Ἡ αὐτοανακήρυξις εἰς Προκαθήμενον τῆς 5ης ἠπείρου!

Share:

Ὅλα αὐτὰ διατί συνέβησαν; Μήπως διὰ τὴν «πολυετῆ» προσφοράν του; Μήπως διὰ τὸ ἔργον του; Ἀπολογισμὸς πεπρα­γμένων; Τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ὁ σκοπὸς ἐφάνη κατὰ τὴν ὁμιλίαν του. Ἡ πρώτη ἀναφορὰ ἦτο εἰς ἔργα ποὺ ΠΙΘΑΝΩΣ θὰ γίνουν εἰς τὸ μέλλον, μεταξὺ τῶν ὁποίων: «ἡ σύσταση τῆς Ἐθνικῆς Μητροπολιτικῆς Χορωδίας Αὐστραλίας, ἡ ὁποία θὰ πρα­γματοποιήσει τὴν πρώτη της ἐμφάνιση στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 2021, στὸ πλαίσιο τῆς συμπλήρωσης 30 ἐτῶν Πατριαρχίας» τοῦ Κων/λεως (πόσον θὰ κοστίση καὶ αὐτὸ τὸ ταξίδι;), «ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου» , ἡ ἵδρυση σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ἡ διεξαγωγὴ συνεδρίου διὰ τὴν νεολαίαν καί… «ἡ ἔγκριση γιὰ τὴ συμμετοχὴ καὶ γυναικῶν στὰ ἱερὰ ψαλτήρια»! Ὑπάρχει κάτι περισσότερον ταπεινωτικὸν νὰ ἀναφέρη ἀκόμη διὰ τὴν ποιμαντορίαν του;

Ἔπειτα ἠκολούθησεν ἡ συνειδησιακὴ μειοδοσία τῆς πατρίδος, λέγων «ἂν χρειαστεῖ, νὰ θυσιάσουμε καὶ τὴ ζωή μας ἀκόμη γιὰ τὴ νέα μας πατρίδα, τὴν Αὐστραλία»! Αὐτὸς κατευθύνει τὴν Ὁμογένειαν;

Δὲν παρέλειψε νὰ αὐτοκληθῆ ὡς «ὁ 6ος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς πέμπτης ἠπείρου»! Ἀλλὰ τὸ ἔκανε καὶ πρᾶξιν. Ἀνεφέραμεν ὅτι τὴν ἐκδήλωσιν θὰ ἐζήλευεν Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, διότι ὡς Προκαθήμενος εἶχε τὴν προκαθεδρίαν τῶν Ἀρχιερέων ποὺ προσ­εκάλεσε, καθὼς ἦσαν παρόντες: «ὁ Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, οἱ Μητροπολίτες Σεβαστείας κ. Σεραφείμ, Χὸνγκ Κὸνγκ κ. Νεκτάριος, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων, Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνάτιος, καὶ Σικάγου κ. Ναθαναήλ, ὁ Ἐπίσκοπος Μελόης κ. Αἰμιλιανός, οἱ Ἐπίσκοποι Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυανέων κ. Ἐλπίδιος, καὶ Σινώπης κ. Σιλουανός». «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συναθροισθέντες ἐνθάδε» μὲ τὸ ἀζημίωτον! Οἱ περισσότεροι ἦσαν «πλησιόχωροι». Πρός τί ἡ παρουσία τοῦ Σεβ. Σικάγου; Διατί ἔμεινε περισσότερον τῶν ὑπολοίπων μαζί μέ τόν Αὐστραλίας;

Ὄντως ἐκέρδισεν «ἐπαξίως» τὸν τίτλον τοῦ Προκαθημένου μιᾶς ἐκ τῶν πέντε ἠπείρων! Διὰ τοῦτο καὶ προανήγγειλε πολυδαπάνους καὶ ὀθνείους πρὸς τὸ ὀρθόδοξον ἦθος νέας ἐκδηλώσεις λέγων «Σὲ τέσσερα χρόνια, μάλιστα, θὰ ἑορτάσουμε τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, μὲ μεγάλες ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις». Προεξώφλησεν ὅτι θὰ εἶναι ἐκεῖ μετά τέσσερα ἔτη καὶ ἐλησμόνησε τὸ «ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (Λουκ. ιβ΄ 20).

Previous Article

Επιστολή Ι.Σ.Κ.Ε. προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Next Article

«Στά τρία τά παπαγαλάκια»

Διαβάστε ακόμα