Ἡ κατακτητικὴ θρασύτης, ἀντιμίσθιον τῶν εὐφημιῶν διὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ποιὸ εἶναι τὸ ἀντιμίσθιο ἀπὸ τὶς κακόδοξες ὡραιολογίες γιὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλὰμ ἢ ἀκόμα καὶ τὴν παλαιότερη προτροπὴ γιὰ ἐμπιστοσύνη στὸν Ἐρντογάν, ποὺ τόσο πολὺ προβλημάτισε; Τὸ βλάσφημο ἀνοσιούργημα κατὰ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἀπέδειξε τὴ ματαιότητα καὶ τὸ ἄτοπο τέτοιων ἰδεοληψιῶν. Ἡ ἀντίθεη αὐτὴ κατακτητικὴ ἐνέργεια τοῦ Ἐρντογάν, ἔδειξε γιὰ ἀκόμα μία φορά τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τοῦ Μωαμεθανισμοῦ.

Ἔχουν ἀναλογιστεῖ ποτὲ αὐτοὶ ποὺ ὡραιολογοῦν γιὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ, ὅτι ἂν ἡ ἀρειανικὴ ἀθεότητα ἔφτασε μέχρι τὶς μέρες μας, ὀφείλεται στὸ Μωαμεθανισμὸ καὶ στὴ χιλιαστικὴ αἵρεση; Ἡ ἄρνηση τῆς Θεότητας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ κοράνι, δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀλόγιστων εὐφημιῶν. Εἶναι μέγιστη βλασφημία ἡ ἄρνηση τῆς Θεότητας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅπως ἡ ἰδεολογικὴ ἀκρότητα ποὺ ἐκτρέπεται στὸ μῖσος σὲ βάρος τῶν μουσουλμάνων συν­ανθρώπων μας καὶ καμιὰ σχέση δὲν ἔχει μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ἄλλη ἀκρότητα ποὺ προβαίνει σὲ συγκρητισμοὺς καὶ κακόδοξες ὡραιολογίες γιὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἀκρότητες εἶναι ἀποκυήματα ἰδεοληψιῶν καὶ καμιὰ θέση δὲν ἔχουν στὴν ἐν Χριστῷ ζωή.

Δὲν εἶναι πρέπον νὰ ἐλεεινολογεῖ κανεὶς ὅτι δῆθεν τώρα μετὰ τὴν κατακτητικὴ αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ Ἐρντογάν, θὰ διαταραχθοῦν οἱ σχέσεις μὲ τὸ Ἰσλάμ, καθότι εἶναι ἄτοπο νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ καλὲς σχέσεις μὲ τὸ πραγματικὸ Ἰσλάμ. Δὲν ἔχει πράξει ὁ Ἐρντογάν κάτι διαφορετικὸ ἀπ’ ὅ,τι τὸ κοράνι ἐπιτάσσει. Ἡ βία ποὺ καταγράφει τὸ κοράνι, αὐτὴ ἐφαρμόζεται.

Οἱ συγκρητιστικὲς κακόδοξες ὡραιολογίες γιὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλὰμ δὲν βρίσκουν σύμφωνο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ κακόδοξες ὡραιολογίες δὲν εἶναι φαινόμενο τῶν ἡμερῶν μας. Συναντοῦμε καὶ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τέτοιες κακόδοξες συμπεριφορές. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν κάποιοι στὰ χρόνια του Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, ὡραιολόγησαν γιὰ τὸ αἱρετικὸ σύγγραμμα τοῦ Ἀρείου «Θάλεια», ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος εἶπε τὸ περίφημο στὸ κατὰ Ἀρειανῶν σύγγραμμά του, «τὰς βλασφημίας ὡς εὐφημίας ἐξέλαβαν».

Ὁ Μωαμεθανισμὸς εἶναι πλάνο δημιούργημα τοῦ Μωάμεθ. Τὸ Ἰσλὰμ ἢ καλύτερα ὁ Μωαμεθανισμὸς εἶναι ἡ δημιουργηθεῖσα θρησκεία ἑνὸς ἀνθρώπου, τοῦ Μωάμεθ. Γι’ αὐτὸ εἶναι ὀρθότερο νὰ καλεῖται Μωαμεθανισμός, καθότι ἀποτελεῖ δημιούργημα τοῦ Μωάμεθ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνὸ καὶ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. Τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὴν ἄρνηση τῆς Θεότητας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας; «Ἔγκλημα ἀθεότητος», καλεῖ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος τὴν ἄρνηση τῆς Θεότητας τοῦ Χριστοῦ στὸ «Κατὰ Ἀρειανῶν Γ΄».

Διαβάζοντας καὶ προπαντὸς ἐφαρμόζοντας κανεὶς τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο γίνεται ἅγιος, ἐνῷ διαβάζοντας καὶ προπαντὸς ἐφαρμόζοντας κανεὶς τὸ κοράνι, μὲ τὶς τόσες προτροπὲς ἀπάνθρωπης βίας ποὺ ἐπιτάσσει, τὸ ὁποῖο μὲ πεῖσμα ἀρνεῖται τὴ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας, τὸ ἔσχατο «κέρδος» γι’ αὐτὸν εἶναι ἡ κόλαση.

Ἡ σημερινὴ βλάσφημη κατάσταση ποὺ ἐπιβλήθηκε ἐτσιθελικὰ στὴν Ἁγιὰ Σοφιά, ἔδειξε τὸ πρόσωπο τοῦ πραγματικοῦ Ἰσλάμ. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀντιμίσθιο ἀπὸ τὶς κακόδοξες ὡραιολογίες γιὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ; Ἂν δοκιμάσουν νὰ ἐπαναλάβουν ὅλες αὐτὲς τὶς κακόδοξες εὐφημίες γιὰ τὸ κοράνι καὶ τὸ Ἰσλάμ, τὶς μέρες τοῦτες ποὺ τὸ ἔθνος ἀντιμετωπίζει τὴ θρασύτατη προκλητικότητα τῶν Τούρκων, θὰ καταλάβουν καὶ αὐτοὶ τὴν κακόδοξη ἀκρότητά τους. Στὴν ἐν Χριστῷ ζωή τέτοιες κακόδοξες ἐκτροπὲς δὲν ἔχουν θέση.

Καὶ κάτι ἀκόμα ποὺ ἀφορᾶ ὅσους μὲ θέρμη στήριξαν τὴ δημιουργία τῆς «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν» στὰ πλαίσια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Οἱ μουσουλμάνοι καθηγητὲς καὶ φοιτητὲς τῆς «Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπου­δῶν», τώρα μετὰ τὴν ἐπικυριαρχικὴ αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ Ἐρντογάν κατὰ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, θὰ δικαιοῦνται νὰ προσευχηθοῦν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐνῷ οἱ Ὀρθόδοξοι καθηγητὲς καὶ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς αὐτῆς Σχολῆς, δὲν θὰ δικαιοῦνται νὰ κάνουν οὔτε τὸν σταυρό τους. Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι μία πραγματικότητα ποὺ προσκρούει στὸ πεῖσμα μιᾶς ἄλλης «συνύπαρξης».

Previous Article

Οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι τουριστικόν προϊόν

Next Article

Επιστολή εκπαιδευτικού προς την Υπουργό Παιδείας

Διαβάστε ακόμα