Ἡ ἀθέατος πλευρὰ τοῦ Κορωνοϊοῦ

Share:

 

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παπαδάκης

  Ἡ κατασκευασμένη «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ σκοπεύει: α) στὴν μείωση καὶ κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν κρατῶν καὶ β) στὴ μείωση τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Πρόκειται γιὰ ἄσκηση ἐφαρμογῆς τοῦ διεθνισμοῦ ἢ οἰκουμενισμοῦ ἢ παγκοσμιοποιήσεως μὲ μέσο, ποιητικὸ αἴτιο, τὴν ὑγειονομικὴ τρομοκρατία ἢ ἰατροφασισμό. Οἱ κατασκευαστές, ὁ ἀποκαλούμενος Παγκόσμιος Ὀργανισμὸ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) καὶ ἡ φανερὴ καὶ κρυφὴ ἀκολουθία του ἐνδιαφέρονται πράγματι γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων ἢ μισοῦν τοὺς ἀνθρώπους, γιατί διαθέτουν τὴν θεόσδοτη αἴσθηση ἐλευθερίας, μοναδικὸ ὑπερόπλο, τὸ ὁποῖο ἐπιχειροῦν νὰ ἀχρηστεύσουν;

  Οἱ ἄνθρωποι τοῦ πλούτου καὶ τῆς ἐξουσίας, οἱ κεφαλαιοκράτες (καπιταλιστὲς) καὶ οἱ ἀρχομανεῖς, ὅταν «καβαλλήσουν τὸ καλάμι», ἀρνοῦνται τὴν ἐλευθερία στοὺς ἄλλους, τοὺς θέλουν ὑποτακτικοὺς καὶ μάλιστα ὅταν ἐπιδιώκουν νὰ τοὺς ἐπιβάλουν νέα… σωτήρια δεσμά! Σήμερα πλούσιοι καὶ ἐξουσιαστὲς εἶναι οἱ διεθνιστὲς ἢ οἰκουμενιστὲς ἢ παγκοσμιοποιητὲς Σιωνιστὲς ἢ οἰκουμενιστὲς ἢ παγκοσμιοποιητὲς Σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι ὡς Μεγάλη Ἰδέα ἔχουν τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κυριαρχία μὲ ἢ χωρὶς τὸν Ἀντίχριστο Μεσσία των.

  Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ὁ Μεσσίας ἦλθε καὶ εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, τὸν ὁποῖο Ἑβραῖοι καὶ Ρωμαῖοι ἐσταύρωσαν. Μὲ τὴν ἀνάστασή Του ἀναζωογόνησε τὴν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κεφαλὴ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ὁ Μεσσίας ποὺ περιμένουν οἱ Ἑβραῖοι, Σιωνιστές καὶ μή, θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Πότε θὰ ἔλθει μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει, ἀλλ’ οἱ Σιωνιστὲς νομίζουν ὅτι θὰ διευκολύνουν τὴν ἔλευσή Του, ἐὰν προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος μὲ τὴν ἀναγκαστικὴ παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση τοῦ κόσμου, δηλαδὴ μὲ τὴν κοσμοκρατορία τους, ἐμποδίζοντας ἔτσι τὸ «γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμὴν» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας του.

  Ἡ ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου μπορεῖ νὰ ἔλθει εἴτε μὲ τὸν ἴδιο τὸν Ἀντίχριστο Μεσσία, εἴτε μὲ κάποιον ποὺ θὰ παρουσιάσουν ὡς Μεσσία, εἴτε καὶ χωρὶς Μεσσία.

