Ἡ βράβευσις πρωτοστάτου τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Share:

Ἡ ἐκδήλωσις τῶν ὀνομαστηρίων περιελάμβανε καὶ μία καινοφανῆ ἐπινόησιν! Ὁ Αὐστραλίας κ. Μακάριος παρουσίασε μεγαλειωδῶς νέον παράσημον, ἰδικῆς του ἐμπνεύσεως, ποὺ ὠνόμασε παράσημον τοῦ «Τάγματος τῶν Φιλοχρίστων»! Πῶς θὰ κάνη δημοσίας σχέσεις, ἐὰν δὲν ἔχη καὶ παράσημα, διὰ νὰ ἀπονέμη; Πρῶτος ἐκ τῶν βραβευθέντων διὰ τοῦ παρασήμου ἦτο ὁ κ. Νικόλαος Ἀρχοντώνης, ὁ ἀδελφός τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως!

Εἰς τὸ τραπέζι παρεκάθηντο καὶ μέλη τῆς πολιτειακῆς ὀργανώσεως τῆς Αὐστραλίας. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ Γερουσιαστὴς τοῦ Φιλελευθέρου Κόμματος τῆς Νέας Νοτίου Οὐαλλίας κ. Andrew Bragg, εἰς τὸν ὁποῖον ὁμοῦ μετὰ τῶν ὑπολοίπων ἀπηύθυνεν εὐχαριστίας. Εἶχε προηγηθῆ, παρόντων ὅλων τῶν Ἀρχιερέων εἰς τὸν Ναὸν (τῶν διακόνων φερόντων ἅπασαν τὴν στολήν, τῶν ἱερέων φαιλόνιον καὶ ἐπιτραχήλιον καὶ τοῦ Αὐστραλίας ἐπὶ τοῦ δεσποτικοῦ μανδύαν καὶ ράβδον), ἰδιαιτέρα ὑψηλοτέρα βράβευσις τοῦ κ. Bragg διὰ τοῦ νεοκόπου (ἑτέρου!) μεταλλίου τοῦ ««Τάγματος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ», ὅπου ἀνεκηρύχθη «Ἀνώτερος Ταξιάρχης τοῦ Τάγματος». Ὁ ὄμορφα σμαλτωμένος, ἀσημένιος σταυρὸς μὲ στέμμα, ἐπιχρυσωμένος μὲ 24 καράτια χρυσό, φέρων καὶ καλαίσθητον σχεδιασμένον ἀστέρι, τοῦ ἀπονεμήθηκε» μετὰ πάσης τιμῆς καὶ δόξης! Ὡς νὰ μὴ ἔφθανεν αὐτὸ ἔθεσεν αὐτὸν εἰς τὸ δεσποτικὸν παραθρόνιον καὶ ὡς ἄλλος «Ἐρωτόκριτος», ἀφοῦ Κρητικὸς μὲ ποιητικὴν διάθεσιν καὶ αὐτός, τοῦ εἶπε ὁ Μακάριος: «Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ σᾶς γνώρισα, ἔνιωσα ὅτι εἶστε ἕνα ἄτομο ποὺ πολὺ εὔκολα κερδίζετε τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων…» καὶ τοὺς δημιουργεῖτε ἕνα νέο ἐσωτερικὸ κόσμο»!

Τὸ ἀνακοινωθὲν καυχᾶται ὅτι «εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀπονέμεται μία τέτοια ὑψηλὴ διάκριση σὲ μὴ Ἕλληνα καὶ μὴ Ὀρθόδοξο» ἀπὸ τὸν Αὐστραλίας «ποὺ ἔφτασε στὴν πέμπτη ἤπειρο μόλις πρὶν ἀπὸ ἕξι μῆνες»! Ὁποῖον κατόρθωμα ἐντὸς ἕξι μηνῶν! Ὁ προκάτοχός του διατί δὲν ἐβράβευσε κανένα; Εἰς αὐτὰ κατασπαταλοῦνται τὰ χρήματα τῶν Ὁμογενῶν καὶ τοῦ ΥΠΕΞ τῆς Ἑλλάδος, δηλ. τῶν φορολογουμένων Ἑλλήνων;

Τὸ ἀνακοινωθὲν ὅμως ἀποκρύπτει τὸ πλέον σημαντικόν: ὁ κ. Γερουσιαστὴς ὄχι μόνον δὲν εἶναι Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος, ἀλλὰ ἦτο πρωτοστάτης τῆς μεγάλης ἐκστρατείας διὰ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ποὺ ἐθεσπίσθη! Τὴν ἐκστρατείαν αὐτὴν εἶχε πολεμήσει ὁ κυρὸς Αὐστραλίας καθηκόντως ὡς ἐναντιουμένης εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον. Τώρα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος ὄχι μόνον ἀνατρέπει ὅλον τὸν κόπον καὶ τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ ὡς Ἐκκλησία τιμᾶ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἐγκαθιδρύει τὸ κράτος τοῦ διαβόλου, τῆς διαστροφῆς καὶ τῆς ἀνηθικότητος. Μόνον διὰ νὰ ἔχη πρόσβασιν εἰς τὴν πολιτικήν; Αὐτὴ εἶναι ἡ τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιον Μακάριον; Ὁ Ἅγιος ἔλεγεν ὅτι:

