Ἡ ἀνθρωπότης εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Share:

Τοῦ κ. Περικλέους Ἠλ. Νταλιάνη, Θεολόγου, Ἐφέδρου Ἀνθυπολοχαγοῦ

α) Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑΝ

Ἡ συνθήκη INF ὑπεγράφη στὶς 8 Δεκεμβρίου 1987 ἀπὸ τὸν τότε Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, Ronald Reagan καὶ τὸν σοβιετικὸ ὁμόλογό του Μιχαὴλ Γκορμπατσόφ. Μὲ αὐτὴ ἀπαγορεύτηκε ἡ ἀνάπτυξη βαλλιστικῶν πυραύλων μέσου βεληνεκοῦς ἀπὸ 500 ἕως 5.500 χλμ., ὁδηγώντας οὐσιαστικὰ στὴν ἐξάλειψη τῶν πυρηνικῶν πυραύλων μέσου βεληνεκοῦς. Ἡ συμφωνία τέθηκε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ 1991, ὁπότε μὲ βάση τὴ συμφωνία αὐτὴ μία ὁλόκληρη κατηγορία συμβατικῶν καὶ πυρηνικῶν πυραύλων καταστράφηκε, ἐνισχύοντας τὴν ἀσφάλεια μετὰ τὸ τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018, ὁ τότε Ἀμερικανὸς πρόεδρος Ντόναλντ Τρὰμπ ἀνακοίνωσε τὴν πρόθεση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν νὰ ἀποσυρθοῦν ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ συνθήκη, ὅπως καὶ ἔγινε τὸ 2019, ἐπικαλούμενος δῆθεν μὴ συμμόρφωση τῆς Ρωσίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Ρῶσος τότε ὑφυπουργὸς ἐξωτερικῶν Σεργκέι Ριάμπκοφ, κατηγορώντας τὶς ΗΠΑ εἶπε “ὅτι αὐτὲς ἐπιδιώκουν τὴν οἰκονομικὴ ἐξάντληση τῆς Ρωσίας μέσῳ μίας νέας κούρσας νέων ἐξοπλισμῶν”. Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι οἱ ΗΠΑ μονομερῶς ἔφυγαν ἀπὸ μία διεθνῆ συμφωνία γιὰ τὰ ὅπλα, ἐνῷ ἐμᾶς μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ διαφωνήσουμε μαζί τους γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, μὲ τὴν ὁποιαδήποτε κακὴ συμφωνία, τὴν ὁποία αὐτοὶ (σὰν «νταβατζίδες» τῆς περιοχῆς) μᾶς προσφέρουν γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ θέματα. Ὅπως ἦταν π.χ. καὶ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τὴν ὁποία καὶ μᾶς ἐπέβαλαν “οἱ φίλοι μας” οἱ Ἀμερικάνοι (οἱ ὁποῖ­οι στηρίζουν καὶ τὴν Τουρκία στὸ Κυπριακὸ καὶ τὴν παράνομη κατοχὴ τοῦ μισοῦ νησιοῦ ἐξ αὐτῆς κλπ),γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ δικά τους συμφέροντα στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων, ὅταν ἡ Ρωσία ἦταν ἡ μόνη χώρα, ἡ ὁποία μᾶς ὑπερασπίστηκε. Τότε ὅμως ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ν. Κοτζιᾶς κατηγόρησε τὴν Ρωσία γιὰ ἐμπλοκὴ στὰ ἐθνικά μας θέματα, λὲς καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ πολιτική, δὲν κάνει τὰ ἴδια καὶ χειρότερα. Γιατί οἱ ΗΠΑ δὲν βάζουν τὴν Τουρκία στὴν θέση της, σχετικὰ μὲ τὴν παράνομη εἰσβολή της στὴν Κύπρο, παρότι αὐτὴ εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ (ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάδα), ἐνῷ ἀντίθετα νοιάζονται γιὰ τὴν Οὐκρανία, ἡ ὁποία δὲν εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Τὴν ἴδια ὥρα οἱ ΗΠΑ προωθοῦν τὴν Φινλανδία καὶ τὴ Σουηδία στὴν ἔνταξή τους στὸ ΝΑΤΟ, παρότι ἡ Ρωσία ἔχει διαμηνύσει τὸ ἀντίθετο, ὅτι δηλαδὴ μία τέτοια ἐνέργεια θὰ εἶναι casus belli, δηλαδὴ αἰτία ἀκόμη καὶ πυρηνικοῦ πολέμου. Ἡ Ρωσία ἔχει κοινὰ σύνορα μὲ τὴ Φινλανδία τουλάχιστον 1.340 χιλιόμετρα, ὁπότε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφήσει αὐτὴ τὴ χώρα νὰ μπεῖ στὸ ΝΑΤΟ καὶ νὰ ἀφήσει ἐπίσης τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ἀμερική, νὰ τὴν περικυκλώσουν. Ἄρα λοιπόν, οἱ ΗΠΑ δίνοντας ὅπλα στὴν Οὐκρανία προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν τὸν πόλεμο σὲ ἐξέλιξη, ὥστε νὰ φθαρεῖ ἡ Ρωσία, στρατιωτικὰ καὶ οἰκονομικά, ὅπως ἔχει παραδεχθεῖ καὶ ὁ Ἀμερικανὸς ΥΠΕΞ Ἄντονι Μπλίνκεν, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῶν ΗΠΑ, στὶς 15/04/2022. Ὁπότε προσπαθοῦν νὰ τὶς ὁδηγήσουν σὲ ἕνα παγκόσμιο πόλεμο, ἐμπλέκοντας καὶ τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἐναντίον τῆς Ρωσίας.

