«Ἡ Ἐκκλησία μας καίγεται ἀπὸ χίλιες μεριές»

Share:

Τοῦ Σεβ. Ἀσκάλωνος Νικηφόρου

Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ π. Λαυρέντιε,

Διάβασα  στὸν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ (6 Ὀκτωβρίου),  τὴν ἀπολογητικὴ ἐπιστολὴ σου, ἀπάντηση στοὺς κατηγόρους σας, τῶν Ἱερέων, καὶ κατ’ ἐπέκταση ὅλων τῶν κληρικῶν, γιὰ τὴν στάση ποὺ κρατᾶτε μέχρι σήμερα  ἀπέναντι σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, οὐσιαστικά, πρόδωσαν τὸν  Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του μὲ τὰ «κατορθώματὰ τους» καὶ τὴν ἐξίσωσαν μὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὸν Ἀρχιαιρεσιάρχη τῆς  Κωνσταντινούπολης μέχρι  καὶ τὸν τελευταῖο Ἐπίσκοπο, ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων, οἱ ὁποῖοι πάντως ἀκόμη τὸν  προσκυνοῦν, τὸν ἀποκαλοῦν «Παναγιώτατο», «ὁ Πατριάρχης μας», «ὁ Προκαθήμενος τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» κ.λπ.

Ὥστε, λοιπόν, διαμαρτυρηθήκατε (ποιοί, πότε καὶ μὲ ποιὸν τρόπο;).  Καὶ θὰ  ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε τὶ θὰ πεῖτε στὸν Χριστὸ, ὅταν θὰ παρουσιαστεῖτε μπροστὰ Του κατὰ τὴν  ὥρα τῆς κρίσεως; «Χριστὲ μου, ἐμεῖς φοβηθήκαμε τὴν διάσπαση τῆς  Ἐκκλησίας Σου, καὶ γιαυτὸ σκύψαμε τὸ κεφάλι καὶ συμβαδίσαμε μὲ τὸν  νέο  Πάπα τῆς  Ἀνατολῆς, ὁ ὁποῖος, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἀποφάσισε τὴν ἕνωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ ὅλους τοὺς αἱρετικούς, χωρὶς νὰ ρωτήση κανένα, συνεπικουρούμενος ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τοὺς ὑποτακτικοὺς του, οἱ ὁποῖοι, γιὰ μιὰ θέση στὸν Ἥλιο, (γιὰ τὴν καλοπέρασὴ τους) πρόδωσαν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Τὶ θὰ κάνετε τότε π. Λαυρέντιε; Θὰ πεῖτε: «Ἀφοῦ τὸ ἀποφάσισε ὁ «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης», ἐμεῖς τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε; Θέλετε νὰ διακινδυνεύσουμε τὴν διάσπαση τῆς Ἐκκλησίας μας;»

Ὅπως πολὺ καλὰ γνωρίζεις, «ὁ Λύκος τῆς Κωνσταντινούπολης» δὲν ἄφησε τίποτε ὄρθιο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ καβαλλίκεψε τὸν θρόνο τῆς  Κωνσταντινούπολης, (Ἐάν, ποὺ δὲν τὸ πιστεύω, δὲν εἶσαι καλὰ ἐνημερωμένος, διάβασε τὴν καταγγελία ἐναντίον τοῦ  ἐπιβήτορα τοῦ  Οἰκουμενικοῦ  Θρόνου, πρὸς τὴν Ἱ. Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,( βλέπε Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο) ὑπὸ τοῦ π. Χρυσοστόμου Πήχου, καὶ ἡ  Ἱ. Σύνοδος, πρὸς τιμὴν της!!! ἐπελήφθη ἄμεσα τοῦ θέματος καὶ …πέταξε τὴν καταγγελία στὰ σκουπίδια.), καὶ εἶναι ὁρκισμένος νὰ καταστρέψη τὰ πάντα, χωρὶς ντροπή,  κάτι ποὺ μόνο  ἕνας Ἀντίχριστος θὰ μποροῦσε νὰ κάνη.

Καταλαβαίνω τὴν θέση σας σχετικὰ μὲ τὴν ἀποτοίχιση. Ξέρω πολὺ καλὰ τὶ παθαίνουν  ὅσοι τολμοῦν νὰ ἀποκηρύξουν τοὺς προδότες τῆς Πίστεὼς μας. Ἴδιαίτερα καταλαβαίνω τὴν θέση τῶν  ἐγγάμων Ἱερέων, οἱ ὁποῖοι   ἔχουν οἰκογένειες. Ὅμως δὲν βλέπω καὶ πολλοὺς Μοναχούς, Ἱεροδιακόνους, Ἱερομονάχους, Ἐπισκόπους, συμπεριλαμβανομένων καὶ   Ἁγιορειτῶν, νὰ διαμαρτύρονται!!!

Ἡ δικαιολογία ὅτι σκέπτεστε καὶ φοβᾶστε τὸ σχίσμα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τουλάχιστον ἀστεία, διότι δὲν σκέπτεστε καθόλου τὸν σκανδαλισμὸ  τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ,  ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ  σκοπὸς τῆς ὑπάρξεώς  μας,  καὶ τὴν ἀπελπισία του μπροστὰ στὴν προδοσία τῆς Πίστεως καὶ τὸν καταιγισμὸ τῶν σκανδάλων ποὺ ταλανίζουν τὴν Ἐκκλησία μας,  γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ  ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας «σφυρίζει ἀδιάφορα».

