Ἡ ΔΙΣ δὲν ἀπήντησε

Share:

Συνεδρίασε ἡ ΔΙΣ ἀπὸ 9ης ἕως καὶ 11ης Δεκεμβρίου. Μετὰ ἀπὸ δηλώσεις τοῦ κ. Π. Καμμένου ἀλλὰ καὶ τοῦ Ρώσου Πρέσβεως εἰς Ἀθήνας διὰ πιέσεις ποὺ ἐδέχθησαν οἱ Ἱεράρχαι εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν προσετέθησαν καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἀκολούθως, ἡ ΔΙΣ λαβοῦσα ὑπ’ ὄψη της τὰ κατὰ καιρὸν λεγόμενα, γραφόμενα, καὶ διὰ τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων μεταφερόμενα περὶ τοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδὴ ἀπεδέχθη συνοδικῶς τὴν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, θὰ εἶναι τυχὸν ὑπεύθυνη γιὰ τὴν ὁποιανδήποτε γεωπολιτικὴ μεταβολὴ καὶ γιὰ τὰ ὅποια προβλήματα μποροῦν νὰ ἀνακύψουν στὴν περιοχή μας,

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ :

  • Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα καὶ στὰ πλαίσια τῆς συνοδικότητός Της ἀπεφάσισε τὴν ἀποδοχὴ τῆς ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνακηρύξεως τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἡ συγκεκριμένη Ἀπόφασή Της βασίζεται ἀπολύτως στὴν Κανονικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση καὶ δὲν ἔχει οἱανδήποτε σχέση μὲ «ἐθνικισμοὺς» καὶ ἄλλες «ἄνωθεν» παρεμβάσεις, ὅπως ἄκριτα καὶ ἐντελῶς ἀβίαστα διαδίδεται ἀπὸ κάποιους.
  • Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία σέβεται πλήρως καὶ οὐσιαστικῶς τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν εὐθύνη ἑκάστου ἀνθρώπου, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν πολιτῶν κάθε χώρας, καὶ τὸ θρησκευτικὸ «πιστεύω» τῶν πιστῶν ὅλων τῶν Ὁμοδόξων Χριστιανικῶν Ἐκ­κλησιῶν, καὶ εὔχεται πάντοτε «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου».

Τέλος, ἡ ΔΙΣ δηλώνει ὑπευθύνως ὅτι οἱαδήποτε ἄλλη ἀντίθετη ἄποψη, διατύπωση καὶ ἀναφορὰ στὸ συγκεκριμένο θέμα εἶναι ἄκαιρη, ἄκριτη, καὶ προέρχεται ἐντελῶς «ἐκ τοῦ πονηροῦ».

Ἡ ΔΙΣ ὡστόσο δὲν ἀπήντησεν εἰς ὅσα καταγγέλλουν δημοσίως καὶ ἰδιωτικῶς οἱ ἴδιοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται ποὺ συμμετεῖχαν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς 12ης Ὀκτωβρίου. Ἐπισήμως, τοποθετηθέντες Μητροπολῖται, λέγουν ὅτι ἠρνήθη ὁ Μακαριώτατος νὰ προβῆ εἰς ψηφοφορίαν. Παραλλήλως ἀπὸ διαρροάς   ποὺ ἐδημοσιεύθησαν ἕτεροι Ἱεράρχαι ἐδήλωσαν ὅτι ἐδέ­χθησαν ρωσικάς πιέσεις. Δι’ αὐτὰ ποῖος θὰ δώση ἀπάντησιν;

Previous Article

Τὸ Οὐκρανικὸν θέτει εἰς κίνδυνον τὴν Θρᾴκην καὶ τὰ Κατεχόμενα

Next Article

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέα

Διαβάστε ακόμα