Ἡ ΔΙΣ νὰ ὑπερασπισθῆ τοὺς φοιτητάς

Share:

Φοιτηταὶ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης (Α.Ε.Α.Θ.) διαμαρτύρονται διὰ τὴν συγχώνευσίν της μὲ τὴν τῶν Ἀθηνῶν. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν αὐτῶν:

«Γιὰ ἄλλη μία φορά, ἐμεῖς οἱ φοιτητὲς τῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὕστερα ἀπὸ τὴ βίαιη συγχώνευσή μας μὲ τὴν ἀντίστοιχη Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν, βρισκόμαστε ἐκ νέου σὲ ἕνα δύσκολο πρόβλημα.

Ἡ παρακείμενη ἐξεταστική τοῦ Ἰανουαρίου, ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Α.Ε.Α.Α., θὰ γίνει διὰ ζώσης γιὰ ὅλους τούς φοιτητὲς (Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καὶ Βελλᾶς Ἰωαννίνων), χωρὶς καμία ἐξαίρεση.

Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἀπαρτίζουμε τὴν Ἀκαδημία τῆς Θεσσαλονίκης εἴμαστε σὲ μία πολὺ δύσκολη θέση καὶ ἔχουμε ἐκφράσει κατ’ ἐπανάληψιν τὴν ἀδυναμία μας νὰ κατέβουμε στὴν Ἀθήνα λόγῳ ποικίλων σημαντικῶν οὐσιαστικῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουμε.

Ἔχουμε ἀκούσει ἀπὸ ὁρισμένους τὴν ἑξῆς πρόταση: «Ἀφοῦ σπουδάζετε, πλέον στὴν Ἀθήνα, εἶστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἔρθετε νὰ δώσετε ἐξεταστικὴ στὴν σχολή». Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἐμεῖς δὲν περάσαμε στὴν Ἀθήνα· περάσαμε στὴν Ἀκαδημία τῆς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Ἔγινε μία συγχώνευση τῆς Ἀκαδημίας ποὺ δὲν ἐρωτηθήκαμε ποτέ. Μετακινηθήκαμε στὴν Ἀθήνα καὶ πάλι δὲν ἐρωτηθήκαμε. Δηλαδή, γιὰ κάποιους δὲν ἀξίζουμε τίποτε;

Ἔρχεται ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἀκόμα, καὶ ὁ Χριστὸς βρῆκε μία φάτνη νὰ γεννηθεῖ. Ἐμεῖς, δυστυχῶς, οὔτε φάτνη βρήκαμε καὶ βρεθήκαμε, μέσα σὲ λίγους μῆνες, νὰ εἴμαστε ἄστεγοι. Καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα, εἶναι ὅτι εἴμαστε μόνοι. Ἡ εὐαισθησία ἦταν μόνο πρὸς τοὺς καθηγητές μας; Πῶς θὰ διευκολυνθοῦν,  γιὰ νὰ παραμείνουν στὴ Θεσσαλονίκη; Ἀκόμη καὶ τὰ πρόβατα ἔχουν τὸν προστάτη τους.

Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου θὰ φέρει τὴν Ἀγάπη καὶ θὰ κατανοηθεῖ τὸ αἴτημά μας. Ἐμεῖς στὴν  Ἀθήνα δὲν κατεβαίνουμε καὶ ζητοῦμε τὴν Λειτουργία τῆς Ἀκαδημίας μας. Θὰ μποροῦ­σαν οἱ κύριοι ποὺ ἀποφάσισαν τὸ ἀστραπιαῖο κλείσιμο τῆς Ἀκαδημίας μας νὰ ἔρθουν νὰ μᾶς ἐξετάσουν ἔστω καὶ στὴν Αἴθουσα μίας Ἐκκλησίας στὴ Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ διαδικτυακὴ ἐξέταση  ἢ ἡ ἐξέταση μέσα ἀπὸ μία ἀπαλλακτικὴ ἐργασία.

Οἱ φοιτητὲς ΙΣ/ΔΕΚ

Σωτήριος Θεολόγου,

τ. Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητῶν Α.Ε.Α.Θ.»

Previous Article

Ὄχι ἄλλαι φωτογραφίαι!

Next Article

Τό ζήτημα τῶν “12”