Ἐπίσης προκλητικὴ ἐνέργεια ἦταν καὶ αὐτὴ τῆς Σλοβακίας, νὰ δώσει τοὺς S-300 στὴν Οὐκρανία, ὅταν οἱ S-300 εἶναι ρωσικὸ ὅπλο, τὸ ὁποῖο εἶχε παραχωρήσει ἡ Ρωσία στὴν Σλοβακία γιὰ τὴν ἄμυνά της. Δηλαδὴ τὰ ὅπλα τὰ ὁποῖα ἔδινε παλιὰ ἡ Ρωσία στὶς χῶρες αὐτὲς γιὰ τὴν ἄμυνά τους, τώρα οἱ χῶρες αὐτὲς τὰ χρησιμοποιοῦν ἐναντίον τῆς Ρωσίας, κάνοντας μία ἐχθρικὴ κίνηση ἀπέναντι σὲ αὐτὴν καὶ ταυτοχρόνως δημιουργοῦν τὶς συνθῆκες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες θὰ ὁδηγήσουν στὸν γενικευμένο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Δυστυχῶς μὲ δικαιώνουν, ὅταν παλαιότερα ἔγραφα ὅτι τοὺς ἑλληνικοὺς S-300, ἐνῷ ἀρχικὰ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τότε τοὺς εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τὴν Ρωσία, γιὰ νὰ πᾶνε γιὰ τὴν ἀντιαεροπορικὴ ἄμυνα τῆς Κύπρου, ἐν τέλει κατὰ τὴν ἐντολὴ τῶν ΗΠΑ, πῆγαν στὸ Νατοϊκὸ στρατόπεδο τῶν Χανίων, ἔτσι ὥστε καὶ ἡ Κύπρος νὰ μείνει ἀνίσχυρη ἔναντι τῶν Τούρκων καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ νὰ πάρουν τὴν τεχνογνωσία ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἀλλὰ καὶ νὰ στρέψουν ἐὰν χρειαζόταν τοὺς S-300 ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ὅπως κάνουν ἄλλωστε καὶ τώρα μὲ τὶς ἄλλες χῶρες. Προσφάτως ὅταν ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπισκέφτηκε τὶς ΗΠΑ στὶς 18 Μαΐου 2022, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Τζὸ Μπάϊντεν τοῦ εἶπε νὰ δώσει ἡ Ἑλλάδα τοὺς S-300 στὴν Οὐκρανία. Ἐπίσης ἔβαλαν τὴν Τουρκία νὰ ἀγοράσει τοὺς S-400, διότι ἤθελαν νὰ ἀντιγράψουν καὶ τὴν τεχνολογία τῶν πυραύλων αὐτῶν. Φυσικὰ γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις, οἱ ἐξωτερικὲς πολιτικὲς τῶν ΗΠΑ, ἔχουν καὶ τὴν κύρια εὐθύνη, ἀφοῦ ὠθοῦν αὐτὲς τὶς χῶρες, ὥστε νὰ κάνουν ἐχθρικὲς κινήσεις ἐναντίον τῆς Ρωσίας καὶ ἐπίσης βοηθοῦν στὴ συνέχιση τοῦ πολέμου, ἀντὶ νὰ προσπαθήσουν νὰ τὸν ἀποκλιμακώσουν. Ἐπίσης μία ἄλλη ἀπόδειξη εἶναι καὶ τὸ ὅτι ἡ Γερμανία θὰ δώσει 2 δὶς στὴν Οὐκρανία γιὰ τὴν ἀγορὰ ὅπλων (προφανῶς ἀγοράζοντας ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ στέλνοντας αὐτά, μέσῳ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν). Ἕως τὰ μέσα τοῦ πολέμου οἱ Γερμανοὶ εἶχαν δώσει ἀντιαρματικὰ ὀβιδοβόλα D-30 ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ τῆς πρώην ἀνατολικῆς Γερμανίας στὴν Οὐκρανία μέσῳ τῆς Ἐσθονίας. Ἐπίσης ἡ Γερμανία ἔχει δώσει τουλάχιστον 1.000 ἀντιαρματικὰ ρουκετοβόλα μέσῳ τῆς Ὁλλανδίας καὶ 14 τεθωρακισμένα ὀχήματα μεταφορᾶς προσωπικοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ 10.000 τόνους πυρομαχικῶν μέσῳ τῆς Πολωνίας. Ἐπίσης ἀπευθείας ἀπὸ τὶς γερμανικὲς ἔνοπλες Δυνάμεις, ἔχουν ἀποσταλεῖ στὴν Οὐκρανία 1000 ἀντιαρματικὰ καὶ 500 πύραυλοι stinger. Οἱ ΗΠΑ ἔστειλαν F-35 στὴν Ἐσθονία καὶ Λιθουανία καὶ 500 τουλάχιστον Ἀμερικανοὺς στρατιῶτες, μὲ ἅρματα μάχης Abrams. Ἐπίσης ἔχουν δώσει ἀρχικά, 300 πυραύλους Javelin στοὺς Οὐκρανούς, μὲ τοὺς ὁποίους καταστρέφουν τὰ παλαιότερου τύπου ρωσικὰ τάνκς Τ-72. Ὅλα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνουν τοὺς φόβους τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία εἶχε περικυκλωθεῖ πρὶν τὸν πόλεμο, ἀπὸ 350 χιλιάδες στρατιῶτες τοῦ ΝΑΤΟ, στὴ Νορβηγία, τὴν Πολωνία καὶ ἀλλοῦ, καθὼς καὶ εἶχαν τοποθετηθεῖ ἀντιπυραυλικὰ συστήματα Πάτριοτ, τὰ ὁποῖα οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν ἀναπτύξει στὴν γύρω περιοχὴ στοχεύοντας στὴ Μόσχα. Τώρα βλέπουμε ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ χῶρες συμμετέχουν στὸν πόλεμο ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Οὐκρανίας. Ἐπίσης ἡ Πολωνία διαθέτει στὶς τάξεις της, 21 μονοθέσια καὶ 9 διθέσια MIG-29, τὰ ὁποῖα εἶχε πάρει ἀπὸ τὴ Ρωσία. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς λοιπόν, ἔπεισαν τὴν Πολωνία νὰ δώσει τὰ 29 ἀεροσκάφη στὴν Οὐκρανία. Φυσικὰ ἀντικαθιστώντας τὰ ἀεροπλάνα αὐτὰ μὲ παλαιοῦ τύπου F-16. Ἄρα ὁ πόλεμος δὲν πρόκειται νὰ τελειώσει σύντομα. Μᾶλλον θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ θὰ φτάσει σὲ χειρότερα ἐπίπεδα ἀπὸ ὅ,τι εἶναι σήμερα, δεδομένου ὅτι συνεχίζουν τὴν μεταφορὰ νέων ὁπλικῶν συστημάτων.

