Ἡ «δεξιὰ» προδοσία

Share:

Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

ἐγὼ ὁ παραδοσιακὸς ψηφοφόρος τῆς δεξιᾶς εἶμαι ΕΞΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ μὲ τὴν δεξιάν!

Δὲν μὲ ἐξέπληξε ὅτι ὁ «ἀριστερόστροφος φασισμός», ὅπως τὸν ἐχαρακτήρισε ὁ Μίκης Θεοδωράκης, ὑπερεψήφισε αὐτὴν τὴν μειοδοτικὴν «συμφωνίαν». Αὐτὰ ἐπίστευαν καὶ τὸ 2008, ὅταν συνυπέγραφαν τινὲς ἐξ αὐτῶν, διὰ νὰ δοθῆ τὸ ὄνομα «Μακεδονία» εἰς τὴν γείτονα. Οὔτε τὸ γεγονὸς ὅτι ὄχι μόνον  ἔγραψαν εἰς τὰ παλαιὰν τῶν ὑποδημάτων τους τὸν λαόν, ἀλλὰ ἐφρόντισαν νὰ καθιερώσουν κατὰ τοῦ λαοῦ τὴν «Δημοκρατίαν τῶν Δακρυγόνων»! Τί ἄλλο νὰ ἀναμέναμε ἀπὸ τὸν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου εἶχε δηλώσει ὅτι οἱ μολότοφ εἶναι καλὲς, ὅταν εὑρίσκεται κανεὶς ἀπὸ τὴν πλευρὰν αὐτῶν ποὺ τὶς ρίπτουν; Ἄλλωστε ὁ Μολότοφ ἦτο σοβιετικὸς (ἰδοὺ τὰ πρότυπα τοῦ κ. Τσίπρα), ποὺ συνέβαλε καθοριστικὰ εἰς τὴν «Μεγάλη Ἐκκαθάριση» καὶ ἐκεῖνος ποὺ ὑπέγραψε σύμφωνον μὲ τοὺς Γερμανοὺς Ναζιστάς…

Εἰς αὐτὴν τὴν ὁμάδα τῶν στυγνῶν ριψάσπιδων τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας συγκαταλέγω ὄχι μόνον τοὺς 145 βουλευτάς τῆς κυβερνητικῆς (παρανόμου;) μειοψηφίας τοῦ 2019 ἀλλὰ καὶ τοὺς συμπράξαντας Σταῦρο Θεοδωράκη, Γιῶργο Μαυρωτά, Σπύρο Δανέλλη, Θανάση Θεοχαρόπουλο, Σπύρο Λυκούδη, Κατερίνα Παπακώστα, καθὼς καὶ Γρηγόρη Ψαριανὸ (ποὺ δὲν εἶχε τὸ σθένος νὰ πῆ ΟΧΙ) καὶ Κώστα Ζουράρι (ποὺ ἐστήριξε τὴν Κυβέρνησιν), οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ ἀνάλογα περιβάλλοντα. Εὔχομαι τὸ χῶμα ποὺ θὰ σκεπάση τὰ κόμματά τους νὰ εἶναι βαρὺ καὶ ἀσήκωτον.

Μὲ διακατέχει ἀγανάκτησις ὅμως δι’ ἐκείνους ποὺ προσεποιοῦντο ὅτι προασπίζονται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια αὐτῆς τῆς ἁγιοτόκου καὶ μαρτυροτόκου πατρίδος.

Οἱ μὲν «Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες», οἱ τόσο ἐξαρτημένοι τελικῶς ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν, ἐσκηνοθέτησαν τὴν ἀποχώρησίν των, ὥστε καὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὸν μέχρι πρότινος ἑταῖρον τους (ἡ συμφωνία ἦτο στήριξις ἕως τέλους!) καὶ νὰ ἐξαπατήσουν τοὺς ψηφοφόρους των ὅτι τὴν κρίσιμον ὥραν ἔδωσαν δῆθεν τὴν μάχην! Ἐπὶ τέσσερα ἔτη συνέβαλαν εἰς τὸν ἐκμαυλισμὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔδωσαν «γῆ καὶ ὕδωρ», διὰ νὰ παραμείνουν εἰς τὰς θέσεις ἐξουσίας προετοιμάζοντες συνειδητὰ τὸν δρόμον ἕως τὰς Πρέσπας. Μᾶς ἐθεώρει τόσον ἀνοήτους ὁ κ. Καμμένος, ὥστε νὰ ρίξωμεν τὸ ἀνάθεμα μόνον εἰς τοὺς Θανάση Παπαχριστόπουλο, Ἕλενα Κουντουρᾶ καὶ Βασίλη Κόκκαλη καὶ ὄχι εἰς τὸν ἴδιον, ὅταν δὲν διέγραψε μὲ καταγελάστους δικαιολογίας ἐκείνους ποὺ ὑπερψήφισαν, ἐπειδὴ ἔπραξαν «κατὰ συνείδησιν»;! Ἂν ἀκόμη χαρακτηρίζη τὴν «συμφωνίαν» προδοτικὴν, ἂς μὴ δείχνη τὸν κ. Τσίπραν ἀλλὰ τὸν ἑαυτὸν του ὁ κ. Καμμένος.

