Ἡ μάσκα αἰτία αὐξήσεως τῶν ἀσθενειῶν;

Share:

Τοῦ κ. Ἰωάννου Λαμπροπούλου

Ἐπεβλήθη ἡ μάσκα εἰς ὅλα τὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς χώρας. Ὡστόσον τὰ παιδιὰ δὲν διαθέτουν οὔτε τὴν κατάλληλον ἐκπαίδευσιν οὔτε κυρίως τὴν ὡριμότητα διὰ τὴν σωστὴν χρῆσιν  της. Δὲν θὰ καταστῆ ἑστία μικροβίων, ὅταν θὰ τὴν ἀνεβοκατεβάζουν παίζοντας μὲ αὐτήν; Δὲν θὰ ὑγρανθῆ, καθισταμένη ἐντελῶς ἀκατάλληλος, ὅταν ὁ μαθητὴς μετὰ ἀπὸ ἔντονον ἄσκησιν, τὴν ἐπαναφορέση; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὴν φέρη ἐπὶ τοῦ προσώπου κάποιος ἐπὶ ἑπτάωρον, ὅταν ἤδη Καθηγηταὶ τῆς Ἰατρικῆς λέγουν ὅτι ἐντὸς τριώρου χρήζει ἀλλαγῆς; Θὰ προλαβαίνουν οἱ γονεῖς νὰ τὰς πλένουν, νὰ τὰς στεγνώνουν καὶ νὰ τὰς σιδερώνουν ἐντὸς ἑνὸς ἀπογεύματος ἢ καθημερινῶς θὰ σπαταλῶνται ἑκατοντάδες χιλιάδες μασκῶν; Ξεχνοῦμε, ἐπίσης, ὅτι τὰ παιδιά μας πρὶν τὸ σχολεῖον καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸ συναντῶνται εἰς τὰς πλατείας καὶ ἤδη ἔχουν μεταδώσει τὸ ἕνα εἰς τὸ ἄλλον χιλιάδας μικροβίων καὶ ἰῶν; Τὸ ζήτημα εἶναι νὰ μὴ μεταδώσουν μόνον ἐντὸς τοῦ σχολικοῦ κτηρίου, διὰ νὰ μὴ ἔχη εὐθύνην τὸ Ὑπουργεῖον;

Μήπως ὅμως καὶ οἱ διδάσκαλοι ἔτυχον κάποιας εἰδικῆς ἐπιμορφώσεως ἐπὶ τοῦ θέματος; Εἰς τηλεοπτικὰ δίκτυα παρηκολουθήσαμεν κάθε Δῆμος νὰ ἔχη ἐφαρμόσει διαφορετικὰ συστήματα (ἄλλοι τοποθετοῦν plexiglass ἀνάμεσα εἰς τοὺς μαθητάς, ἄλλοι ἀφήρεσαν θρανία, ἄλλοι ἁπλῶς ἔθεσαν διαγωνίως τὰ καθίσματα κ.ἄ.), εἶναι ὅλα αὐτὰ ἐγκεκριμένα ἢ αὐτοσχεδιασμοὶ ποὺ ὁδηγοῦν εἰς μίαν ἐπίπλαστον ἐντύπωσιν ἀσφαλείας, ὅπως π.χ. τὰ γάντια ποὺ τὰ ἀπαγορεύει ὁ ΠΟΥ;

Συμφώνως πρὸς διεθνῆ ἔρευναν καθημερινῶς ἀγγίζομεν τὸ πρόσωπόν μας εἰς διάφορα σημεῖα περίπου 1.000 φορὰς ἀσυναίσθητα. Δὲν διαφαίνεται καὶ μόνον ἀπὸ αὐτὸ ὅτι εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ λάθος χρῆσις τῆς μάσκας καὶ ἑπομένως γίνεται διὰ πολιτικοὺς λόγους; Δυστυχῶς, κινδυνεύει νὰ καταστῆ ἡ χρῆσις μάσκας εἰς τὰ σχολεῖα «βόμβα» μεταδόσεως ἀσθενειῶν, ὄχι ὅμως τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύεται -συμφώνως πρὸς τὰ νέα στατιστικὰ δεδομένα- μία ἐποχικὴ ἴωσις.