Β) ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τὸ 2019 ὅπως προεῖπα οἱ Ἀμερικάνοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ συμφωνία INF. Τότε εἶχαν δεχτεῖ τὴν προειδοποίηση τοῦ Ρώσου προέδρου Βλαντιμὶρ Πούτιν, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει «ὅτι ἐὰν οἱ Ἀμερικάνοι ἐγκαταστήσουν πυρηνικὰ ὅπλα σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης, τότε ἡ Ρωσία θὰ θέσει στὸ στόχαστρό της, ὄχι μόνο τὶς χῶρες ποὺ τὰ φιλοξενοῦν, ἀλλὰ καὶ τὶς ἴδιες τὶς ΗΠΑ». Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς θέλουν νὰ ἐγκαταστήσουν πυρηνικὰ ὅπλα τόσο στὴν Ἀλεξανδρούπολη, ὅσο καὶ στὴ βάση τοῦ Ἀράξου. Ἄλλωστε οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς ἐπέλεξαν τὶς βάσεις αὐτές, διότι ἀπὸ αὐτὲς τὶς βάσεις μποροῦν νὰ πλήξουν τὴ Ρωσία καὶ τὴ Μόσχα μὲ πυρηνικὰ ὅπλα. Σκεφτεῖτε λοιπὸν τί θὰ γίνει, ἐὰν οἱ βάσεις αὐτὲς τῆς Ἀλεξανδρούπολης τοῦ Ἀράξου καὶ τῆς Κρήτης, δεχθοῦν ἕνα πυρηνικὸ πλῆγμα, ἤ γίνει ἕνα πυρηνικὸ ἀτύχημα καὶ διαρροὴ ραδιενέργειας ἀπὸ τὴν μεταφορὰ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων. Αὐτὸ θὰ εἶναι καταστροφικὸ ὄχι μόνο γιὰ αὐτὲς τὶς περιοχές, ἀλλὰ γιὰ ἕνα πολὺ μεγάλο γεωγραφικὸ μέρος καὶ πλάτος τῆς Ἑλλάδος, τόσο στὸν ἠπειρωτικὸ χῶρο, ὅσο καὶ στὸν νησιωτικὸ χῶρο αὐτῆς, ἀπὸ τὴν ραδιενέργεια ἢ καὶ τὸ ὠστικὸ κῦμα ποὺ θὰ προκληθεῖ. Σημειώνω ὅτι γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν βάσεων αὐτῶν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία δὲν πῆρε κανένα σχεδὸν ἀντάλλαγμα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, οὔτε τὰ F-35.

