Ἡ μετάνοια θὰ ἀποτρέψη τὸ κακὸν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

Share:

Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Ἐδιάβασα στὸ ὑπ’ ἀριθ. 2226/14-9- 2018 φύλλον τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου τὴν ἀπάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σπάρτης σὲ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
Καλὰ καὶ Ἅγια ἀνησυχεῖ ὁ Σεβασμιώτατος καὶ λέγει: «Μὴ κόψουν τὴ μισθοδοσία τῶν ἱερέων, τῶν ἱερέων ποὺ ἔχουν οἰκογένειες, ποὺ ἔχουν παιδιά».
Τόσα χρόνια ἀκούγεται καὶ συζητεῖται νὰ γίνει χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὁ Θεὸς φαίνεται ὅτι ἐπιτρέπει νὰ συζητεῖται τόσα χρόνια τὸ θέμα αὐτὸ μακροθυμώντας μήπως καὶ διορθωθοῦμε (κλῆρος καὶ λαός), διότι, δυστυχῶς, προχωροῦμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο ὡς πρὸς τὶς σχέσεις μας μὲ τὸν Θεό.
Ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ γνωρίζουμε γεγονότα, ποὺ ὁ Θεὸς προειδοποιοῦσε τοὺς ἀνθρώπους ὅτι θὰ τοὺς τιμωρήσει, ἐὰν δὲν μετανοήσουν. Ὁ Νῶε 100 χρόνια ἔλεγε στοὺς ἀνθρώπους νὰ μετανοήσουν καὶ ἀφοῦ δὲν μετανόησαν ὁ Θεὸς ἐπέφερε τὸ κατακλυσμό, «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας». Οἱ Νινευΐτες ὅμως μετανόησαν μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ καὶ ἔτσι ὁ Θεὸς δέχτηκε τὴν μετάνοιά τους καὶ δὲν τοὺς κατέστρεψε.
Καὶ ἐμεῖς, οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες χριστιανοὶ (κλῆρος καὶ λαός), ἂς μετανοήσουμε καὶ ἄς σταματήσουμε τὶς παρανομίες μας ὡς πρὸς τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μὴν ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς τὸν χωρισμὸν Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, γιατί θὰ γίνει ἀναστάτωση στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας.
Δύσκολη ἡ μετάνοια, ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ μπορέσουμε νὰ μετανοήσουμε, καθὼς λέγει ὁ Χριστός μας: «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».
Φαίνεται ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀνέχεται ἄλλο τὶς παρανομίες μας, ὄχι μόνον μὲ τὶς προσωπικές μας ἁμαρτίες, ἀλλὰ καὶ μὲ παρανομίες, ποὺ ἔχουν δογματικὸ χαρακτῆρα π.χ. μὲ παράνομα ὀρθόδοξα μυστήρια ἱερωσύνης καὶ μὲ παράνομα ὀρθόδοξα μυστήρια γάμου.
Πόσους ἱερεῖς ἔχουν χειροτονήσει ἀρκετοὶ ἐπίσκοποι, ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ χειροτονηθοῦν, γιατί εἶχαν κωλύματα ἱερωσύνης καὶ ἑπομένως δὲν ἦταν ἄξιοι τῆς ἱερωσύνης; Δυστυχῶς, δὲν δίνουν σημασία εἰς τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ λέγει διὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Του εἰς τὸν ΞΑ΄ ἱερὸ κανόνα: «Εἴ τις κατηγορία γένηται κατά πιστοῦ, πορνείας, ἤ μοιχείας, ἤ ἄλλης τινός ἀπηγορευμένης πράξεως, καὶ ἐλεγχθείη, εἰς κλῆρον μὴ προαγέσθω». (ΠΗΔΑΛΙΟΝ σελ. 79, Ἐκδόσεις Ρηγοπούλου).
Πῶς τολμοῦν καὶ δίνουν τὸν τύπο τῆς κανονικῆς Συμμαρτυρίας οἱ ἐξομολόγοι ἱερεῖς, λέγοντας ὅτι ἔκριναν τὸν ὑποψήφιο ἄξιο τῆς ἱερωσύνης, ἐνῷ κάποιοι εἶχαν κωλύματα ἱερωσύνης καὶ ὅτι ἐνήργησαν σύμφωνα μὲ «ὅσα κανονικῶς ὥρισαν, οἱ τὰ θεῖα καλῶς διαταξάμενοι θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, καὶ ὁ μετ’ αὐτοὺς τῶν θεοφόρων Πατέρων σύλλογος;» (Πηδάλιον σελίδα 758 Τύπος Κανονικῆς Συμμαρτυρίας).
