Ἡ Θ. Εὐχαριστία νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ μαγικὲς ἐπικαλύψεις

Share:

 Ἂς μὴ ἀναζητῶμεν αὐτοὺς ποὺ καταφέρονται κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας εἰς τοὺς ἀπίστους. Τὸ Κέντρον Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καὶ Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» (CEMES), ποὺ λειτουργεῖ ὑπὸ τὰς εὐλογίας τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν συνεδρίου 6-11 Ἀπριλίου, ὅπου συμμετεῖχαν διάφοροι οἰκουμενισταὶ θεολόγοι, ἐξέδωσεν «ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὶς ἐκκλησίες καὶ τὸν κόσμο μὲ ἀφορμὴ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ» τῆς 23ης Ἀπριλίου, εἰς τὴν ὁποίαν μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει καὶ τὰ ἑξῆς ἀθεολόγητα:«Ἡ Θεία Εὐχαριστία, τὸ κατ’ ἐξοχὴν μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, θὰ πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς σακραμενταλιστικές, σχεδὸν μαγικές, ἐπικαλύψεις, ποὺ βίωσαν πολλοὶ κατὰ τὰ πρῶτα στάδια τῆς παρούσας πανδημίας… Ἡ παροῦσα πανδημικὴ κατάσταση ἔφερε τὶς διηρημένες Ἐκκλησίες μας σὲ στενότερη συνεργασία καὶ κατέστησε πιὸ ἐπείγουσα τὴν ἀναζήτηση τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν ὁρατὴ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τέλος, ἡ χρήση νέων τεχνολογικῶν δυνατοτήτων, ὅπως υἱοθετήθηκαν μὲ σύνεση κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς κρίσιμης περιόδου, εἶναι πολύτιμα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν ἀναβίωση τῆς ἱερωσύνης τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν».

Previous Article

Δύο επικίνδυνες εκτροπές: «Καισαροπαπισμός» και «Σεργιανισμός»!

Next Article

ΣτΕ: Συνταγματικὰτρία πνευματικὰ ζητήματα