π. Λαυρέντιε, ἡ Ἐκκλησία μας καίγεται ἀπὸ χίλιες μεριὲς καὶ «ἐμεῖς» σκεπτόμαστε μὴ ξυπνήσουμε τοὺς ὑποτιθέμενους φύλακες καὶ μᾶς τιμωρήσουν.

Ἐὰν πιστεύεις ὅτι ἡ  Ἀποστολὴ μας εἶναι νὰ κάνουμε μόνο μιὰ Λειτουργία, δὲν ἔχω τίποτε ἄλλο νὰ σοῦ πῶ. Δὲν πιστεύω ὅμως ὅτι μόνο αὐτὸ εἶναι ἡ Ἀποστολὴ μας. Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ περιμένει ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τὸν ἐνημερώνουμε καθημερινὰ γιὰ τὰ τεκταινόμενα εἰς βάρος τῆς Πίστεὼς μας καὶ νὰ  εἴμαστε πρῶτοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν διαφύλαξὴ Της καὶ βεβαίως, κάθε ἀγώνας ἔχει  καὶ τὶς συνέπειὲς του. Ἔχει τὸν  Σταυρὸ του.

Αὐτὰ τὰ λίγα θέλησα νὰ σοῦ πῶ μὲ ἀγάπη καὶ μὲ ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Εὔχομαι ὁ Κύριος νὰ μᾶς φωτίζη  ὅλους πάντοτε νὰ εἴμαστε συνεπεῖς μὲ τὴν Ἀποστολὴ μας. Καὶ πίστεψὲ με, δὲν ὑπάρχει ποιὸ μεγαλειώδης Ἀποστολὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ σωστοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

 

Σημ. «Ο.Τ.»: Ὁ «Ο.Τ.» εἰς τὴν προσπάθειάν του νὰ συμβάλλη, τὸ κατὰ δύναμιν, εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος, ἡ ὁποία διεταράχθη λόγῳ τῆς ἀποτοιχίσεως σεβαστῶν καὶ ἀγωνιστῶν πατέρων, ἐδημοσίευσε τὴν ἀπαντητικὴν ἐπιστολὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀσκάλωνος, Νικηφόρου. Ὁ Σεβασμιώτατος ὅμως εἰς τὴν προσπάθειάν του νὰ ἐκθέση τὰς ἀπόψεις του ἠδίκησε τὸν σεβαστὸν Ἀρχιμανδρίτην π. Λαυρέντιον Γρατσίαν, πνευματικὸν τέκνον τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἐπισκόπου Καντιώτη καὶ πνευματικὸν ἀδελφὸν τοῦ μακαριστοῦ Χρυσοστόμου Πήχου.

Ὁ π. Λαυρέντιος, ὅπως καὶ ὁ «Ο.Τ.» ἀγωνιοῦν καὶ πονοῦν νὰ βλέπουν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ «νὰ καίγεται ἀπὸ χίλιες μεριές», ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει ὁ Σεβασμιώτατος, ὅμως πιστεύομεν ὅτι ἀφ’ ἑνὸς ὁ δρόμος ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ ἀποτοιχισθέντες δὲν ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων, ἀφ’ ἑτέρου κηδόμεθα τῆς εἰρήνης τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκεπτόμεθα μετὰ τρόμου τὰς ἐξελίξεις καὶ τὰς καταλήξεις τῶν ἀποτοιχίσεων. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν θέτομεν κάποια ἐρωτήματα πρὸς προβληματισμὸν ὅλων μας:

1ον) Δὲν μᾶς προβληματίζει ὁ τρόπος ποὺ ἐξελίσσεται ἡ ἀποτοίχισις, τὴν στιγμὴν ποὺ οἱ πατέρες ἀδυνατοῦν νὰ ἔλθουν εἰς συνεννόησιν μεταξύ των;

2ον) Πῶς προχωροῦν εἰς ἀποτοίχισιν, ὅταν ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι βαθειὰ ἀκατήχητος ὑπαιτιότητι πρωτίστως τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ δευτερευόντως τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ;

3ον) Εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου πρωτοστάτησαν οἱ Μητροπολῖται Φλωρίνης καὶ Ἐλευθερουπόλεως, σήμερα κανεὶς Ἐπίσκοπος δὲν προχωρεῖ εἰς τὴν διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Εἶναι δυνατὸν νὰ πρωτοστατήσουν Ἱερομόναχοι, Μοναχοὶ καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ;

Τέλος, πιστεύουν οἱ ἀποτοιχισμένοι πατέρες ὅτι ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας βρίσκονται εἰς πλάνην καὶ μόνον αὐτοὶ διασώζουν τὴν ἀλήθειαν;

Μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης θέτομεν τὰ ἀνωτέρω ἐρωτήματα.

Previous Article

Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας

Next Article

Ἐξωτερική Ἱεραποστολή: Ἡ νεωτέρα ἐποποιΐα τοῦ ἑλληνισμοῦ