Ἡ Θεία Μεταμόρφωσις ὡς προάγγελος καὶ τῆς ἰδικῆς μας μεταμορφώσεως

Share:

   Στίς 6 Αὐγούστου, στὴν  περίοδο ποὺ προετοιμαζόμασθε γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε νὰ ἑορτάζουμε ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον θαυμαστὰ γεγονότα τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: τὴ Θεία Μεταμόρφωση. Τὸ μεγάλο καὶ κοσμοσωτήριο αὐτὸ γεγονὸς ἔγινε, σύμφωνα μὲ τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια, λίγο πρὶν τὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐκεῖνος, παίρνοντας μαζί του τοὺς τρεῖς πιὸ ἀφοσιωμένους μαθητές του, Πέτρο, Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη, ἀνέβηκε στὸ Ὄρος Θαβώρ, ὅπου μεταμορφώθηκε ἐνώπιόν τους καὶ ὑπὸ τὴν παρουσία τῶν πολιῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Μωυσῆ καὶ Ἠλία. Μεταμόρφωση σημαίνει ἀλλαγὴ μορφῆς, ὄχι βέβαια τῶν γενικῶν χαρακτηριστικῶν, ἀλλὰ τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως. Ὁ Χριστὸς ἐνδύθηκε τὴν ἀνθρώπινη φύση μας, τὴν πτωτική, τὴν καταρρακωμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴ φθορά, ἀφοῦ τὴν καθάρισε ἀπὸ τοὺς ρίπους τῆς ἁμαρτίας, τὴν ἕνωσε στὸ θεανδρικό Του πρόσωπο, μὲ τὴ θεία φύση, γιὰ νὰ τὴν ἁγιάσει, νὰ τὴ λυτρώσει, νὰ τὴ θεώσει. Νὰ δώσει ξανὰ τὴ δυνατότητα στὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα νὰ ἀναχθοῦν στὴν κατὰ χάριν θέωση. Ὁ καθαρισμὸς καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἔγινε μυστικά, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφτοῦν οἱ ἄνθρωποι, οὔτε κἄν οἱ μαθητές Του. Ἔτσι λοιπὸν γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν μὲ τὰ σωματικά τους μάτια, αὐτὴ τὴν μυστικὴ μεταμόρφωση, μεταμορφώθηκε μπροστά τους, «καθὼς ἠδύναντο», δεικνύοντας καὶ τὴ δική τους μελλοντικὴ μεταμόρφωση, ὅπως καὶ ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους! Ἂς κατανοήσουμε καὶ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ὅτι ἡ ἐπὶ τοῦ Ὄρους Θαβὼρ Θεία Μεταμόρφωση εἶναι ὁ προάγγελος καὶ τῆς δικῆς μας μεταμορφώσεως, ἐφόσον πιστεύουμε στὸν Μεταμορφωμένο Κύριό μας Χριστὸ καὶ Τοῦ ἐναποθέσουμε τὴ ζωή μας!

Previous Article

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

Next Article

Καταργεῖται ἡ λέξις μπαμπὰς καὶ μαμά;