«ὑπάρχουν δύο τάγματα δαιμόνων. Ἀπὸ αὐτά, τὸ ἕνα πολεμᾶ τοὺς ἀνθρώπους, παρασύροντάς τους σὲ πάθη τερατώδη καὶ ἀκατονόμαστα, ἐνῶ τὸ ἄλλο, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται καὶ «ἀρχικό», δημιουργεῖ στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων διάφορες κακοδοξίες καὶ πλάνες. Αὐτούς, μάλιστα, τοὺς δαίμονες τοῦ δεύτερου τά­γματος, τοὺς ξεχωρίζει ὁ Σατανᾶς καὶ τοὺς ἀποστέλλει στοὺς μάγους καὶ στοὺς αἱρεσιάρχες».

Πόσα «δαιμόνια» ἔχει κανεὶς, ὅταν καὶ κακοδοξίας ἔχη διατυπώσει καὶ ὑπερμάχους βαρέων σαρκικῶν ἁμαρτιῶν ἐπιβραβεύη; Αὐτὰ ἐπεκρότησαν οἱ παρόντες Ἀρχιερεῖς τοῦ Φαναρίου; Οὔτε τὰ προσχήματα πλέον;

Ἡ Ἐκκλησία ὡς Μασονία!

Πῶς ἐξηγοῦνται ὅλα αὐτά; Προσέξατε. Ἂς λάβωμεν ὡς παράδειγμα τὸν τρόπον λειτουργίας τῆς Μασονίας. Εἶναι σωματεῖον ἀλληλοϋποστηρίξεως καὶ θρησκεία «ἀγνώστου» Θεοῦ. Οἱοσδήποτε σκέπτεται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον διὰ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν του δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ ἕνα Μασόνον.

Τὴν ἡμέραν ποὺ ἐβράβευσε τὸν κ. Γερουσιαστὴν, ὁ Αὐστραλίας μετέβη εἰς τὴν ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, εἰς τὴν ὁποίαν οὐδέποτε μετέβη Ἀρχιεπίσκοπος παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι λειτουργεῖ 85 ἔτη, ἐπειδὴ ὑπάρχουν ἐνδείξεις σχέσεων μὲ τὴν Μασονίαν. Ὁ Αὐστραλίας ὄχι μόνον ἐκαυχήθη δι’ αὐτὸ, ἀλλὰ ἐδήλωσεν ἐκεῖ, ὡς καταγράφει ὁ ἴδιος εἰς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν:

«Ἐγὼ σᾶς ἀνοίγω τὴν ἀγκαλιά μου, ἀνοίγω τὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, σᾶς δίνω τὴν καρδιά μου καὶ σᾶς λέω ὅτι πρέπει νὰ συμπορευθοῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἕνα, γιατί ἔχουμε τὸ ἴδιο αἷμα, τὴν ἴδια καταγωγή, τὸν ἴδιο Θεὸ καί, πάνω ἀπὸ ὅλα, ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἔχουμε νὰ μοιράσουμε τίποτα. Ἔχουμε κοινὸ σκοπὸ καὶ κοινὸ ἐσχατολογικὸ προορισμό. Γι’ αὐτό, λοιπόν, μὲ τὴν παρουσία μου ἐδῶ θέλω νὰ ἀποδείξω καὶ ἔμπρακτα, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὑποσχέθηκα στὸ διοικητικὸ συμβούλιο, ποὺ προσφάτως μὲ ἐπισκέφθηκε. Ὅτι θὰ πρέπει νὰ προχωρήσουμε ὅλοι μαζί».

Ἐκκλησία καὶ ΑΧΕΠΑ ἔχομεν τὸν ἴδιον Θεὸν καὶ τὸν ἴδιον ἐσχατολογικὸν προορισμόν; Μήπως εἶναι μέλος τῆς ΑΧΕΠΑ ὁ κ. Μακάριος; Ἀπομακρύνετέ τον πρὶν εἶναι ἀργὰ διὰ τὴν Ὁμογένειαν!

Previous Article

Σε άσκηση σιωπής καλεί τους Ιερείς η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Next Article

Τὸ Φῶς Χριστοῦ ἐμπόδιον εἰς τὸν κάθε «διαφωτισμὸν»

Διαβάστε ακόμα