Ὁ Χριστός μας εἶπε στοὺς Ἀποστόλους Του: «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με» (Λουκ. ι΄, 16) (Ἑρμηνεία Τρεμπέλα: Διότι ὅποιος ἀκούει ἐσᾶς καὶ ὑπακούει σὲ σᾶς, ἀκούει ἐμένα καὶ ὑπακούει σὲ μένα. Καὶ ὅποιος παρακούει ἐσᾶς, παρακούει ἐμένα. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ παρακούει ἐμένα παρακούει τὸν Θεό, ποὺ μὲ ἀπέστειλε στὸν κόσμο. Κάθε λοιπὸν παρακοὴ καὶ περιφρόνηση ποὺ θὰ δείξουν οἱ ἄνθρωποι σὲ σᾶς εἶναι σὰν νὰ τὴν δείχνουν στὸν ἴδιο τὸν ἐπουράνιο Θεό».
«πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν» (Ἑβρ. β΄, 2). Δικαιολογοῦνται κάποιοι ἱερεῖς ὅτι τοὺς συγχώρησε ὁ ἐπίσκοπός τους τὰ κωλύματα ἱερωσύνης. Ἀλλὰ πρέπει νὰ καταλάβουν αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ὅσιος Παΐσιος σὲ κάποιο ἱερέα: «Στὴ Δευτέρα Παρουσία δὲν θὰ σὲ κρίνει ὁ ἐπίσκοπός σου, ἀλλὰ ὁ Χριστός».
Πόσα παράνομα ὀρθόδοξα μυστήρια γάμου ἔχουν τελέσει πολλοὶ κληρικοὶ παντὸς βαθμοῦ ἀπὸ τὸ 1981 καὶ μετά, ὅταν οἱ ἀντίχριστοι πολιτικοὶ ἐψήφισαν τὸν νόμο, ποὺ λέει νὰ χορηγοῦν τὰ πολιτικὰ δικαστήρια τὰ ἀντιχριστιανικὰ συναινετικὰ καὶ αὐτόματα διαζύγια διὰ πᾶσαν αἰτίαν, ἐνῶ ὁ Χριστός μας κατήργησε τὴν χορήγηση διαζυγίων διὰ πᾶσαν αἰτίαν καὶ ἐπιτρέπει μόνον γιὰ λόγους πορνείας;
Ὁ Χριστός μας, λέγει: «Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὅς ἄν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται» (Ματθ. ιθ΄, 9) καὶ «ἐὰν γυνὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται» (Μᾶρκ. ι΄, 12).
Καὶ ἡ Ἐκκλησία, δυστυχῶς, δέχεται τὰ ἀντιχριστιανικὰ συναινετικὰ καὶ αὐτόματα διαζύγια, ποὺ χορηγεῖ ἡ Πολιτεία διὰ πᾶσαν αἰτίαν, καὶ μάλιστα χορηγεῖ (ἡ Ἐκκλησία) πνευματικὴ λύση τοῦ γάμου, ἐνῶ ἡ νόμιμη κατὰ τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ μας πνευματικὴ λύση τοῦ γάμου πρέπει νὰ δίνεται, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία χορηγήση τὸ νόμιμο διαζύγιο γιὰ λόγους πορνείας, ὅπως ἀναφέρεται στὸ ΠΗΔΑΛΙΟΝ (σελ. 761) καὶ ὅπως γινόταν πρὶν ἀπὸ τὸ 1981.
Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς παρανομίες ἡ Ἐκκλησία χορηγεῖ παράνομη ἄδεια τελέσεως νέου μυστηρίου γάμου, τὸ ὁποῖο φυσικὰ δὲν εὐλογεῖ ὁ Θεός. Διότι πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὴν μοιχεία; (Ἀναλυτικὴ ἐξήγηση περιέχει ἡ ἐκ 34 σελίδων ἐργασία: Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΓΑΜΟΥ).