  Στὸ παρελθὸν κάποιοι Ἑβραῖοι παρουσιάστηκαν ὡς Μεσσίες. Χαρακηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ Σαμπετάϊ Τσεβὶ (1626 – 1678), γεννημένου στὴ Σμύρνη ἀπὸ Ἑβραίους γονεῖς ἐκ Πατρῶν. Ὅταν ἡ κίνησή του πῆρε ἔκταση ὁ Σουλτᾶνος τὸν ἔθεσε πρὸ διλήμματος, ἢ νὰ γίνει μουσουλμάνος ἢ νὰ χάσει τὸ κεφάλι του. Ἔγινε μουσουλμάνος μὲ κάποιους ὀπαδοὺς του τοὺς ντονμέδες (= ἐξισλαμισμένους), οἱ περισσότεροι στὴ Θεσσαλονίκη. Ὁ στενότερος συνεργάτης του ὁ Νάθαν πέθανε στὰ Σκόπια, ὅπου καὶ ὁ τάφος του. «Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὁδηγεῖ τοὺς σημερινοὺς Σιωνιστές, ποὺ ἐλέγχουν τὸ ἀμερικανικὸ ΝΑΤΟ, νὰ θεωροῦν τὰ Σκόπια ὡς ἱερὴ πόλη καὶ νὰ θέλουν νὰ κατασκευάσουν τὸ μεγάλο ψευδομακεδονικὸ κράτος» (Διοδώρου Ράμμου, ἀρχαιολόγου, Ναΐτες ἱππότες καὶ Τουρκοκαμπαλιστές, Στῦλος Ὀρθοδοξίας, Μάιος 2021, σ. 28- 29).

  Ἀπόγονος ντονμέδων τῆς Θεσσαλονίκης θεωρεῖται καὶ ὁ Κεμάλ, τὸν ὁποῖον, παρὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὡς πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, τὸν ἐπρότεινε γιὰ βραβεῖο Νόμπελ! Μήπως γιατί κι ὁ ἴδιος εἶχε ἑβραϊκὴ καταγωγὴ ἐκ Θεσσαλονίκης ὡς ὑποστηρίζουν κάποιοι;

  Γιὰ τὸν Ἀντίχριστο Μεσσία, ποὺ περιμένουν οἱ Ἑβραῖοι, ὑπάρχει καὶ ἡ ἄποψη ὅτι θὰ προηγηθεῖ ἡ ἐποχή του καὶ μετὰ θὰ ἔλθει ὁ ἴδιος. Στὴν οὐσία θὰ τοῦ στρώσουν τὸ χαλὶ χωρὶς νὰ γνωρίζουν πότε ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἔλευσή του. Ἀλλ’ ἔτσι ἄμεσος σκοπὸς εἶναι ἡ κοσμοκρατορία καὶ ἀπώτερος ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἀντιχρίστου Μεσσία…

  «Ἴσως δὲν ἀνταποκρίνεται ἀπόλυτα στὶς ἀρχές τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ἡ ἰδέα ὅτι ἕνας ἄνθρωπος θὰ σταθῆ πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ θὰ ὁρίζη τὴ μοῖρα της. Ἔτσι ἡ ἀντίληψη ἑνὸς ἀνθρώπου ὑποχωρεῖ μπροστὰ στὴν ἀντίληψη μιᾶς ἐποχῆς: ὁ Μεσσίας μπροστὰ στὶς μέρες τοῦ Μεσσία. Ἡ ἄποψη αὐτὴ γιὰ τὸν Μεσσία δὲν ἔχει τίποτε τὸ αἱρετικό. Ἡ μία ἄποψη μάλιστα δὲν ἀποκλείει τὴν ἄλλη… Ὁ Ἑβραῖος… δὲν προσβλέπει μόνο στὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα ἀπώτερο ἰδανικό:τὴν ἐγκατάσταση πάνω στὴ γῆ, τῆς βασιλείας Τοῦ Θεοῦ»! (Βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τῶν ραββίνων (haim Pearl καὶ Reuben S. Brookes, ἔκδ. Κ.Ι.Σ. Ἀθῆναι 1964, σ. 173).

  Τὰ προβλήματα στὴν ἀνθρωπότητα δὲν δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν πίστη καί τὴν ἀναμονὴ ἐλεύσεως τῆς ἐποχῆς, τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀντιχρίστου Μεσσία, ἢ τοῦ ἰδίου, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν Σιωνιστῶν Ἑβραίων, γιὰ νὰ ἔλθουν. Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ὕπαρξη τῶν κρατῶν τῆς ὑφηλίου καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ βάλλονται παντοιοτρόπως, διότι εἶναι τὰ κύρια ἐμπόδια στὴν ἐπιδιωκόμενη σιωνιστικὴ κοσμοκρατορία μὲ ἢ χωρὶς Ἀντίχριστο Μεσσία.

