες γεωπολιτικὲς ἀλλαγὲς καὶ κυρίως στοὺς Ἱεράρχες, ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιβλέπουν ἄγρυπνα τὶς κινήσεις τῶν πολιτικῶν. Ὁ προβληματισμός μας, συνεπῶς, εἶναι σχετικὸς μὲ τὸ ποῦ θὰ ὁδηγήσει καὶ σὲ τί ἀποσκοπεῖ ἡ συγκεκριμένη ἐπισήμανση καί, μάλιστα, στὴν συγκεκριμένη χρονικὴ συγκυρία.

Οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μᾶς κάνουν νὰ αἰσιοδοξοῦμε, καθὼς βλέπουμε πὼς ἐπιτέλους ἔχει ἀπήχηση ὁ συναγερμός, ποὺ ἔχει σημάνει ἀπὸ τὸ 2015 ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» μέσῳ τῆς παρούσης στήλης, ὡστόσο περιμένουμε ἐναγωνίως νὰ δοῦμε πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἐμπράκτως ὅλα ὅσα σωστὰ τονίζει ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως.

Τὸ μεσημέρι τῆς 7ης Δεκεμβρίου τοῦ 2017, ὁ Γερμανὸς πολιτικὸς Martin Schulz δήλωσε[2] πὼς ἡ δημιουργία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης εἶναι μονόδρομος καὶ μάλιστα θὰ πρέπει νὰ δρομολογηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες διαδικασίες γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς ἑνιαίου Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος μέχρι τὸ 2025. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἔχουν ξεκινήσει οἱ ἀπαραίτητες διαδικασίες ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Δυτικῶν, ἀλλὰ στὴν Χώρα μας μέχρι τώρα κανένας (Ἱεράρχης ἢ πολιτικὸς) δὲν ἔχει κάνει ἔστω ἁπλὴ ἀναφορὰ στὸ γεγονός.

Ὁ Schulz δὲν εἶναι κάποιος τυχαῖος, ἀλλὰ τὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ σύγχρονου Εὐρωπαίου γενίτσαρου πολιτικοῦ. Γεννημένος στὴν κωμόπολη τῆς Hehlrath, στὰ σύνορα τῆς Γερμανίας μὲ τὸ Βέλγιο καὶ τὴν Ὁλλανδία, ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἐκπαιδεύτηκε ὡς πωλητὴς καὶ ἐργάστηκε ὡς βιβλιοπώλης ἀπὸ τὸ 1982 μέχρι τὸ 1994, ἔχοντας δικό του βιβλιοπωλεῖο στὸ Wurselen, στὴν Βόρεια Ρηνανία–Βεστφαλϊα.

Οἱ Δυτικοὶ ἐκπαιδευτὲς πολιτικῶν ἔχουν ἰδιαίτερη προτίμηση σὲ γόνους φτωχῶν οἰκογενειῶν, πετυχημένων αὐτοδημιούργητων βιοπαλαιστῶν –μὲ προτίμηση στοὺς βιβλιοπῶλες ἢ στοὺς πλανόδιους πωλητές– ποὺ εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀσπαστοῦν τὸ Εὐρωπαϊκὸ ἰδεῶδες καὶ τὰ “μεγαλεῖα” τῶν ἀξιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς “αὐτοκρατορίας”.

Ἔχοντας ἰδίαν ἄποψη γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ σημερινοῦ προέδρου τοῦ SPD (Γερμανικὸ σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα), ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2017 τονίζαμε τὸ πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ Schulz, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι ὁ “χρήσιμος ἠλίθιος”, ποὺ ἀναζητοῦν οἱ Δυτικοί.

Ὁ Spiegel ἔδωσε μεγάλη προβολὴ –ἂν καὶ μὲ ἔντεχνο τρόπο– στὴν κίνηση τοῦ Martin Schulz νὰ διεκδικήσει τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος τοῦ SPD μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ ἀνέλθει στὸ ἀξίωμα τοῦ καγκελλάριου.

Ὁ Schulz εἶναι γνωστὸ –τουλάχιστον σὲ κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ γνωρίζουμε λίγο πιὸ πολὺ τὴν τακτικὴ καὶ τὴν μεθοδολογία του– πὼς δὲν κάνει τίποτε χωρὶς προηγουμένως νὰ τὸ ἔχει μελετήσει πολὺ προσεκτικά. Δὲν εἶναι ὁ πολιτικός, ποὺ θὰ ἐκφραστεῖ μὲ ἀκραῖες θέσεις, παρότι οἱ ἀπόψεις του εἶναι ἀκραῖα ἐθνικιστικές.

Χαρακτηριστικὸ τῆς προσωπικότητός του εἶναι μία παλαιότερη ὁμολογία του, ποὺ δὲν εἶναι εὐρέως γνωστή, διότι ἔγινε στὰ πλαίσια μιᾶς συνάντησης μεταξὺ στενῶν συνεργατῶν καὶ πολιτικῶν ἀντιπάλων του κατὰ τὴν θητεία του στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Ἀπαντώντας σὲ μία πρόταση ἑνὸς σημαίνοντος στελέχους ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, ὁ Schulz ἀνέβασε τὸν τόνο τῆς φωνῆς του –σπάνιο στὶς δημόσιες ἐμφανίσεις του– καὶ εἶπε χαρακτηριστικά: «Δὲν πρόκειται νὰ τὸ συζητήσω! Πάνω ἀπὸ τὴν Γερμανία δὲν βάζω, οὔτε τὸν ἑαυτό μου, οὔτε τὴν οἰκογένειά μου!».

