Ἡ δραματικὴ μείωσις τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ ραγδαία αὔξησις τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Εὐρώπην

Share:

Ὁ Χριστιανισμός σβήνει καὶ τὸ Ἰσλὰμ γιγαντώνεται στὴν Εὐρώπη! Δεῖτε ἀπόσπασμα ἀπὸ σχετικὸ δημοσίευμα: «Ἡ γνωστὴ δεξαμενὴ σκέψης Gatestone Institute δημοσίευσε ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο ποὺ δείχνει τὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ταυτόχρονη αὔξηση τῶν μουσουλμάνων, ποὺ θέλουμε δὲν θέλουμε, ἀποσταθεροποιοῦν τὴν ἤπειρο μὲ τὰ ξένα πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἤθη, ἔθιμα καὶ νοοτροπία. Στὴ Γαλλία τὸ 65% τῶν Καθολικῶν ποὺ ἐκκλησιάζονται τὴν Κυριακὴ εἶναι ἄνω τῶν 50 ἐτῶν. Ἀντίθετα, οἱ Μουσουλμάνοι στὰ τζαμιὰ εἶναι κάτω τῶν 50 ἐτῶν σὲ ποσοστὸ 73%. Σύμφωνα μὲ ἀνάλυση ποὺ δημοσιεύτηκε στὴ Γαλλία, τὸ 2100 θὰ ὑπάρχουν 10.000 ἐνεργὰ τζαμιὰ καὶ 10.000 ἄδειες ἐκκλησίες. Κάθε 15 ἡμέρες ἀνοίγει ἕνα τζαμὶ στὴ Γαλλία, ἐνῷ στὴν ἴδια περίοδο καταστρέφεται ἕνα χριστιανικὸ κτίριο. […]  Ὁ χριστιανισμὸς στὴ Γερμανία δείχνει ἰσχυρός,  ἀλλὰ   στὴν   πρα­γματικότητα καταρρέει. […] Ἡ ἔγκυρη Βελγικὴ ἐφημερίδα L’ Echo, ἔγραψε: “Οἱ Βρυξέλλες ἦταν στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐκκοσμίκευσης πρὶν ἔρθουν ἀντιμέτωπες μὲ τὴν ἐνεργῆ μουσουλμανικὴ κοινότητα. Ἡ πρώτη θρησκεία στὶς Βρυξέλλες σήμερα εἶναι τὸ Ἰσλάμ” σὲ ποσοστὸ 33,5%, ἐνῷ θὰ ἀποτελοῦν πλειοψηφία τὸ 2030. […] Στὴν Ἱσπανία ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι τεράστια. Στὴν Βαρκελώνη κλείνουν οἱ ἐκκλησίες λόγω τῆς ἔλλειψης πιστῶν. Ἀπὸ τὶς 208 ἐκκλησίες, ἔχουν ἀπομείνει 48. Τὸ 2015 ὑπῆρχαν 1334 τζαμιὰ στὴν Ἱσπανία. Τὸ 2018 ἔφτασαν τὰ 1632. Στὴν Αὐστρία, τὸ 2046 τὸ 20% τῶν κατοίκων θὰ εἶναι μουσουλμάνοι ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα Die Welt» (Πηγή: cos­mostatus)! Σημεῖα τῶν καιρῶν!

Previous Article

Η σιωπή του ΝΑΤΟ ενθαρρύνει την Τουρκία σε νέα εγκλήματα

Next Article

CDC: Οι εμβολιασμένοι αποτελούν την πλειονότητα των θανάτων από COVID-19