  Μετὰ τὴν σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀπιστία σ’ αὐτὸν ὡς Τὸν Θεάνρωπο Μεσσία- Λυτρωτή τῆς ἀνθρωπότητος οἱ μὴ πιστεύσαντες Ἑβραῖοι διέλυσαν μὲ διωγμὸ τὴν πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων (Πράξ. η΄ 1), κατεδίωξαν τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς Χριστιανοὺς ἐκ συμφώνου μὲ τοὺς Ρωμαίου, Πέρσες καὶ λοιποὺς εἰδωλολάτρες. Μέχρι σήμερα ἀρνοῦνται πεισματικὰ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ ποικίλους τρόπους ὑπονομεύουν τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας Του, διότι μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ὕπαρξή της ἐμποδίζει τὴν ὑλοποίηση τῆς Μεγάλης Ἰδέας τῆς σιωνιστικῆς κοσμοκρατορίας. Ἀπὸ τὶς μασονικὲς στοές, ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς Σιωνιστὲς καὶ εἶναι κέντρα ἀποχριστιανισμοῦ, ἐκπορεύτηκε ὁ οἰκουμενισμός, ποὺ σκοπεύει μεταξὺ ἄλλων στὴν ἔνταξη τῆς Ἐκκλησίας στὴν πανθρησκεία, γιὰ μείωσή της καί, εἰ δυνατόν, τὴν ἐξαφάνισή της.

  Ὁ διεθνισμὸς τῶν Σιωνιστῶν κομμουνιστῶν τῆς Σοβιετίας σήμερα παρουσιάζεται ὡς οἰκουμενισμὸς καὶ παγκοσμιοποίηση. Οἱ ἐθνομηδενιστές, ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, δὲν ἐπιδιώκουν νὰ πείσουν τὰ ἔθνη νὰ δεχτοῦν ἐλευθέρως τὴν παγκοσμιοποίηση, ἀλλὰ προτιμοῦν τὸν μηδενισμό, τὴν κατάργησή των καὶ τὸ ἀνακάτεμα τῶν λαῶν, ἀκόμη καὶ μὲ λαθρομεταναστεύσεις, γιὰ νὰ προκύψει ἡ παγκοσμιοποίηση! Ὁ μηδενισμὸς τῶν κρατῶν συντελεῖται ὕπουλα καὶ μὲ τὶς Ἑνώσεις, ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τὰ κράτη ὑποβιβάζονται σὲ περιφέρειες καὶ οἱ πρωθυπουργοὶ σὲ περιφερειάρχες μυημένοι πρὸς τοῦτο στὶς στοὲς καὶ λέσχες. Μάλιστα οἱ νόμοι της, ποὺ δὲν ψηφίζονται ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὑπερισχύουν τῶν Συνταγμάτων καὶ τῶν νόμων, ποὺ ψηφίζονται ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια τῶν Κρατῶν- Μελῶν της! Γνωστὴ ἡ πρόσφατη διαφωνία τῆς Πολωνίας ὅτι οἱ νόμοι τῆς Ε.Ε. δὲν ὑπερισχύουν τοῦ Συντάγματός της.

  Ἡ μείωση καὶ ἡ ἀφαίρεση τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων γίνεται μὲ διάφορους τρόπους γιὰ τό… καλό τους! Δύο χρόνια τώρα μὲ πρόσχημα τὸν κορωνοϊὸ αὐτὸ γίνεται μὲ τὶς ἀπανωτὲς Κοινὲς Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις (ΚΥΑ) μιᾶς «δημοκρατικῆς» δικτατορίας! Ἡ…παροχὴ ἐλευθερίας, ἢ μᾶλλον ἐλευθεριότητος, γίνεται μὲ ἀντιχριστιανικοὺς- μισάνθρωπους νόμους, γιὰ νόμιμη ἔκλυση τῶν ἠθῶν, ὅπως εἶχε γίνει καὶ στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἀπὸ τοὺς Σιωνιστὲς Κομμουνιστές, ὡς δῆθεν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἐπιταγὲς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ ἀνήθικης ἠθικῆς, ἀπάνθρωπης, δαιμονικῆς.