Ὁ Schulz ἀπέδειξε ἔμπρακτα πὼς ἐννοοῦσε αὐτό, ποὺ τοῦ ξέφυγε καὶ ὁμολόγησε σὲ μία στιγμὴ ὑπερβολικῆς πίεσης, ὅταν ἀρνήθηκε τὴν σίγουρη ἐπανεκλογή του στὸ ἀξίωμα τοῦ προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, παραδίδοντας τὰ “εὐρωπαϊκὰ σκῆπτρα” ἀπὸ τὶς 17 Ἰανουαρίου τοῦ 2017 στὸν ἄβουλο καὶ πλήρως κατευθυνόμενο Ἰταλὸ πολιτικάντη Antonio Tajani.

Ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν ἀν­θρώπων, ποὺ χρησιμοποίησαν ἢ προσπάθησαν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν Ε.Ε. πρὸς ὄφελος τῆς πατρίδος τους, ἀλλὰ ἀργὰ ἢ γρήγορα συνειδητοποίησαν πὼς αὐτὸ εἶναι “ὄνειρο θερινῆς νυκτός”. Στὴν Εὐρώπη οἱ μόνοι, ποὺ ἀπέμειναν νὰ ὑμνοῦν τὸ “Εὐρωπαϊκὸ ἰδεῶδες”, εἶναι οἱ ἀφελεῖς καὶ μὴ σκεπτόμενοι νεοέλληνες, ποὺ παραμένουν ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου τοῦ διεφθαρμένου πολιτικοῦ καθεστῶτος, ποὺ τυραννεῖ τὸν τόπο.

Ὁ Wolfgang Schauble πολλὲς φορὲς συγκρίνει καὶ παρομοιάζει τὸν Martin Schulz μὲ τὸν Donald John Trump, γιατί ὁ ἴδιος εἶναι ὑπηρέτης τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ἐκφράζει τοὺς νεοσυντηρητικοὺς τῆς Εὐρώπης. Ὁ Schulz εἶναι χειρότερος ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται. Εἶναι ὁ Hitler στὴν πιὸ “εὐγενικὴ” ἔκδοσή του, καθὼς εἶναι πολὺ προσεκτικὸς στὶς ἐκφράσεις καὶ στὶς τοποθετήσεις του.

Ὡστόσο, ὅταν μιλάει γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὸ συμφέρον της, τὰ μάτια του γίνονται πέτρινα καὶ σοῦ δίνουν νὰ καταλάβεις πὼς μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ στὰ σχέδια του. Εἶναι ἄκαμπτος, ἀπάνθρωπος, ἄκαρδος καὶ δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε πὼς εἶναι μία μηχανὴ χωρὶς συν­αίσθημα.

Ὅμως, αὐτοὶ ποὺ τὸν ἐκπαίδευσαν καὶ τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ ἀναρριχηθεῖ στὸ ὕπατο ἀξίωμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου δὲν εἶναι καθόλου ἀφελεῖς, οὔτε ἀνόητοι. Τὸν ἀφήνουν ἐλεύθερο νὰ σχεδιάζει τὴν Ὁμοσπονδοποίηση τῆς Εὐρώπης καί, μάλιστα, τὸν βοηθοῦν μὲ κάθε μέσο. Ἐκεῖνος μπορεῖ νὰ πιστεύει πὼς μία Ὁμόσπονδη Εὐρώπη θὰ εἶναι πλήρως ἐλέγξιμη ἀπὸ τὴν Μεγάλη Γερμανία, ποὺ ὀνειρεύεται, ὡστόσο οἱ «ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου» τὸν χρησιμοποιοῦν, γιὰ νὰ πετύχουν μία ὥρα νωρίτερα τὸν σκοπό τους, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση μιᾶς ἑνιαίας παγκοσμίου κυβερνήσεως.

Ἔχουμε στὴν διάθεσή μας πολλὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυρισμοῦ μας. Ἔχουμε, ἐπίσης, τονίσει πολλάκις στὸ παρελθόν, πὼς στὴν Πατρίδα μας ἔχουν ἤδη δρομολογηθεῖ γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις, ποὺ θὰ καταλήξουν στὸν κατακερματισμό της, γιατί ἔτσι ἐξυπηρετεῖται ἡ ὁμοσπονδοποίηση τῆς Εὐρώπης. Ἡ Θρᾴκη καὶ ἡ Μακεδονία φαίνεται πὼς σύντομα θὰ βρεθοῦν στὸ ἐπίκεντρο διπλωματικῶν διεκδικήσεων καὶ διαπραγματεύσεων, ὅπως ἤδη γίνεται στὴν Κύπρο καὶ στὸ Αἰγαῖο.

Ὅπως προείπαμε, ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νὰ ἀναλύουμε τὶς κινήσεις, ποὺ πρόκειται νὰ ἐπηρεάσουν τὴν Πατρίδα μας. Οἱ Ἱεράρχες καὶ οἱ πολιτικοί μας εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποτρέψουν ὁποιαδήποτε γεωπολιτικὴ ἀλλαγὴ ἀπειλεῖ τὴν ἐδαφικὴ –καὶ ὄχι μόνο– ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος.

Μανώλης Β. Βολουδάκης

Σημειώσεις:

[1] bit.ly/2lU3J7p. [2] tinyurl.com/y6ocrxze

Previous Article

ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Next Article

Τὸ Φανάρι θὰ ἀναγνωρίση «Μακεδονικὴν Ἐκκλησίαν»;

Διαβάστε ακόμα