Ἡ Ἱ. Κοινότης ἐζήτησε τὴν χρηματοδότησιν

Share:

  Θὰ ὠφελήση τὸν Ἅγιον Ὄρος ἢ μήπως θὰ ἐπιβληθοῦν εἰς αὐτὸ ὅροι διὰ τὴν διάνοιξιν τῶν μονοπατιῶν; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῆς 21ης Φεβρουαρίου 2023:

  «Ἡ διάθεση ἕως 800.000 εὐρὼ ἀνὰ δῆμο θεωρεῖται ἐξωφρενικὰ ὑψηλὸ ποσὸ γιὰ τέτοιες ὑποδομὲς καὶ προκαλεῖ τὸν φόβο ὅτι θὰ προκριθοῦν «ἐργολαβικοῦ τύπου» ἔργα… Τὸ 20% τοῦ προϋπολογισμοῦ θὰ διατεθεῖ ἀποκλειστικὰ σὲ ὀρεινοὺς ἢ μικροὺς νησιωτικοὺς δήμους καὶ σὲ δήμους παραμεθόριων περιοχῶν… Ἀκόμα 7% θὰ διατεθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἡ συγκεκριμένη ἐπιλογὴ γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα, καθὼς ἡ πρόσβαση στὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἑπομένως δὲν θὰ ἐπωφεληθεῖ ἐξ ὁρισμοῦ ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς χώρας. Περαιτέρω, τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν εἶναι φυσιολατρικὸς προορισμός, οὔτε μπορεῖ κάποιος νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ ἐλεύθερα ὡς τέτοιο. Τέλος, τὸ Ἅγιον Ὄρος, λόγῳ τοῦ εἰδικοῦ του καθεστῶτος, δὲν δεσμεύεται ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ γεννᾶ ἡ ἑλληνικὴ περιβαλλοντικὴ νομοθεσία, οὔτε μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες στὴ χώρα μας Ἀρχές… Ὅσο γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, «ἡ χρηματοδότηση εἶναι πολὺ μεγάλη γιὰ τὴν ἔκταση καὶ τὸν πληθυσμό του»… λέει ὁ Φοῖβος Τσαραβόπουλος, ἱδρυτὴς τῆς ἑταιρείας Paths of Greece… «Ζητήσαμε ἐγκεκριμένες μελέτες ὥστε νὰ κινηθοῦμε ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ γρήγορα», λέει ὁ ὑφυπουργὸς Περιβάλλοντος Γιῶργος Ἀμυρᾶς… Ὅσον ἀφορᾶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, «τὸ ἐπιλέξαμε γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον, τὰ μονοπάτια θὰ συμβάλλουν στὴν ἀντιπυρικὴ προστασία, ἀφοῦ θὰ δώσουν πρόσ­βαση σὲ περιοχὲς μὲ πυκνὴ βλάστηση. Δεύτερον, μᾶς τὸ ζήτησαν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἁγιορεῖτες».

Previous Article

Ἔξοδος τῆς Ἐφεστίας Εἰκόνος« Ἄξιόν Ἐστιν» μὲ περιφρόνησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. «Μὴ κωφεὶς ἐοίκαμεν ἄδειν» ;;;

Next Article

Ἡ ἄφιξις τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἰς τό ὄρος τοῦ Ἄθω – Μέρος 3ον