Σὲ ὅ,τι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν βύθιση τῆς ρωσικῆς ναυαρχίδας “Μόσχα”, αὐτὴ δὲν ἔγινε ἀπὸ τοὺς δύο οὐκρανικοὺς πυραύλους, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Ζελένσκι. Ὅπως οἱ Ρῶσοι ἰσχυρίζονται “ἡ βύθιση ἔγινε ἀπὸ ἀτύχημα λόγῳ ἐκρήξεως τῶν πυρομαχικῶν μέσα στὸ πλοῖο”. Τὸ πλοῖο αὐτὸ εἶχε πάρα πολὺ καλὰ ἀντιαεροπορικὰ συστήματα καὶ ραντάρ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι πολὺ δύσκολο αὐτὸ νὰ πληγεῖ ἀπὸ τοὺς δύο οὐκρανικοὺς πυραύλους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἦταν ὑψηλῆς τεχνολογίας. Ἐπίσης πῶς γίνεται νὰ τυφλώθηκαν τὰ συστήματα τοῦ πλοίου καὶ νὰ μὴ τοὺς εἶδαν. Γιὰ νὰ χτυπηθοῦν τὰ πλοῖα αὐτὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ συμβολὴ δορυφόρου. Ἄρα ποιὸς ἔδωσε αὐτὲς τὶς πληροφορίες, γιὰ νὰ χτυπήσουν τὸ Ρωσικὸ ὑπερσύγχρονο πλοῖο. Μὰ φυσικὰ οἱ Ἀμερικάνοι καὶ οἱ νατοϊκοί, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται στὴν Οὐκρανία. Τὸ πιθανότερο εἶναι τὸ Ρωσικὸ πλοῖο νὰ δέχτηκε ἠλεκτρομαγνητικὸ πόλεμο ἀπὸ δορυφόρους καὶ ἀπὸ νατοϊκὰ συστήματα καὶ ἐπίσης νὰ ἐπλήγη ἀπὸ νατοϊκοὺς ἢ ἀμερικανικοὺς πυραύλους. Φυσικὰ αὐτὴ ἡ βύθιση τοῦ πλοίου, μπορεῖ νὰ πλήξει μόνο τὸ ἠθικὸ τῶν ρωσικῶν δυνάμεων καὶ ὄχι φυσικὰ νὰ ὁδηγήσει σὲ μία στρατιωτικὴ Νίκη τοὺς Οὐκρανούς. Ἄλλωστε ἡ ρωσικὴ ἰσχὺ εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε ἐὰν οἱ Ρῶσοι ἤθελαν, θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν ἰσοπεδώσει ὁλόκληρο τὸ Κίεβο. Οἱ Ρῶσοι κρατᾶνε τὰ καλά τους ὁπλικὰ συστήματα γιὰ μία μετέπειτα ἐμπλοκὴ μὲ τὸ ΝΑΤΟ. Δὲν εἶναι ἄλλωστε ἄσχετες οἱ ἀπειλὲς τῆς Ρωσίας, σχετικὰ μὲ τὴν χρήση πυρηνικῶν ὅπλων, ἀκριβῶς γιατί ἡ Ρωσία βλέπει ὅτι οἱ νατοϊκὲς δυνάμεις ἔχουν ἐμπλακεῖ τόσο μὲ ὅπλα, ὅσο καὶ μὲ στρατιωτικὸ προσωπικὸ στὸν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας.

