Ἡ Ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Share:

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων. Τήν δέ παραμονή ἐτελέσθη ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων στόν Ἱορδάνη ποταμό.

Την Τρίτην, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη ὡς μνήμη τῆς ἐν τῷ Ἰορδάνῃ βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπό Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἐν ᾗ καί «ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», ἥτοι τῆς φωνῆς τοῦ Πατρός τοῦ Κυρίου βαπτιζομένου καί τοῦ Πνεύματος ἐν εἴδει περιστερᾶς.

Διά τήν Δεσποτικήν αὐτήν ἑορτήν εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά τόν Ὄρθρον ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Θεοφανείων, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὁ Ἁγιασμός τοῦ ὕδατος διά τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε».

Τοῦ Ἁγιασμοῦ τελειωθέντος, ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου ὁ ἐφημέριος ἡγίασε τήν αἴθουσαν καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέμενε τήν συνοδείαν ἐκ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ἔνθα ἐτελέσθη ὁ ἁγιασμός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου.

Τούτων γενομένων, ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε διά Ἰορδάνην διερχόμενος πρῶτον διά τῆς Ἱεριχοῦς καί τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, τῆς Νομαρχίας Ἱεριχοῦς καί φθάνων εἰς τήν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τῶν Ἀρχῶν, τοῦ Σώματος τῶν Προσκόπων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα κα;i τοῦ λαοῦ.

Ἐνταῦθα ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὥρα, ἠκολούθησε πορεία πρός τόν ποταμόν Ἰορδάνην, ἐγένετο Ἑσπερινός καί ὁ Ἁγιασμός ἐπί τῆς ἐξέδρας καί ἠκολούθησεν ἡ βάπτισις τοῦ Σταυροῦ εἰς τά Ἰορδάνεια ρεῖθρα, ψαλλομένου τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», ἐν ᾧ ταῦτα ἐλάμβανον χώραν καί εἰς τήν ἀπέναντι Ἀνατολικήν Ὄχθην.

Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί πολλούς ἄλλους ἐδεξιώθη διά νηστησίμου κεράσματος ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

Τήν Τετάρτην, 6ην/19ην Ἰανουαρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν διάταξιν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Μέγας Ἁγιασμός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ψαλλόντων ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν Ἱεροδιακόνου Συμεῶνος καί  τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου τά τροπάρια «φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων» καί «σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις» καί τό Ἀπολυτίκιον «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε».

Γενομένου τοῦ ἁγιασμοῦ ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐντός τοῦ Παναγίου Τάφου, συλλειτουργούντων τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν ὡς ἄνω εἰρημένων Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί μετέχοντος λαοῦ ἱκανοῦ πλήν προσκυνητῶν ἔξωθεν, λόγῳ covid,  παρουσίᾳ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βλιώρα.

Ἠκολούθησε ἁγιασμός τῶν πιστῶν προσκυνούντων τόν Τίμιον Σταυρόν μετά τοῦ Τιμίου Ξύλου.

Ἐν τέλει ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ἄνοδος, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἐπηυχήθη τόν φωτισμόν τοῦ Πατρός τῶν Φώτων καί τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Κυρίου.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ ἐφημέριοι ἐξῆλθον δι’ Ἁγιασμόν τῶν πιστῶν εἰς τάς οἰκίας αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

jerusalem-patriarchate.info

Previous Article

Πρέπει νά ξυπνήσουμε!

Next Article

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής [21.1 και 13.8]