Τί συστήνει ὁ ΠΟΥ

Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἐξέδωσε τὴν 21ην Αὐγούστου συμβουλευτικὰς ὁδηγίας εἰδικῶς διὰ τὴν χρῆσιν μάσκας εἰς τὰ παιδιά. Τονίζει καθ’ ὅλην τὴν ἀνακοίνωσιν ὅτι σπουδαιότερον εἶναι ἡ ἀπόστασις καὶ ὄχι ἡ μάσκα, ποὺ προβάλλεται ὡς πανάκεια. Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅμως νὰ ἑστιάση κανεὶς εἰς ὁρισμένα σημεῖα, ὅπου διαφαίνεται ὅτι ἡ χρῆσις τῆς μάσκας δύναται νὰ δημιουργήση προβλήματα καὶ ὄχι ὅπως μονομερῶς διαδίδεται ὅτι κάνει μόνον καλόν. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα εἰς μετάφρασιν:

«Ἂν καὶ ὁ ἰὸς ποὺ ἔχει ἀπομονωθεῖ ἀπὸ συμπτωματικὰ παιδιὰ μὲ ἐπίπεδα ἰικοῦ φορτίου ποὺ βρέθηκαν νὰ εἶναι παρόμοια μὲ αὐτὰ στοὺς ἐνήλικες, στοιχεῖα ἀπὸ τὶς διαθέσιμες μελέτες τῶν ἐπαφῶν τῶν περιπτώσεων COVID-19 δείχνουν ὅτι τὰ παιδιὰ εἶναι ἀπίθανο νὰ εἶναι οἱ κύριοι ὁδηγοὶ τῆς μετάδοσης COVID-19…

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ

Μὲ βάση τὴ γνώμη τῶν ἐμπειρογνωμόνων ποὺ συγκεντρώθηκαν μέσῳ διαδικτυακῶν συναντήσεων καὶ συμβουλευτικῶν διαδικασιῶν, παιδιὰ ἡλικίας ἕως πέντε ἐτῶν ΔΕΝ πρέπει νὰ φοροῦν μάσκες… Γιὰ παιδιὰ ἡλικίας μεταξὺ 6 καὶ 11 ἐτῶν, πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται μία προσέγγιση βάσει τοῦ ρίσκου γιὰ τὴν ἀπόφαση χρήσης μάσκας… (ἐννοεῖ ὅτι ἂν τὰ παιδιὰ αὐτῆς τῆς ἡλικίας δὲν χρησιμοποιοῦν σωστὰ τὴ μάσκα τότε τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶναι τὰ ἀντίθετα).

Τὰ παιδιὰ ΔΕΝ πρέπει νὰ φοροῦν μάσκα, ὅταν παίζουν σπὸρ ἢ κάνουν σωματικὲς δραστηριότητες, ὅπως τρέξιμο, ἅλματα ἢ παιχνίδια στὴν παιδικὴ χαρά, ἔτσι ὥστε νὰ μὴ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ἀναπνοή τους…

Στὸ πλαίσιο τοῦ COVID-19 ὁρισμένα παιδιὰ μπορεῖ νὰ μὴ μποροῦν νὰ φοροῦν μάσκα γιὰ ποικίλους λόγους (π.χ. προβλήματα ὑγείας, φόβος μάσκας), καὶ ἔτσι, οἱ ἀσπίδες προσώπου μπορεῖ νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἐναλλακτικὴ λύση γιὰ τὶς μάσκες… Ὁρισμένες χῶρες, ὅπως ἡ Αὐστραλία προτείνει τὶς ἀσπίδες προσώπου ὡς ἐναλλακτικὴ λύση ἀντὶ μάσκας…