Προσφάτως τὸν Μάϊο οἱ Ρῶσοι συνέλαβαν Ἀμερικανοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ἕνα ναύαρχο τὸν Ἔρικ Ὄλσον, οἱ ὁποῖοι ἐκπαίδευαν τοὺς Οὐκρανούς. Γι’ αὐτὸ οἱ Οὐκρανοὶ χρησιμοποιοῦν καὶ Ἰσραηλινοὺς μισθοφόρους, ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ρωσία χρησιμοποιεῖ μόνο ἕνα μέρος τοῦ στρατοῦ της στὸν πόλεμο αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει κάνει ἀκόμη ἐπιστράτευση τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐξελίξεις θὰ κάνουν τὸν πόλεμο νὰ συνεχιστεῖ, γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Στὶς 15 Ἀπριλίου ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, Ἄντωνη Μπλίνκεν, δήλωσε «ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πιστεύουν ὅτι ὁ ρωσικὸς πόλεμος στὴν Οὐκρανία μπορεῖ νὰ κρατήσει μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2022». Βέβαια οἱ Ἀμερικάνοι καὶ ἐδῶ πέφτουν ἔξω, ὅπως ἔπεσαν ἔξω, ὅταν ἔλεγαν “ὅτι ἡ Μόσχα θὰ καταλάβει σὲ τρεῖς ἡμέρες τὸ Κίεβο”. Γιατί πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ καταλάβεις τὴν οὐκρανικὴ πρωτεύουσα σὲ τρεῖς ἡμέρες, ὅταν τρεῖς μέρες χρειάζεται μόνο νὰ ἔρθει ὁ ρωσικὸς στρατὸς ἔξω ἀπὸ τὸ Κίεβο καὶ χωρὶς μάλιστα νὰ ἔχει προχωρήσει καὶ σὲ νέο ἀνεφοδιασμό. Ὁμοίως ἡ CIA ἔλεγε ὅτι οἱ Ταλιμπὰν θὰ καταλάμβαναν σὲ τρεῖς μῆνες τὴν Καμποὺλ καὶ τελικὰ τὴν κατάλαβαν σὲ δέκα ἡμέρες, τὸν Αὔγουστο τοῦ 2021. Στόχος τῆς Ρωσίας δὲν ἦταν νὰ καταλάβει σὲ πρώτη φάση τὸ Κίεβο, ἁπλὰ ἤθελε νὰ ἀποσπάσει καὶ νὰ διασπάσει τὶς οὐκρανικὲς δυνάμεις, ἔτσι ὥστε νὰ καταλάβει πιὸ εὔκολα τὴν Μαριούπολη καὶ τὶς θαλάσσιες περιοχὲς μέχρι τὴν Ὀδησσό.

Previous Article

Για πρώτη φορά στην Ιταλία δύο ομοφυλόφιλοι πήραν «γαμήλια ευχή» μέσα σε παπικό ναό!

Next Article

Ἑλληνόπουλο ἀνατρέπει τόν ἀθεϊσμό τοῦ Στίβεν Χόκινγκ