Οἱ δὲ τῆς Νέας Δημοκρατίας δὲν γνωρίζουν μόνον ἀπὸ σκηνοθεσίαν ὡς φαίνεται ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μεταμφιέσεις. Ἡ γραμμὴ των ἦτο ἐξ ἀρχῆς σύνθετος ὀνομασία μὲ γεωγραφικὸν περιορισμὸν περιλαμβάνουσα τὸν ὅρον «Μακεδονία». Μετὰ τὰς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου ἡ μὲν κ. Ντόρα Μπακογιάννη ἔλεγε ὅτι δὲν ἀλλάζουμε θέσιν, ὁ δὲ κ. Νίκος Δένδιας ἐδήλωσε ὅτι ναὶ μὲν σύνθετον ὀνομασίαν ἀλλὰ εἰς μίαν λέξιν (δηλ. Βορειομακεδονία;!) καὶ ὁ κ. Ἄδωνις (ποὺ ἔχει ἀπεμπολήσει τὸ χριστιανικόν του ὄνομα Σπυρίδων) Γεωργιάδης ὅτι «θέλουμε νὰ μὴν ἐμπεριέχεται ὁ ὅρος Μακεδονία, ἀλλὰ τί νὰ κάνουμε εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ κάνουμε ἕνα συμβιβασμό». Παρέμειναν λοιπὸν εἰς τὴν ἰδίαν θέσιν, διὰ τοῦτο εἰς τὰς ὁμιλίας τους εἰς τὸ Κοινοβούλιον ἐφήρμοσαν παρελκυστικὴν πολιτικὴν ἀναφερόμενοι συν­εχῶς εἰς τὴν γλῶσσαν καὶ τὴν ἐθνότητα καὶ ὄχι εἰς τὴν ὀνομασίαν!

Κατηγορῶ λοιπὸν τὴν Ν.Δ., διότι δὲν ἔκανε μομφὴν, ὥστε νὰ τεθοῦν καὶ πάλι ὅλοι πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους καὶ ἂς τὴν ἔχανε.

Τὴν κατηγορῶ, διότι δὲν ἔκανε καμία καταγγελίαν διὰ τὴν σύνθεσιν τῆς ἐπιτροπῆς ἄμυνας καὶ ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων, παρὰ μόνον εἰς τὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα, διὰ νὰ «φλομώσουν» τὸν λαόν.

Τὴν κατηγορῶ, διότι δὲν ἐζήτησε ὅριον 180 Βουλευτῶν, ἐνῷ τὸ θέμα εἶναι μείζονος ἐθνικῆς σημασίας.

Τὴν κατηγορῶ, διότι δὲν ἀπαίτησε Δημοψήφισμα, ὅπως θέλει ὁ λαός.

Τὴν κατηγορῶ, διότι δὲν ἐσταμάτησε ἔστω και προσωρινὰ τὴν διαδικασίαν ὡς ἀντισυνταγματικὴν μὲ τὴν ἀνόητον δικαιολογίαν ὅτι τὸ προέτεινε ἡ «Χρυσὴ Αὐγή». Ἂς τὸ προέτειναν οἱ ἴδιοι!

Τὴν κατηγορῶ, διότι δὲν παραιτήθηκαν οἱ Βουλευταί της μὲ τὴν ψευδοδικαιολογίαν ὅτι δὲν θὰ διελύετο ἡ Βουλή. Ἡ παραίτησίς των θὰ ὡδήγει εἰς παραίτησιν καὶ ἄλλων, ὥστε ἡ Βουλὴ νὰ μὴ ἔχει 200 Βουλευτὰς συμφώνως πρός τὸν νόμον καὶ ὄντως θὰ διελύετο. Ἀκόμη ὅμως καὶ ἂν δὲν συνέβαινε αὐτὸ δὲν θὰ ἐτόλμα νὰ προχωρήση ὁ κ. Τσίπρας, διότι εἰς τὸ πανελλήνιον καὶ  διεθνῶς θὰ ἐγίνετο μέγας θόρυβος.

Τὴν κατηγορῶ, διότι δὲν διωργάνωσε καμία δική της δημοσίαν ἀντίδρασιν μὲ συνέδρια καὶ διαμαρτυρίας. Ἀκόμη δὲν ἔχει προσφύγει εἰς κάποιο Δικαστήριον ἤ ἄλλον φορέα!