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὰ ὀφέλη καὶ τὶς βλάβες τῶν παιδιῶν ποὺ φοροῦν μάσκες γιὰ τὸν μετριασμὸ τῆς μετάδοσης τοῦ COVID-19 καὶ ἄλλων κορωνοϊῶν εἶναι περιορισμένα…

Ἀρκετὲς μελέτες διαπίστωσαν ὅτι παράγοντες ὅπως θερμότητα, ἐρεθισμός, δυσκολίες στὴν ἀναπνοή, δυσφορία, ἀπόσπαση τῆς προσοχῆς, χαμηλὴ κοινωνικὴ ἀποδοχὴ καὶ κακὴ ἐφαρμογὴ μάσκας ἀναφέρθηκαν ἀπὸ παιδιά, ὅταν χρησιμοποιοῦν μάσκες. Μέχρι στιγμῆς, ἡ ἀποτελεσματικότητα καὶ ὁ ἀντίκτυπος τῶν μασκῶν στὰ παιδιὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ παιχνιδιοῦ καὶ τὴ σωματικὴ δραστηριότητα δὲν ἔχουν μελετηθεῖ. Ὡστόσο, μία μελέτη σὲ ἐνήλικες διαπίστωσε ὅτι ἡ N95 ἀναπνευστικὴ συσκευὴ καὶ οἱ χειρουργικὲς μάσκες μείωσαν τὴν καρδιοπνευμονικὴ ἱκανότητα κατὰ τὴ διάρκεια ἔντονης ἄσκησης…

Τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴ μάσκα στὰ παιδιὰ γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ COVID-19 πρέπει νὰ σταθμίζονται ἔναντι πιθανῆς βλάβης, ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ τὴ χρήση μάσκας, συμπεριλαμβανομένης τοῦ πόσο ἄνετα αἰσθάνεται κανείς, τῆς δυσφορίας, καθὼς καὶ τὶς κοινωνικὲς καὶ ἐπικοινωνιακὲς ἀναστατώσεις…

Ἐὰν οἱ ἀρχὲς ἀποφασίσουν νὰ συστήσουν μάσκα γιὰ παιδιά, θὰ πρέπει νὰ συλλέγονται βασικὲς πληροφορίες σὲ τακτικὴ βάση, γιὰ νὰ συνοδεύουν καὶ νὰ παρακολουθοῦν τὴν πορεία τῆς παρέμβασης. Ἡ παρακολούθηση καὶ ἡ ἀξιολόγηση πρέπει νὰ καθιερωθοῦν στὴν ἀρχὴ καὶ θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνουν δεῖκτες μέτρησης τοῦ ἀντίκτυπου στὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ, συμπεριλαμβανομένης τῆς ψυχικῆς ὑγείας · μείωση τῆς μετάδοσης τοῦ SARS-CoV-2 · κίνητρα καὶ ἐμπόδια στὴ χρήση τῆς μάσκας καὶ δευτερογενεῖς ἐπιπτώσεις στὴ μάθηση τῆς ἀνάπτυξης ἑνὸς παιδιοῦ, τὴ φοίτηση στὸ σχολεῖο, τὴν ἱκανότητα ἔκφρασης τοῦ ἑαυτοῦ του ἢ τὴν πρόσβαση στὸ σχολεῖο· καὶ ἐπιπτώσεις σὲ παιδιὰ μὲ ἀναπτυξιακὲς καθυστερήσεις, συνθῆκες ὑγείας, ἀναπηρίες ἢ ἄλλα τρωτὰ σημεῖα».

Previous Article

Νέα τεχνολογία σας αρνείται την είσοδο στα καταστήματα αν δεν φοράτε μάσκα!!!!

Next Article

Κυριακή 25 Οκτωβρίου Μνημόσυνο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα

Διαβάστε ακόμα