  Λογική, ἐπιστήμη, τεχνολογία προβάλλονται καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ βάρος τῶν λαῶν ἀπό τους κυβερνῶντες τὰ κράτη. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μετὰ τὰ κατορθώματα τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως τοῦ αἱρετικοῦ παπικοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὴν ἔμπνευση τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαφωτισμοῦ τῆς λεγομένης «Ἀναγεννήσεως». Οἱ Σιωνιστὲς ἐξουσιαστὲς θέλουν μὲ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας νὰ ἐλέγχουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα δῆθεν γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ πάσχουν ἀπὸ μισανθρωπία ὡς ἀκόλουθοι τοῦ πρώτου μισανθρώπου, τοῦ διαβόλου, ἂν καὶ αὐτοπροβάλλονται ὡς προοδευτικοὶ καί… φιλάνθρωποι!!

  Τὴν τρομοκρατία τὴν ζεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν 11η Σεπτεμβρίου 2001 καὶ πλέον ἔντονα τὰ δύο τελευταῖα χρόνια. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι φοβισμένοι καὶ ζαλισμένοι σὰν κοτόπουλα ἀπὸ τὶς ἀπίθανες ὁδηγίες τοῦ Π.Ο.Υ. καὶ τὴν ἐφαρμογή τους ἀπὸ τοὺς «εἰδικοὺς» γιατροὺς καὶ τοὺς πολιτικοὺς σχετιὰ μὲ τὸν κορωνοϊό. Ἴσως καὶ ὁρισμένοι νὰ εἶναι συνειδητοὶ ὀπαδοὶ τῆς Σαηεντολογίας τοῦ Λαφαγιὲτ Ρὸχ Χάρμπαρντ γιὰ ἔλεγχο τῶν ἄλλων μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο.

 Οἱ κυβερνῆτες τῶν κρατῶν πιθανώτατα καθοδηγοῦνται καὶ ἀπὸ τὶς ἐλεγχόμενες ἀπὸ τοὺς Σιωνιστὲς μασονικὲς στόες καὶ λέσχες, στὶς ὁποῖες εἶναι αἰχμάλωτοι διὰ βίου. Ἡ αἰχμαλωσία γίνεται μὲ τοὺς ὅρκους κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ σ’ αὐτὲς καὶ τὴν βαθμοφορία καὶ μὲ τὴν βοήθειά τους, γιὰ νὰ γίνουν ἐξουσιαστές. Θέλουν δὲν θέλουν ὑποχρεοῦνται νὰ ὁδηγοῦν τὰ ἀνθρώπινα κοπάδια στὴ μάντρα τῆς νέας παγκόσμιας Σοβιετίας τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως τῶν Σιωνιστῶν πλουτοκρατῶν. Τελικὸς στόχος εἶναι οἱ πολιτικὲς ἐξουσίες τῶν κρατῶν νὰ περάσουν στὰ χέρια τῆς οἰκονομικῆς ἐξουσίας τῶν Σιωνιστῶν, δανειστῶν τῶν κρατῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ τὶς παραδώσουν στὸν παγκόσμιο κυβερνήτη- δικτάτορα.

  Ὑποφέροντας οἱ Χριστιανοὶ «ἐν ὑπομονῇ» τὶς δυσ­κολίες ποὺ μᾶς δημιουργοῦν, ὅπως δύο χρόνια τώρα μὲ τὴν «πανδημία», ποὺ σέρβιραν καὶ καθοδηγοῦν, ὀφείλουμε ἀφ’ ἑνὸς νὰ ἀντιστεκόμασθε καὶ νὰ διαμαρτυρόμασθε, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ, εἰ δὲ καλῶς, τί μὲ δέρεις;» (Ἰωάν. ιη΄ 23) καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ προσευχόμασθε οἱ διῶκτες μας νὰ συνέλθουν, νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ τύχουν σωτηρίας καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ χάσουμε τὴν πίστη μας καὶ ὁμολογώντας την νὰ ἑλκύσουμε τὸ θεῖο ἔλεος.

Previous Article

Κίνα: Προς χαλάρωση τα μέτρα, λόγω διαδηλώσεων;

Next Article

Ἡ κοινωνική προεργασία τῆς παιδεραστίας