Ἡ σύγχρονος ἀποστασία φέρνει τὸν Ἀντίχριστον!

Share:

ΖΟΥΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ἐσχατολογικές, ὅπου ἡ ἠθικὴ ἀποστασία ἄγγιξε τὰ πλέον ἀκραῖα ὅρια. Διαβάσαμε ἕνα κατατοπιστικὸ σχόλιο ἀπὸ ἕνα σύγχρονο χαρισματικὸ Γέροντα, τὸν Καθηγούμενο Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου, Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο:  «Εἰς τὰς ἡμέρας μας ἤδη καλλιεργεῖται καὶ βιοῦται μέσα εἰς τὸν κόσμον ἡ κατ’ ἐξοχὴν μεγάλη Ἀποστασία, περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλοῦν καὶ προφητεύουν, τόσον ἡ Ἁγία Γραφή, ὅσον καὶ οἱ θεῖοι Πατέρες. Αὐτὴ ἡ παρουσιαζομένη σήμερα πρωτοφανὴς Ἀποστασία ἀπὸ ὅσα ὁρίζει ὁ Νόμος καὶ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, προετοιμάζει τὸ σαθρόν, διεφθαρμένον καὶ ἐξαθλιωμένον περιβάλλον, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ δυνηθῆ νὰ ἀναδυθῆ καὶ νὰ ἀναφανῆ ὁ προφητευμένος Ἔσχατος Ἀντίχριστος! […] Αὐτὴ ἡ Ἀποστασία προχωρεῖ εἰς τὰς ἡμέρας μας μετὰ συνεχῶς ἐπαυξανομένης ταχύτητος καὶ ἐπιπόνου τραχύτητος πρὸς τὴν ἄνευ προηγουμένου αἰχμήν της, ἀναφορικῶς, ὄχι μόνον εἰς τὸ κοσμοθεωρητικόν, ἀλλά, καὶ κατὰ ἀναπόδραστον συνέπειαν, καὶ εἰς τὸ πρακτικὸν καὶ τὸ ἠθικὸν πεδίον! Ὀφθαλμοφανής, ὅσον ποτὲ ἄλλοτε, παρουσιάζεται σήμερον ἡ πολλὴ ἀσέβεια πρὸς τὸν Δημιουργὸν καὶ ἡ πολλὴ ἠθικὴ διαφθορὰ μεταξὺ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων. Τὸ κακὸν ἐπληθύνθη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ διαπράττεται τώρα εὐκολωτέρως, ἀνετωτέρως καὶ εὐρυτέρως καί, προπαντός, κατὰ τρόπον ἀναιδέστερον, ὑποβοηθούσης μάλιστα καὶ τῆς κακῆς χρήσεως τῆς ραγδαίως ἐξελισσομένης τεχνολογίας…» (Ἱστ. katakomviki-ecclesia.blogspot.com)! Ναί, εἶναι φανερό: ἡ σύγχρονη ἀποστασία θὰ φέρει τὸν Ἀντίχριστο! Μόνο μία ἐξαθλιωμένη ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ ἀνθρωπότητα θὰ τὸν  δεχτεῖ ὡς «σωτήρα» της καὶ θὰ τοῦ παραχωρήσει τὸ μιαρὸ θρόνο τῆς ἐξουσίας του! Ἂς εἴμαστε ἀνελλιπῶς ἕτοιμοι γιὰ τὰ χειρότερα!

Previous Article

Ἐπιτέλους, περιορισμοὶ ἰσλαμιστῶν εἰς τὴν Γαλλίαν!

Next Article

Ἀποκαθηλώνουν τὰ ἀγάλματα τοῦ λευκοῦ Χριστοῦ!