Ἡ ΔΙΣ, ὁ Αὐστρίας καὶ ἡ Θ. Κοινωνία

Share:

Ἡ ΔΙΣ εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020 ἔγραφεν ὅτι «Ἡ ὁποιαδήποτε ὑπόνοια γιὰ μετάδοση νοσημάτων ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ καὶ εἶναι καταδικαστέα». Ὁ Σεβ. Αὐστρίας πάντως ἐθεώρησεν ὅτι ἡ μεταβολὴ τοῦ τρόπου δὲν θίγει κάποιαν δογματικὴν Ἀλήθειαν καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἐγκύκλιόν του τῆς 11ης Μαΐου 2020 ἀναφέρει:

«Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ χρειάσθηκε νὰ ἐξασφαλισθεῖ ἡ Θεία Μετάληψη στοὺς πιστοὺς μὲ τρόπο ποὺ διατηρεῖ ἀκεραία τὴν ὀρθὴ Πίστη, διαφυλάσσει τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου, ἀκολουθεῖ τὴν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση καὶ παράλληλα ἀπαντᾶ μὲ φιλανθρωπία στὶς ἔξωθεν προσδοκίες. Ἀποφασίσθηκε λοιπὸν νὰ ἀκολουθηθεῖ ἡ ἀπὸ αἰῶνες δοκιμασμένη καὶ ἰσχύουσα πρακτικὴ μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας, σύμφωνα μὲ τὴ λειτουργικὴ καὶ κανονικὴ παράδοση τῆς πρώτης χιλιετίας τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ τυπικό τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τὴν ὁποία ἄλλωστε τελοῦμε ὁρισμένες φορὲς κατ’ ἔτος στὴν τοπική μας Ἐκκλησία. Αὐτὴ ἡ ἀπὸ αἰώνων λειτουργικὴ πρακτικὴ θὰ ἐφαρμοσθεῖ προσωρινά, γιὰ ἕνα περιορισμένο χρονικὸ διάστημα, στοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας. Τὶς λεπτομέρειες τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω Θείας Μεταλήψεως θὰ διευκρινίζουν οἱ Ἱερεῖς μας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας».

Previous Article

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΗΡΥΞΙΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

Next Article

Στο τραπέζι του διαλόγου το ζήτημα των οργανικών θέσεων των κληρικών

Διαβάστε ακόμα