Τὴν κατηγορῶ, διότι δὲν ἔκανε διάβημα πρὸς τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἠδύνατο νὰ ἀναπέμψη τὸν νόμον ζητῶν 180 Βουλευτάς ἀλλὰ καὶ νὰ μὴ ὑπογράψη, ὅπως ἔπραξε ὁ τότε Πρόεδρος τῶν Σκοπίων. Δειλὸς ὅμως οὔτε ἄφησε κἄν ὑπονοούμενον διὰ παραίτησιν μὲ τὴν προσχηματικὴν δικαιολογίαν ὅτι θὰ ὑπέγραφε ἀντ’ αὐτοῦ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ ὅτι εἰς ἕνα μῆνα θὰ ἐξελέγετο ἄλλος. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐκλεγῆ, διότι δὲν ὑπάρχει συναίνεσις καὶ θὰ ὁδηγούμεθα εἰς ἐκλογάς, αἱ ὁποῖαι θὰ ἔδειχνον ὅτι ἡ παροῦσα Κυβέρνησις δὲν εἶχε καμίαν νομιμοποίησιν. Ἀκόμη ὅμως καὶ νὰ ὑπέγραφε ὁ κ. Νίκος Βούτσης, ἡ παραίτησις τοῦ ἀνωτάτου Πολιτειακοῦ Ἄρχοντα θὰ ἦτο συμβολική, θέτουσα ὑπὸ πολιτικὴν ἀμφισβήτησιν τὰ πεπρα­γμένα. Ὁ ἴδιος ὅμως ὁ κ. Παυλόπουλος ἔβαψε τελικῶς τὰ χέρια του μὲ τὸ αἷμα τῶν Μακεδονομάχων. Ὑπάρχει καὶ Θεὸς κ. Παυλόπουλε καὶ ἄν εἶσθε μασόνος, ὅπως γράφουν καὶ δὲν ἔχετε διαψεύσει, θὰ εἶναι διπλῆ ἡ καταδίκη σας!

Τὴν κατηγορῶ, διότι, διὰ νὰ ἐξαπατήση τὸν λαὸν, εὑρῆκε ἄλλο «ἀφήγημα» τώρα ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ὅτι δὲν ἀπεμπολεῖ τὸ δικαίωμα ἀσκήσεως βέτο διὰ τὴν ἔνταξιν τῶν Σκοπίων εἰς τὴν ΕΕ! Μόνο ποὺ ἕως τότε, διότι θὰ παρέλθουν δεκαετίαι, θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ καὶ ἄλλωστε δὲν θὰ εἶναι ὁ κ. Μητσοτάκης εἰς τὰ πράγματα. Πωλεῖτε φύκια διὰ μεταξωτάς κορδέλας, ἀγαπητὲ φίλε τοῦ κ. Χριστοφοράκου!

Τελικῶς ἡ Νέα Δημοκρατία δὲν ἔπραξε οὐδὲν παρὰ μόνον φωνασκοῦσε εἰς τὰς τηλεοράσεις! Ἐψήφισαν μαζὶ μὲ τὸν Σύριζα ἀντιευαγγελικὰ νομοσχέδια καὶ τώρα ἀπηλλάγη καὶ ἀπὸ τὸ νὰ χρεωθῆ ἡ ἴδια τὴν «Συμφωνίαν», διὰ τὴν ὁποίαν ἤσκουν πιέσεις οἱ ξένοι. Ἐξεσκεπάσθειτε κύριοι, ὁ λαὸς δὲν θὰ σᾶς συγχωρέση!

Ἡ ἀνάληψις τῆς διακυβερνήσεως ἀπὸ τὸν κ. Κ. Μητσοτάκη ἐπιβεβαιώνει τὴν συνέχισιν τῆς ἰδίας πολιτικῆς. Ἀντὶ διὰ ἀμφισβήτησιν τῆς συμφωνίας ἐξαγγελίαι περὶ «πιστὴς τηρήσεώς της»!  Ἐξίσου μειοδοτικαὶ συμφωνίαι μὲ Ἰταλίαν καὶ Αἴγυπτον! Ἀδιαφορία διὰ τὸ Κυπριακὸν καὶ τὴν Β. Ἤπειρον! Καὶ ὅσο διὰ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ ὄχι μόνον ἀνέχεται τὴν παραβίασιν τῶν θαλασσίων κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας ἀλλὰ ἐδήλωσε ὅτι θὰ καταφύγη εἰς τὴν Χάγην, ἡ ὁποία θὰ διαμοιράση τὸ Αἰγαῖον! Ὡς εἶχε δηλώσει ὁ πατὴρ του τὸ 2017 εἰς τὸν Σκάϊ: «Ἡ ὑφαλοκρηπίδα θὰ μοιραστεῖ «λογικά». Ἐμεῖς θὰ πάρουμε τὸ μεγάλο μέρος, οἱ Τοῦρκοι θὰ πάρουν τὸ μικρό. Καὶ περίπου θὰ ἔχουμε συμφωνήσει καὶ θὰ ἀφήσουμε τὸ δικαστήριο νὰ τὴ χαράξει τὴ γραμμή»!

Μετὰ ὀδύνης διὰ τὴν Μακεδονίαν μας καὶ τὸ μέλλον

τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας τῆς Πατρίδος μας.

Previous Article

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ – 2ον

Next Article

1 Δεκεμβρίου

Διαβάστε ακόμα