Ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάσισεν ὑπὲρ τοῦ σχίσματος

Share:

Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου

Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἡμέρα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε. Σήμερα ὅμως χάρη στὴν αὐθαίρετη καὶ μονομερῆ ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου νὰ χορηγήση αὐτοκεφαλία στὴν μέχρι χθὲς σχισματικὴ «ἐκκλησία» (ὁμάδα) τῆς Οὐκρανίας διεταράχθη ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἦταν ἆραγε ἡ ἐνέργειά του αὐτὴ ἀπὸ φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ἢ μήπως ἡ αὐθαίρετη ἐνέργειά Του αὐτὴ στηρίζεται σὲ ἀποστολικὲς διαταγὲς ἢ σὲ κανόνες οἰκουμενικῶν Συν­όδων τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας; Ἀσφαλῶς ΟΧΙ. Καὶ τὴν αὐθαίρετη ἐνέργειά του αὐτὴ ἐπὶ ἐννέα μῆνες δὲν τὴν ἀναγνώριζε καμία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Εἶναι λοιπὸν μεγάλης ἀπορίας ἄξιον, ἐνῷ ψυχορραγοῦσε τὸ Οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο ἐπὶ ἐννέα μῆνες χωρὶς καμία ἀναγνώριση, καὶ ἐπὶ πλέον δὲν τὸ εἶχε ὡς θέμα ἡ Ἑλλαδικὴ Ἱεραρχία στὴν σύγκληση τοῦ Ὀκτωβρίου, καὶ ξανφνικά, τὴν ἄλλη μέρα μετὰ τὴ λήξη τῆς Ἱεραρχίας τὸ ἔφεραν ἐπειγόντως ὡς μοναδικὸ θέμα. Καὶ διὰ βοῆς μὲ ἀεροβαπτισμὸ ἐβάπτισαν τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο καὶ μὲ τὴν ἐνέργειά τους αὐτὴ εἶπαν ΝΑΙ στὴν διαίρεση τῆς Ὀρθοδοξίας!!!
Καὶ μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα ὁ Πατριάρχης μὲ συλλειτουργὸ τὸν Ἱερώνυμο μὲ τὴν μνημόνευση τοῦ ψευδοεπισκόπου Ἐπιφανίου ἐβάπτισαν τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο, καὶ σφράγισαν τὴ διαίρεση τῆς Ὀρθοδοξίας. Πῶς γίνεται νὰ ὑπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες καὶ ἀντιδράσεις τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ μὲ ὑπογραφὲς κειμένων διαμαρτυρίας γιὰ τὸ ὀλίσθημα αὐτὸ τοῦ Πατριάρχου καὶ οἱ Ποιμένες τῆς Ἱεραρχίας προσπέρασαν μὲ ἀδιαφορία τὶς διαμαρτυρίες αὐτὲς καὶ ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ προσυπέγραψαν τὴ διαίρεση τῆς Ὀρθοδοξίας!
Ὅταν γιὰ τὴ μόλυνση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος γίνονται πολυδάπανα ταξίδια καὶ συνέδρια γιὰ τὴ λύση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ καὶ ὅταν γίνονται διάλογοι μὲ τοὺς πάσης φύσεως αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους, γιατί γιὰ τὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα δὲν ἀκολούθησαν τὴν ὁδὸ αὐτὴ ἀλλὰ τὴν ὁδὸ τῆς διαιρέσεως; Ὁ Μητροπολίτης Δράμας δήλωσε μὲ μεγάλη ἔμφαση ὅτι ὅλοι οἱ Μητροπολίτες τῶν νέων χωρῶν θὰ ψηφίσουν ντεφάκτο τὴν μονομερῆ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Πατριάρχου. Ὅταν παλαιώσουν οἱ νέες χῶρες, εὔχομαι ὁλόψυχα στοὺς ποιμένες αὐτούς, μεγαλύτερη σύνεση καὶ σοφία. Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν δήλωσε ὅτι, ἂν λάμβανε ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὅλα σήμερα θὰ εἶχαν τελειώσει. Ἂν γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα, ἅγιε Πατρῶν, περιμένατε στὴ γωνία τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία θὰ πρέπει ἐπειγόντως καὶ ἐμεῖς ὅπως καὶ ὁ Πάπας τῆς Δύσεως νὰ ἀλλάξουμε τὸ Πάτερ ἡμῶν. Ἐκεῖ ποὺ κανονικὰ ἀναφέραμε: «καὶ Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν», μὲ τὴν διόρθωση νὰ λέμε: «Καὶ μὴ ἀφήνεις τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, διότι καὶ ἐμεῖς δὲν ἀφήνουμε τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Ἄλλος Μητροπολίτης δήλωσε ὅτι πρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε τὸ σπίτι μας ὅπου ἀνήκουμε. Ἄλλαξε αὐτὸς τὴν κοινὴ κλειδαριὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔβαλε κλειδαριὰ ἰδιοκτησίας!
Γιὰ τὴν μονομερῆ ἐνέργεια στὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο, ἅγιε Ναυπάκτου, ποιὸν πρέπει νὰ κατηγορήσουμε γιὰ ἡγεμονισμό; Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ποὺ τὸν βάπτισαν καὶ τὸν ἀνέδειξαν πρῶτο ἄνευ ἰσῶν;! ἢ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία ποὺ ἔχει βλέψεις γιὰ τρίτη Ρώμη; Ποιὸς ἀπὸ τοὺς δύο παρακαλῶ διετάραξε τὴν ἑνότητα στὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας; Σοῦ θυμίζω ἐδῶ ὅτι στὶς 31 Αὐγούστου τοῦ 2018 ἄφησε τὸν ἡγεμονισμὸ ἡ Μόσχα καὶ ἐπισκέφτηκε τὸ Φανάρι γιὰ διάλογο γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα.
Τελικὰ ἡ ὡρολογιακὴ βόμβα ποὺ ἐξαπέστειλαν κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν παράνομη χορήγηση αὐτοκεφαλίας στὴν οὐκρανικὴ σχισματικὴ «ἐκκλησία» ἐξερράγη στὰ θεμέλια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐπλήγη σοβαρὰ ἡ ἑνότητα αὐτῆς καὶ καλοῦνται τώρα οἱ σεπτοὶ ποιμένες τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ θεραπεύσουν τὴν μεγάλη πληγὴ αὐτή, προτοῦ γίνη ἀνίατος καὶ πυώδης ἡ πληγὴ αὐτή.
Ὡς ἁπλὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν δέχομαι τὸ ὀδυνηρὸ σχίσμα στὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Εὔχομαι ὁλόψυχα ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἡμέρα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς νὰ ἐπαναφέρη τὴν ἑνότητα στὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας.

Previous Article

Ερωτήματα προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο

Next Article

Πικραὶ ἀλήθειαι διὰ τὴν μετανάστευσιν ἀπὸ ἕνα ἀφρικανὸν καρδινάλιον!

Διαβάστε ακόμα