Ἡ «πλήρης ἐκκλησία» τοῦ παπισμοῦ καὶ αἱ «ἐλλειμματικαὶ ἐκκλησίαι»

Share:

Παραθέτουμε μία σημαντικὴ παρατήρηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, σχετικὰ μὲ τὴν αἱρετικὴ παπικὴ ἐκκλησιολογία: «Ὁ Πάπας τὴν 29η Ἰουνίου 2007 ἑορτὴ τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου προσυπέγραψε κείμενο μὲ τίτλο: “Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήσεις ποὺ ἀφοροῦν ὁρισμένες ὄψεις γύρω ἀπὸ τὴν διδασκαλία περὶ Ἐκκλησίας”. Μέσα στὸ κείμενο αὐτὸ ὑπάρχουν ἀπαράδεκτες θέσεις ἀπὸ πλευρᾶς ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ ἐκκλησιολογίας. Μεταξὺ αὐτῶν γράφεται ὅτι ἡ “Καθολικὴ Ἐκκλησία” εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διατηρεῖ τὰ γνήσια στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα καθόρισε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία, εἶναι ἡ πραγματικὴ καὶ ὁρατὴ Ἐκκλησία ἐντός τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ στὴν γῆ· ἡ μόνη Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ ποὺ διοικεῖται ἀπὸ τὸν Πάπα, τὸν διάδοχο τοῦ Πέτρου, καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ βρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ αὐτόν· οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες ἔχουν “ἐκκλησιολογικὸ ἔλλειμμα”· ὑπάρχει πλήρης ταύτιση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν “Καθολικὴ Ἐκκλησία”, ἐνῷ οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες ἔχουν μόνον κάποια στοιχεῖα ἐκκλησιαστικότητας· ἡ κοινωνία τῶν Ἐπισκόπων μὲ τὸν διάδοχο τοῦ Πέτρου εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ προϋπόθεση, μὲ τὴν ὁποία ὁριοθετοῦνται ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικὲς δομὲς καὶ περιγράφονται οἱ ἐσωτερικὲς ἀρχὲς καὶ οἱ ὅροι γιὰ κάθε “ἰδιαίτερη Ἐκκλησία” καὶ τὴν “Καθολικὴ Ἐκκλησία”»! Παρὰ ταῦτα οἱ «δικοί» μας «ἐλλειμματικοὶ» παρακάθονται στὸ ἴδιο τραπέζι καὶ ἀερολογοῦν μὲ τοὺς «ἔχοντας τὴν πληρότητα» αἱρετικοὺς Παπικούς! Σχιζοφρενικὴ κατάσταση, ἢ συνειδητὴ προδοσία;

Previous Article

Διαρκῶς ἀνίερος ἐπιβράβευσις…

Next Article

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν»: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας (Μέρος Β΄)