Ἡ Ἱ.Μ. Σίμωνος Πέτρας πέτρα σκανδάλου;

Share:

«Ἀδελφοί μου.
Οἱ πιέσεις ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, πρὸς ἀναγνώριση τοῦ νέου σχίσματος, τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος ἐδημιούργησε εἰς τὴν Οὐκρανία καὶ ὁ ἐξαναγκασμός, μὲ τὴν χρήση κάθε δυνατοῦ μέσου καὶ μὲ συνεχεῖς ἀποστολὲς κληρικῶν στὸ Κίεβο γιὰ τὴν στήριξη τοῦ σχισματικοῦ Ἐπιφανίου, βρῆκε δυστυχῶς εὐήκοα ὦτα καὶ στὴν Σιμωνόπετρα.
Ἀδελφοί μου, μὴ πτοεῖσθε ἀπὸ τὴν συμφωνία μερικῶν ὀλίγων μὲ τὸ σχίσμα. Μὴ σκανδαλίζεσθε ἀπὸ τὶς ἐνέργειες κάποιων Σιμωνοπετριτῶν. Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Ἡ στενοχώρια καὶ πικρία πολλῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν μας ἀπὸ τὴν μετάβαση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Σιμωνόπετρας στὸ Κίεβο καὶ ἡ ἐκεῖ συλλειτουργία του μὲ τὸν «προκαθήμενο» Ἐπιφάνιο μὲ ἀναγκάζει νὰ σᾶς γράψω δύο λόγια γιὰ τὸ θέμα.
Θεωροῦσα ὑπερβολικὴ τὴ θέση κάποιων ἐδῶ εἰς τὸ Ὄρος, ὅτι οἱ πρόσφατες Ἁγιοκατατάξεις ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, Ὁσίων πράγματι ἀνδρῶν, χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα ἀνίερων συμμαχιῶν ἢ καλύψεως Οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ ποὺ ἐπικρατοῦσε καὶ ἐπικρατεῖ ἐδῶ, μοῦ φαινόταν σὰν βλασφημία.
Τώρα ὅμως ποὺ εἶδα τοὺς ἀριστοκράτες ἡσυχαστές, ἀτσαλάκωτους ἀσκητές, καὶ μεθοδικοὺς ἐν πᾶσι Σιμωνοπετρίτες νὰ προσκυνοῦν τὸν σχισματικὸ καὶ ἀχειροτόνητο Ἐπιφάνιο ὡς Ὀρθόδοξο προκαθήμενο τῆς «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» τοῦ Κιέβου τουλάχιστον προβληματίστηκα.
Γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες οἱ διπλωματικὲς συμμαχίες τῆς Σιμωνόπετρας, ἔχουν ἄλλο κοινὸ παρονομαστὴ ἐνδιαφέροντος ἐκ μέρους τους: τὰ ἐγκρινόμενα καὶ ἐγκριθησόμενα στὸ μέλλον κονδύλια καὶ οἱ εὐρωπαϊκὲς οἰκονομικὲς ἐπιχορηγήσεις.
Θυμήθηκα τὸν ἅγιο Παΐσιο ποὺ τοὺς ὀνόμαζε «Προδότες» τῆς Ἁγιορείτικης παραδόσεως. Ὅταν τὸ ἄκουγα αὐτὸ τότε, πικραινόμουν ἀφάνταστα. Τώρα ὅμως ἐξηγοῦνται πολλά.
Θυμήθηκα τὴν ἐπιλεκτικὴ φιλοξενία τῶν ἀδελφῶν τῆς Σιμωνόπετρας.
Ἂν εἶσαι γιατρός, δικηγόρος ,γραμματέας ὑπουργείου καὶ λοιπά, γίνεσαι δεκτὸς καὶ φιλοξενεῖσαι ὁπωσδήποτε στὸ Μοναστήρι. Ἂν εἶσαι ὑδραυλικός, ἐργάτης, ἀκόμη καὶ ἁπλὸς παππὰς χωριοῦ καὶ δὲν εἶσαι ἕτοιμος νὰ δεχθεῖς τὴν πρώτη προσχηματικῶς εὐγενῆ παρότρυνση νὰ φύγεις, διώχνεσαι κατὰ τὸν πλέον ἀγενῆ καὶ ἀφιλάδελφο τρόπο.
Θυμήθηκα τὴν «διαχρονικότητα» τῆς ἀσυνεποῦς ἐκκλησιαστικῆς συμπεριφορᾶς καὶ τοῦ πνεύματος συμφέροντος ποὺ τοὺς διαπνέει, ὅταν ὑπεδέχθησαν ἀσμένως τὸν πρόεδρο Σαρτζετάκη, ἐνῷ δὲν εἶχε στεγνώσει τὸ μελάνι τῆς ὑπογραφῆς του γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῶν ἐκτρώσεων.
Ὄχι μόνον δὲν ἔκαναν τὴν παραμικρὴ νύξη γιὰ τὸν νόμο-δολοφονία ποὺ ὑπέγραψε, ἀλλὰ στὴν ὑποδοχή του, ὁ ἡγούμενος τῆς Σιμωνόπετρας τὸν ὀνόμασε οὔτε λίγο οὔτε πολὺ «Υἱὸν Θεοῦ». Τότε ἀκούσαμε ἀπὸ κάποιον ἐνάρετο ἁγιορείτη γέροντα νὰ λέει: «Υἱὸς Θεοῦ ποὺ μὲ τὴν ὑπογραφή του σφάζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ».
Βλέπετε ἡ μετοχὴ στὰ ἀπορρέοντα καλὰ ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου ἀπαιτεῖ συμπόρευση καὶ συμφωνία μαζί τους.
Φαίνεται ὅτι μὲ αὐτὲς τὶς διπλωματικὲς κινήσεις οἱ Σιμωνοπετρίτες νομίζουν ὅτι δὲν ἔχουν νὰ χάσουν καὶ τίποτα, ἀφοῦ τάχα παρέχεται ἀπόλυτη κάλυψη καὶ ἄλλοθι ἀπὸ τὴν ἐκκλησιολογικῶς ὀρθὴ «ὑπακοὴ εἰς τὸν Ἐπίσκοπον».
Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει.
Μείνατε μακριὰ ἀπὸ τὸ σχίσμα τοῦ Πατριάρχη στὴν Οὐκρανία.
Μείνατε εἰς τὴν Ὀρθοδοξία.
Ἁγιορείτης μοναχὸς»
Πηγή: Ἱστοσελὶς Oukraniko.blogspot.gr, 09.02.2020

Previous Article

Εκτρώσεις: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Next Article

Πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα: Ὁ Πατριάρχης θὰ σᾶς ἐπιβάλη νὰ συλλειτουργήσετε καὶ μὲ γυναῖκες