Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρασκηνίου

Share:

Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου

Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν θεμάτων καὶ προβλημάτων τῆς καθημερινῆς ἐπίγειας ζωῆς μας, θὰ ἤθελα νὰ σταθῶ καὶ νὰ σφυγμομετρήσω τὸ ἑξῆς μεγάλο πρόβλημα, ποὺ εἶναι τὸ ὀδυνηρὸ οὐκρανικὸ σχίσμα ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ αἱμορραγεῖ στοὺς κόλπους τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, τὰ δύο τελευταῖα χρόνια.

Γιὰ τὴν ὅλη ἀλήθεια γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ποὺ ἀσχολήθηκαν πολλοὶ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια αὐτὸς ποὺ ἔπιασε ἀληθινὰ τὸ σφυγμὸ τοῦ οὐκρανικοῦ σχίσματος ἦταν καὶ εἶναι ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν, ποὺ δήλωσε μὲ μεγάλη ἔμφαση πρὸς ἕνα Ρῶσο Ἀρχιερέα τὰ ἑξῆς:

«Ἂν εἴχατε ἔρθει στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν θὰ εἶχε συμβεῖ», φέρεται νὰ εἶπε στὸν Ρῶσο Ἀρχιερέα ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος. Βλέπουμε καθαρὰ πλέον ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ ὀδυνηρὸ οὐκρανικὸ σχίσμα κρύβεται μὲ κεφαλαῖα γράμματα τὸ ΕΓΩ ΜΑΣ!!!).

Καὶ ἐπειδὴ τὸ συντροφεύουν ἄπειρα θαυμαστικά, τὰ ὁποῖα δὲν χωροῦν νὰ μποῦν σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῆς γῆς, ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ τὸ γράψουμε τὸ ἐγώ μας μὲ κεφαλαῖα γράμματα στὸν οὐρανὸ, γιὰ νὰ χωρέσουν ὅλα τὰ θαυμαστικά.

Καὶ ὁ χρόνος δείχνει ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῆς παράνομης αὐτοκεφαλίας στὴν μειωτικὴ ὁμάδα τῆς Οὐκρανίας γίνεται μὲ ἀφόρητες πιέσεις ἀπὸ τὸ παρασκήνιο, ὅπως φάνηκε καθαρὰ ἐσχάτως μὲ τὴν μνημόνευση τοῦ ψευδοεπισκόπου της Οὐκρανίας Ἐπιφανίου ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς Συνόδου τῆς Κύπρου. Καὶ ἂν ἐξακολουθήσουν οἱ πιέσεις ἀπὸ τὸ παρασκήνιο γιὰ ἀναγνώριση τῆς παράνομης αὐτοκεφαλίας γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα πρὸς τὶς ὑπόλοιπες ἐκκλησίες ποὺ δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει, τότε ἡ λέξη ποὺ θὰ γραφῆ πάλι στὸν οὐράνο μὲ κεφαλαῖα γράμματα καὶ ἄπειρα θαυμαστικὰ θὰ εἶναι. Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ!

Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ λερώσουμε τὸν καθαρὸ οὐρανὸ, ὅπως ἔχουμε λερώσει ἐσχάτως μὲ πλῆθος ἀντιχρίστων νομοσχεδίων τὴν γῆ, ἂς ἐπιχειρήσουμε νὰ ἀνοίξουμε τὸ βιβλίο μὲ τίτλο ἡ ὀρθόδοξη παράδοσή μας, γιὰ νὰ βροῦμε ἐπὶ τέλους τὴν λύση τοῦ ὀδυνηροῦ οὐκρανικοῦ σχίσματος. Τὸ βιβλίο λοιπὸν ἀναφέρει καθαρὰ καὶ ξάστερα ὅτι γιὰ τὴν λύση τῶν μεγάλων προβλημάτων στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ἀναγκαία κρίνεται ἡ συγκρότηση Πανορθοδόξου Συνόδου. Ἂν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θέλη νὰ ὀνομάζεται οἰκουμενικό, πρέπει τάχιστα νὰ συγκροτήση Πανορθόδοξο Σύνοδο γιὰ τὴ λύση τοῦ ὀδυνηροῦ οὐκρανικοῦ σχίσματος. Ἂν ὅμως ἐπιμένη στὸ μέγιστο λάθος του, ποὺ μονομερῶς ἔπραξε, τότε βαπτίζεται αὐτὸ οἰκειοθελῶς σβησμένο φανάρι!!! Καὶ τὸ σβησμένο πλέον φανάρι θὰ διαχωρίση καὶ θὰ διαιρέση τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία μας σὲ Ἑλληνόφωνη καὶ Σλαβόφωνη μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Προτοῦ φθάσουμε σὲ αὐτὸν τὸν ἐπικίνδυνο κατήφορο, ἂς ἀναφωνήσουμε τὸ Ἀρχαγγελικὸ ἐπιφώνημα.

Στῶμεν καλῶς, Στῶμεν μετὰ φόβου.

Previous Article

Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ ἡ συνείδησις τῶν κληρικῶν

Next Article

Τι γράφει το κουτί του εμβολίου της ASTRAZENECA

Διαβάστε ακόμα