Ἡ «Ρομφαία» διοικεῖ τοὺς Ἱεράρχας;

Share:

Εἰς τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 30ῆς Αὐγούστου 2019 ἀνεγνώσαμεν μεταξὺ ἄλλων διὰ τὰς προσεχεῖς ἐκλογὰς εἰς τὰς κενωθείσας Μητροπόλεις Φθιώτιδος, Καλαβρύτων καὶ Λήμνου τὸ ἑξῆς:

«Στὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος ἡ Ἱεραρχία ἔχει καταλήξει στὸ ὄνομα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἐπισκόπου Θεσπιῶν Συμεών».

Φαίνεται πὼς ὁ κ. Αἰμίλιος Πολυγένης γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων τὸ ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ προεξοφλεῖ μετὰ βεβαιότητος τὴν ψῆφον τῶν 79 Ἀρχιερέων. Εἰς τόσην ἀνυποληψίαν ἔχουν περιέλθει οἱ Σεβασμιώτατοι, ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι δεδομένον ἐκ τῶν προτέρων, καθὼς προφανῶς τὸν ἐπληροφόρησε στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τί συνέρχονται τότε, διὰ νὰ ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ ψῆφος των εἶναι προκαθορισμένη, ὑπακούουσα εἰς τὰ κελεύσματα συγκεκριμένης ὁμάδος ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον;

Ἐκτὸς καὶ ἂν ἡ «πληροφορία» διέρρευσεν ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ Θεοφ. Θεσπιῶν προκειμένου νὰ προκαταλάβη τὸ κλῖμα ὑπέρ του καὶ προθύμως ὁ κ. Πολυγένης μετέδωσε τὴν «εἴδησιν», διὰ νὰ τακτοποιήση τὸν Θεοφιλέστατον, ὅπως πιθανὸν καὶ ἄλλους.

Ἡ Ἱεραρχία ἔχει ἀπαξιώσει τὴν λειτουργίαν αὐτῆς. Δὲν ἀποφασίζει διὰ τίποτε (βλ. θρησκευτικὰ) καὶ συνέρχεται μόνον διὰ ἐκλογάς, ποὺ ἂν -ὅπως διαφαίνεται- τὸ ἀποτέλεσμα προκαθορίζεται ἤδη ἱκανὸν διάστημα πρὶν τὴν σύγκλησιν αὐτῆς, τότε δὲν ἔχουν οὔτε αὐταὶ πλέον σημασίαν. Δὲν χρειάζεται νὰ ψηφίζουν, ἂς δώσουν πληρεξούσιον νὰ ἀποφασίζη… ὁ κάθε κ. «Πολυγένης», ἂν ἔχουν σκοπὸν νὰ τὸν ἐπιβεβαιώσουν εἰς τὴν προσεχῆ Ἱεραρχίαν.

Previous Article

Πληθαίνουν αἱ φωναὶ κατὰ τῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου εἰς τόν παπισμόν

Next Article

Αναγνωρίζουμε μόνο μια Εκκλησία στην Ουκρανία