Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀνεγνώρισε «τὴ Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας ὡς αὐτοκέφαλη»!

Share:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀνεγνώρισε κατ’ οὐσίαν τὰς τετελεσμένας ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Διατί νὰ τούς ἀπασχολήση τὸ ὄνομα «Μακεδονικὴ», ὅταν τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν τὴν ἀπησχόλησεν οὔτε ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» οὔτε τὸ νῦν ψευδώνυμον «Ἀχρίδος» οὔτε οἱ ἄνευ ἱερωσύνης Ἀρχιερεῖς τῆς Οὐκρανίας; Θὰ ξιφουλκήση τώρα τὸ Φανάρι μόνον διὰ τὸ ποῖος ἔχει δικαίωμα αὐτοκεφαλίας… τὰ ὑποτιθέμενα «προνόμια» τοὺς ἀπασχολοῦν καὶ ὄχι ἡ αὐθαιρεσία, τόσον ἡ ἱεροκανονικὴ, ὅσον καὶ ἡ ἱστορική… Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας:

«Κατὰ τὴ χθεσινὴ συνεδρία τῆς 25ης Αὐγούστου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰ μέλη της ἄκουσαν τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου γιὰ τὴν ἀπονομὴ ἀπὸ τὴ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ αὐτοκεφάλου στὴν Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας.

Πρὸ ὀλίγου καιροῦ, στὴ συνεδρία τῆς 27ης Μαΐου 2022 (Πρακτικὰ ὑπ’ ἀρ. 43) ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μετ’ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ δέχθηκε τὴν εἴδηση γιὰ τὴν ἀποκατάσταση στὶς 16 Μαΐου τῆς κοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας μὲ τὴν Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας, ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο τῆς παραχωρήθηκε τὸ 1959. Ἐπίσης ἐνημερώθηκε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴ συν­εδρία της ἀπὸ 15 ἕως 21 Μαΐου 2022, ἀνταποκρινόμενη στὴν αἴτηση τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας – Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας ὁμοφώνως ἀπένειμε σὲ αὐτὴν τὴν αὐτοκεφαλία.

Στὶς 5 Ἰουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στὸν ἱερὸ καθεδρικὸ ναὸ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Βελιγράδι ἱερὸ συλλείτουργο ἀπὸ τὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο καὶ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδας καὶ Μακεδονίας Στέφανο, μὲ τοὺς ὁποίους συλλειτούργησαν ἱεράρχες τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας – Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Μυσταγωγίας ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Πορφύριος, ἐφαρμόζοντας τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπένειμε πανηγυρικὰ στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδας καὶ Μακεδονίας Στέφανο τὸν Τόμο, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας – Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας.

Γιὰ τὸ γεγονὸς ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος ἐνημέρωσε τὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο μὲ τὴν ἀπὸ 8ης Αὐγούστου 2022 ἐπιστολή του, ἐκφράζοντας τὴν ἐπιθυμία καὶ παρακαλώντας τὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, «ὥστε καὶ ἐσεῖς, τὴν προειρημένη τώρα πλέον πλήρως κανονικὴ Ἐκκλησία, νὰ δεχθεῖτε ὡς τὴ νεωτέρα Ὀρθόδοξη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, δίδοντας κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο παράδειγμα καὶ στὶς ὑπόλοιπες κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες».

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδας καὶ Μακεδονίας Στέφανος ἐπίσης ἀπέστειλε τὴν ἀπὸ 13ης Ἰουλίου 2022 ἐπιστολὴ στὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο, εἰδοποιώντας γιὰ «τὰ χαροποιὰ γεγονότα, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ἀξίωσε τὴν Τοπική μας Ἐκκλησία».

Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Κύριο καὶ Θεὸ γιὰ τὴ διευθέτηση βάσει κανονικῶν ἀρχῶν τοῦ ζητήματος τοῦ καθεστῶτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴ Βόρεια Μακεδονία, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποφάσισε στὶς 25 Αὐγούστου «νὰ ἀναγνωρίσει τὴ Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας ὡς αὐτοκέφαλη ἀδελφὴ Ἐκκλησία καὶ νὰ ἐντάξει στὰ Ἱερὰ Δίπτυχα τὸ ὄνομα τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδας καὶ Μακεδονίας Στεφάνου».

Ἐπίσης ἐκφράσθηκε «ἡ ἐλπίδα ὅτι ἡ νεωτέρα στὴν οἰκογένεια τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας θὰ διαφυλάσσει σταθερὰ καθαρὴ καὶ ἄμωμη τὴν ἁγία ὀρθόδοξη πίστη καὶ θὰ διατηρεῖ τὴν ἀφοσίωση στὴν ὀρθόδοξη κανονικὴ παράδοση».

Περὶ τῆς εἰλημμένης ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ ἐνημερωθοῦν ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδας καὶ Μακεδονίας Στέφανος».

Previous Article

Ἀπονομή τοῦ Τάγματος τοῦ ἁγ. Σάββα στόν πρόεδρο τῆς Οὐγγαρίας

Next Article

Μακ. Πολωνίας: Ὁ Ἐπιφάνιος εἶναι λαϊκός, ὁδηγεῖ εἰς τὴν Οὐνίαν