Ἡ ΔΙΣ λέγει μόνον τὴν «μισὴ ἀλήθεια»

Share:

Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι ἀναπληρωματικὸν μέλος ὁ κ. Σ. Τσιόδρας καὶ πρόεδρος ὁ πνευματικός του Σεβ. Μεσογαίας, ὤθησε τὴν ΔΙΣ εἰς ἀνακοινωθὲν ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ διὰ τὸν κορωνοϊόν, εἰς τὸ ὁποῖον ὅμως δὲν ἀναφέρεται ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια ἀνεξ­αιρέτως χρησιμοποιοῦν εἴτε κατὰ τὴν παραγωγὴν εἴτε κατὰ τὴν δοκιμὴν κύτταρα ἀπὸ ἔμβρυια ἐκτρώσεων. Μετὰ τὴν διεθνῆ πρωτοβουλίαν τοῦ κ. Μητσοτάκη διὰ τὴν ἐπιτάχυνσιν τῆς ἐγκρίσεως καὶ ἐλεύσεως τοῦ ἐμβολίου τῆς «AstraZeneca», ποὺ ὁ Σεβ. Αὐστραλίας δημοσίως δηλώνει ὅτι περιέχει τοιαύτας κυτταρικὰς σειράς, τί θὰ πράξη ἡ ΔΙΣ; Παραθέτομεν εὔστοχον ἄρθρον ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» τῆς 14ης Ἰανουαρίου 2021:

«Στὸ Δελτίο Τύπου ποὺ ἐξέδωσε ἡ ΔΙΣ γιὰ τὶς συνεδριάσεις της στὶς 12 καὶ 13 Ἰανουαρίου γίνεται ἀναφορὰ καὶ στὸν ἐμβολιασμὸ γιὰ τὸν Covid-19. Διαβάζουμε σχετικὰ ὅτι ἡ ΔΙΣ:

«Παρακολουθεῖ στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορές της ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνωτέρω ἐνημέρωση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις, ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἢ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ-ἐπιστημονικὸ καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ συν­ιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. Ἄλλωστε, ἤδη ἕνας ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐμβολιάστηκε, ἐκ­προσωπώντας καὶ τὸν μὴ δυνάμενο γιὰ ἰατρικοὺς λόγους νὰ ἐμβολιαστεῖ Μακαριώτατο Ἀρ­χιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο».

Ἀρχικά, μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον διαβάσαμε ὅτι ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς ἐνημερώνει γιὰ τὸ θέμα τὴ Σύνοδο καὶ μάλιστα μὲ «συνεχεῖς ἀναφορές». Ἐὰν τοῦτο ἰσχύει, τότε προφανέστατα ἡ εὐθύνη γιὰ ὅσα ἀποφασίζει καὶ «συμβουλεύει» ἡ ΔΙΣ, βαρύνει πρωτίστως τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, χωρὶς τοῦτο νὰ ἀπαλλάσσει τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ ἀπὸ τὶς ποιμαντικές, πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς εὐθύνες τους.

Ἡ ΔΙΣ μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι «τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους». Ἀρχικὰ ἐδῶ λέγεται ἡ μισὴ ἀλήθεια. Πράγματι τὰ ἐμβόλια τῆς Pfizer καὶ τῆς moderna, ποὺ ὑπάρχουν πρὸς τὸ παρὸν στὴν Ἑλλάδα, «δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους». Ἔκαναν ὅμως χρήση τῶν καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων στὴ διαδικασία τῶν ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν τους. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἠθικὸ πρόβλημα γιὰ τὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς καὶ τὴ ΔΙΣ;

Τὸ σημαντικότερο. Ἡ Ἑλλάδα ἀναμένεται νὰ λάβει ἐμβόλια κατὰ τοῦ Covid-19 καὶ ἀπὸ ἄλλες ἑταιρεῖες, ὅταν αὐτὰ λάβουν τὶς σχετικὲς ἐγκρίσεις. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς AstraZeneca/Oxford ἀλλὰ καὶ τῆς Johnson & Johnson, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμ­βρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ μάλιστα ὑπῆρξαν ἐρωτήματα βιοηθικῆς φύσεως καὶ σὲ ἄλλες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (π.χ. Αὐστραλία) ἢ καὶ χριστιανικὲς ὁμολογίες (Παπισμός), ἀσχέτως τῶν ἀποφάσεων ποὺ τελικὰ ἔλαβαν αὐτές. Ἐπιπλέον, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει ξεκαθαρίσει διὰ στόματος τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Ὑγείας Βασίλη Κοντοζομάνη ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει δυνατότητα ἐπιλογῆς ἐμβολίου. «Δὲν θὰ ὑπάρχει δυνατότητα ἐπιλογῆς. Ἄλλωστε αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν γρίππη, γιὰ παράδειγμα. Κάνουμε τὸ ἀντιγριπικὸ ἐμβόλιο. Δὲν διαλέγουμε ἐμβόλια. Τὰ ἐμβόλια τοῦ κορωνοϊοῦ θὰ ἀντιμετωπιστοῦν ὡς ἕνα ἐμβόλιο καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει ἐπιλογὴ» δήλωσε ὁ κ. Κοντοζαμάνης ἤδη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο. Ἑπομένως, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι γιὰ λόγους ἠθικῆς ἢ πίστεως δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν ἐμβολιασμὸ μὲ ἐμβόλια τῆς AstraZeneca ἢ τῆς Johnson & Johnson, ἀλλὰ ἐπιλέγει τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἑταιρεία, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ λάβει τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἐμβολίων ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ AstraZeneca, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀναμένει 7,1 ἑκατομμύρια δόσεις, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀπὸ τὴν pfizer θὰ λάβει μόλις 4,7 ἑκατομμύρια δόσεις.

Τὸ ἐρώτημα πρὸς τὴ ΔΙΣ εἶναι λοιπὸν ἁπλό: Μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ ἐμβολιάζονται μὲ ἐμβόλια ποὺ ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους, τὰ ὁποῖα σὲ λίγο θὰ καταφθάσουν στὰ ἐμβολιαστικὰ κέντρα τῆς χώρας; Ὑπάρχει ἢ ὄχι ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ ζήτημα; Ἂν ναί, τότε τί προτείνει ἡ ΔΙΣ νὰ πράξουν; Ἂν ὄχι, τότε γιατί στὸ τωρινὸ Δελτίο Τύπου ἐπισημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα στὴν Ἑλλάδα ἐμβόλια «δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους»; Καὶ τέλος, ἀναλαμβάνουν οἱ Ἱεράρχες μας τὴν εὐθύνη ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν πιστῶν, ποὺ ἡ Ἐκκλησία τοὺς ἐμπιστεύθηκε νὰ διαποιμάνουν, μὲ ἐμβόλια τέτοιου εἴδους;».

Previous Article

Ὁ Ὑποχρεωτικός Ἐμβολιασμός, ἡ ὑποχρεωτική θεραπεία, παραβιάζουν τόν Κώδικα τῆς Νυρεμβέργης

Next Article

Το πρωτείο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι νόμιμο από θεολογική άποψη, αλλά και απαραίτητο

Διαβάστε ακόμα