Ἀκόμη πόσους παράνομους γάμους μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν ἔχουν τελέσει ἀρκετοὶ κληρικοί, τοὺς ὁποίους (γάμους) δὲν εὐλογεῖ ὁ Θεός, διότι ἀπαγορεύει τοὺς γάμους ὀρθοδόξων μὲ αἱρετικούς, ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱεροὶ Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων; (Ἀναλυτικὴ ἐξήγηση περιέχει ἡ ἐξ 21 σελίδων ἐργασία: Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ κ.λπ. ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ).
Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τῶν παρανόμων μυστηρίων γάμου, οἱ κληρικοὶ γίνονται αἰτία νὰ συζοῦν στὴ μοιχεία οἱ παράνομοι σύζυγοι, ἀφοῦ δὲν τοὺς εὐλογεῖ ὁ Θεός. Καὶ χωρὶς εὐλογία Θεοῦ, συζώντας μὲ μοιχεία, θὰ πορεύονται πρὸς τὴν κόλαση. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε… βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. στ΄, 9-10).
Φαίνεται ὅτι ἔχει ὀργισθεῖ ὁ Θεός, διότι ἡ Ἐκκλησία γίνεται αἰτία νὰ χάνονται ψυχές, ἐνῶ νομίζουν ὅτι εἶναι νόμιμοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία τοὺς ἔκαμε μυστήριο γάμου τὸ ὁποῖο, ἐν ἀγνοίᾳ τους, εἶναι παράνομο.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει: «Διότι τί θὰ εἴπωμεν τότε εἰς Ἐκεῖνον ποὺ μέλλει νὰ μᾶς κρίνη, ὅταν φέρη εἰς τὸ μέσον καὶ ἀναγνώσῃ τὸν νόμον καὶ μᾶς εἴπῃ: Σᾶς διέταξα νὰ μὴ νυμφευθῆτε διεζευγμένην γυναῖκα καὶ σᾶς εἶπα, ὅτι τὸ πρᾶγμα αὐτὸ ἀποτελεῖ μοιχείαν; Πῶς λοιπὸν ἐτόλμησες νὰ προχωρήσης εἰς ἀπηγορευμένον γάμον; Τί θὰ εἴπωμεν καὶ τί θὰ ἀπαντήσωμεν; Διότι δὲν πρέπει ἐκεῖ νὰ προβάλωμεν καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τοὺς πολιτικοὺς νόμους, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη σιωπηλοὶ καὶ δεμένοι νὰ ὁδηγηθῶμεν εἰς τὸ πῦρ τῆς κολάσεως μαζὶ μὲ τοὺς μοιχοὺς καὶ ἐκείνους ποὺ ἔβλαψαν τοὺς ξένους γάμους». (Τόμος 35ος σελ. 73 Ἐκδόσεις Ὠφελίμου βιβλίου).
Καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἐκκλησία κάνει καὶ ἄλλη παρανομία. Αὐτούς, ποὺ τοὺς κατήντησε νὰ συζοῦν μὲ μοιχεία, τοὺς κοινωνεῖ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτε. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ κληρικοί, ποὺ κάνουν τέτοιες παρανομίες, πῶς κοινωνοῦν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ;
Ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογίας Κωνσταντῖνος Μουρατίδης, εἰς τὸ βιβλίο του ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΣΤΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΜΑ» ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, γράφει: «Βαρύταται δὲ εἶναι αἱ συνέπειαι διὰ τοὺς οὕτως ἐνεργοῦντας ἐκκλησιαστικοὺς λειτουργοὺς ἐφ’ ὧν καὶ ἐφιστᾶ ὁ Μ. Βασίλειος ἰδιαιτέρως τὴν προσοχήν των, καλῶν αὐτοὺς νὰ ἐνθυμηθοῦν, ὅτι εἶναι «ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς. Ὅτι οὐ μόνον τῆς Βασιλείας ἐκβάλλονται, ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ Κυρίου φρικώδη καὶ φοβερὰν ἐκείνην ἐκδέχονται κατὰ τῶν τοιούτων ἀπόφασιν. Πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ», δεδομένου ὅτι τὸ αἷμα τῶν σκανδαλισθέντων καὶ ἀπολεσθέντων ψυχῶν «ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν ἐκζητηθήσεται» (σελ. 15).
