Ἡ μέριμνα τοῦ Ἰ. Καποδιστρίου διὰ τὴν πνευματικὴν διακονίαν τοῦ Στρατεύματος

Share:

Ο π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ταμπάκης δημοσίευσε μία σπάνια ἐπιστολὴ τοῦ ἀειμνήστου ἐθνικοῦ κυβερνήτη Ἰ. Καποδίστρια πρὸς στρατιωτικὸ ἱερέα, γιὰ τὴν πνευματικὴ διακονία τοῦ στρατεύματος: «Ναύπλιο, 28 Φεβρουαρίου 1829. Διὰ τοῦ συναπτομένου διατάγματος ἡ κυβέρνησις σᾶς ἐμπιστεύει τὴν Ἱερατείαν τοῦ τακτικοῦ σώματος… ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωματικοὶ καὶ στρατιῶται, οἱ νῦν ἐν Ναυπλίῳ ἐφεδρεύοντες, θέλουσιν ἐκπληρώσει κατὰ τὴν ἐνεστῶσαν Τεσσαρακοστὴν τὰ χρέη τῆς ἱερᾶς ἡμῶν πίστεως, τὰ τῆς ἐξομολογήσεως, λέγω, καὶ μεταλήψεως, ἐν οἷς καὶ θέλετε τοῖς δώσει πᾶσαν τὴν πνευματικὴν ὑμῶν βοήθειαν καὶ παράστασιν, συμπαραινοῦντες ὡς πατὴρ εἰς τὴν στρατιωτικὴν νεολαίαν τὴν πρὸς τὴν Πατρίδα πίστιν καὶ τὸ ἐπιεικὲς τῆς διαγωγῆς. Ὅσας ἡμέρας θέλουσι νηστεύσει, θέλετε τὸ ὁρίσει μετὰ τῆς γνώμης τοῦ Ἀρχιερέως. Ἡμεῖς δὲ φρονοῦμεν ὅτι ἀρκεῖ νὰ νηστεύωσι μόνον τὴν πρώτην καὶ τελευταίαν ἑβδομάδα τῆς τεσσαρακοστῆς, ἔτι δὲ τὴν ἑβδομάδα καθ’ ἥν κοινωνήσωσι, καὶ τὰς Τετράδας καὶ Παρασκευάς. Νὰ πληροφορηθῆτε προσέτι ἂν συνηθίζωσι νὰ κάμνωσι καθ’ ἑκάστην τὴν προσ­ευχήν των. Καὶ ἂν ὄχι, νὰ τοὺς διδάξετε νὰ τὴν κάμνωσι. Κατόπιν δὲ θέλομεν φροντίσει νὰ εἰσάξωμεν βαθμιαίως τὴν ἀνάγνωσιν τῶν προσευχῶν ἐν Βιβλίοις, τὰ ὁποῖα θέλομεν σᾶς δώσει νὰ διανείμετε εἰς τοὺς στρατιώτας» (Ἱστ. Τρελογιάννης)! Ἰδοὺ γιατί τὸν δολοφόνησαν οἱ γνωστοὶ – ἄγνωστοι φονιάδες του καὶ ὀρφάνεψαν τὴν Ἑλλάδα!

Previous Article

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Next Article

Με της ομολογίας το κάλλος, «των αγώνων τον καιρόν απαρξώμεθα»