«Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ προσπαθεῖ νὰ κλείση τὸ Ὀρφανοτροφεῖο»

Share:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀποφύγη τὸν διασυρμὸν μὲ κάθε τρόπον, δωρίζουσα ἐκτάσεις εἰς ἀπόρους οἰκογενείας. Παραθέτομεν τὸ αἰχμηρὸν ἀνακοινωθὲν τοῦ Δήμου Βουλιαγμένης τῆς 9ης Νοεμβρίου 2022:

«Μὲ ἔκπληξη πληροφορηθήκαμε γιὰ τὴν προκήρυξη, ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο  τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Βουλιαγμένης,  διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἐκμίσθωση, ὄχι μόνο τῶν ἤδη μισθωμένων σὲ ἰδιῶτες ἀκινήτων του ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ὁποίων ἀποκομίζει σημαντικὰ οἰκονομικὰ ἀνταλλάγματα, ἀλλὰ καὶ τῶν κεντρικῶν κτηριακῶν του ἐγκαταστάσεων, στὶς ὁποῖες φιλοξενοῦνται ὀρφανὰ παιδιὰ ἐδῶ καὶ σχεδὸν 100 χρόνια. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιχειρεῖ ἀπροκάλυπτα, καὶ ἐνάντια στοὺς σκοποὺς τοῦ ἱδρύματος, νὰ μετατρέψει τὸ φιλανθρωπικοῦ χαρακτήρα νομικὸ πρόσωπο, σὲ ἐπιχείρηση «real estate» καὶ νὰ διακόψει ὁριστικὰ καὶ ἐντελῶς παράνομα τὴν ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρο αἰώνα λειτουργία του.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ὅτι ἀγνοεῖται προκλητικά, ἄλλως πῶς ἀποσιωπᾶται ἐσκεμμένα, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χῶρος ποὺ σήμερα στεγάζεται τὸ Ὀρφανοτροφεῖο, ἀπαλλοτριώθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ παραχωρήθηκε πρὸς τὸ Ὀρφανοτροφεῖο, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσει τὸν σκοπό του καὶ νὰ ἀποτελέσει μία  ἑστία προστασίας γιὰ ὀρφανὰ παιδιὰ ποὺ χρειάζονταν καὶ χρειάζονται  βοήθεια καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν  προορίζεται γιὰ «μπίζνες».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ πρὸς πᾶσα κατεύθυνση καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενο, ὅτι οἱ ἰσχύουσες χρήσεις γῆς εἶναι αὐτὲς τῆς  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ καὶ μόνο καὶ καθορίστηκαν ὡς τέτοιες προκειμένου νὰ διασφαλιστεῖ ἡ ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ Ὀρφανοτροφείου καὶ ὄχι γιὰ τὴν ὅποια στυγνὴ οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευση.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ὅτι ἡ διοίκηση τοῦ ὀρφανοτροφείου ἀποκρύπτει τὸ γεγονὸς πὼς ὁρίζεται σαφῶς ὅτι καὶ τὰ ἔσοδα  ἀπὸ τὴ χρήση τῶν ἤδη ἐκμισθωμένων ἀκινήτων, ὀφείλει νὰ τὰ διαχειρίζεται καὶ νὰ τὰ διαθέτει πρὸς ἐξυπηρέτηση τῆς παροχῆς κοινωνικῆς πρόνοιας, δηλαδὴ γιὰ τὴν συντήρηση, διατήρηση καὶ ἀναβάθμιση τοῦ ὀρφανοτροφείου καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τὶς ὁποῖες παρέχει.

Ὅπως συνέβη καὶ σὲ ἀνάλογη περίπτωση  μὲ παλαιότερη διακήρυξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (2020) γιὰ ἄλλες ἐκτάσεις στὴ περιοχὴ τῆς Βουλιαγμένης, ἡ εὐθύνη τῆς διαπίστωσης τῆς σειρᾶς ἀπαγορεύσεων καὶ περιορισμῶν στὴ χρήση τῶν πρὸς ἐκμίσθωση  ἀκινήτων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπιβληθεῖ καὶ κριθεῖ ἀμετάκλητα ὡς νόμιμες καὶ ἰσχυρὲς ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μεταφέρεται ἐντέχνως ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ὀρφανοτροφεῖο στοὺς ὑποψήφιους ἐπενδυτές!

Εἶναι λοιπὸν προφανὲς ὅτι τέτοιου εἴδους ἐπιλογὲς εἶναι ἀκατανόητες καὶ συνιστοῦν πραγματικὴ πρόκληση γιὰ τὴν κοινωνία, εἰδικὰ τὴν δύσ­κολη οἰκονομικὰ περίοδο  ποὺ διανύουμε.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς  ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ σὲ ὅλους ὅσους ἐπιχειροῦν ἢ θὰ ἐπιχειρήσουν  νὰ κερδοσκοπήσουν, συμμετέχοντας μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο σὲ τέτοιου εἴδους διαδικασίες (Διοίκηση Ὀρφανοτροφείου καὶ ὑποψήφιοι ἐπενδυτὲς) ὅτι θὰ βροῦν ἀπέναντί τους τὸ Δῆμο μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι θὰ κληθοῦν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἱστορία τῆς πόλης, ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀναγκαιότητα ὕπαρξης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀρφανοτροφείου, καθὼς καὶ τὴν διατήρηση τῆς  σημερινῆς δομῆς καὶ μορφῆς του».

Previous Article

Ἀνόσιος καὶ ἀνούσιος διάλογος μὲ αἱρετικοὺς Ἀγγλικανούς

Next Article

Ὅταν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὑπηρετεῖ τὴν κρατοῦσαν προπαγάνδα