Φαίνεται ὅτι καὶ σήμερα ἰσχύει ἡ προφητεία τοῦ προφήτου Ἰερεμίου: «ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνα μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου, ἔδωκαν τὴν μερίδα μου τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον ἄβατον, ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας, δι’ ἐμὲ ἀφανισμῷ ἠφανίσθη πᾶσα ἡ γῆ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνὴρ τιθέμενος ἐν καρδίᾳ» (Ἰερεμ. κεφ. 12, 10-11).
Ἄς διαβάσουν οἱ κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ τί λέει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου Μαλαχίου εἰς τὸ Β΄ κεφάλαιον τῆς προφητείας του, μὲ τίτλον: «Τιμωρίαι κατὰ ἀσεβῶν ἱερέων καὶ λαϊκῶν καὶ ἐναντίον ὅσων ἐγκαταλείπουν τὰς συζύγους των». (Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση, καθηγητοῦ Ἰωάννη Κολιτσάρα ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΕΑ Τόμος 4ος).
Ἀκόμη ὁ Θεὸς ἔχει ὀργισθεῖ, διότι πολλοὶ ἱερεῖς συμπεριφέρονται ὡς ἐπαγγελματίες. Ξεκινοῦν «γιὰ τὴ δουλειά τους» -ἔστω κάθε Κυριακή- καὶ ἡ οἰκογένειά τους μένει στὸ σπίτι καὶ δὲν ἐκκλησιάζονται, ἡ πρεσβυτέρα καὶ τὰ παιδιά τους. Ἐνῶ πρέπει νὰ δίνουν τὸ παράδειγμα ἐκκλησιασμοῦ στὴν ἐνορία τους.
Ἐπίσης ἀρκετοὶ ἱερεῖς δὲν μελετοῦν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ γι’ αὐτὸ κάνουν πολλὰ λάθη. Αὐτὸ φανερώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, γιὰ νὰ μᾶς τονίσει τὴν ἀκριβῆ καὶ προσεκτικὴ μελέτη καὶ ἀνάγνωση τῶν θεοπνεύστων λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, λέγει: «Καὶ τί λέγω διὰ προσθήκην καὶ ἀφαίρεσιν εἰς τὰς Γραφάς; Ἀπὸ ἕνα σημεῖον στίξεως μόνον καὶ ἀπὸ προσποίησιν μόνον ἀναγνώσεως πολλὰ ἄτοπα νοήματα ἐγεννήθησαν πολλὲς φορές» (Τόμος 18Α Ε.Π.Ε. σελ. 441, Λόγος (34ος) εἰς τὴν Α΄ Κορ. ἐπιστ. §5).
Ἐπίσης ἀρκετοὶ ἱερεῖς δὲν μελετοῦν Πατερικὴ θεολογία, οὔτε τοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ γι’ αὐτὸ λένε ὅ,τι θέλουν σὲ θέματα κυρίως δογματικά.
Οἱ περισσότεροι ὀρθόδοξοι γονεῖς, ἱερεῖς καὶ ἀνάδοχοι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ κατήχηση τῶν παιδιῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ περισσότεροι νέοι ἔχουν ἄγνοια Ὀρθοδόξου Πίστεως. Κι ἔτσι βρῆκαν τὴν εὐκαιρία οἱ Οἰκουμενιστὲς καὶ ἐνδιαφέρονται αὐτοὶ νὰ κατηχήσουν τὴ νέα γενιὰ στὴν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου, διδάσκοντας θρησκειολογία εἰς τὰ σχολεῖα καὶ ὄχι Ὀρθοδοξία.
Ἐὰν μετανοήσουμε (κλῆρος καὶ λαὸς) καὶ ζήσουμε μὲ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καὶ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ τότε καὶ ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν μετάνοιάν μας καὶ θὰ ἐπέμβει, γιὰ νὰ μὴ γίνει χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
Μὲ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγάπη
Στέφανος Κοντοστᾶνος
συνταξιοῦχος διδάσκαλος
Καλαφατιῶνες – Κερκύρας

Previous Article

Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι

Next Article

«Οἰκουμενισταί, Ξυπνῆστε. Σταματᾶτε νὰ τρῶτε κουτόχορτο»