Ἡ Ὀρθοδοξία ἐκφράζεται διὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων

Share:

   Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ὁμολογητὴς Καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ κ. Δ. Τσελεγγίδης τόνισε, σὲ ἄρθρο του ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐκφράζουν τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας μας: «Οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασαν ἀπλανῶς τὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση στὴν ἐποχή τους, ἀφοῦ ὅμως προηγουμένως τὴν βίωσαν ἡσυχαστικῶς-ἀσκητικῶς καὶ κατεξοχὴν μυστηριακῶς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, – ὁ Μ. Βασίλειος, – ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, – ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος – καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,γιὰ νὰ μείνουμε ἐνδεικτικὰ μόνον σ’ αὐτούς, ἐπικαιροποίησαν τὴν Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση, ἐκφράζοντας σὲ λόγια θεολογικὴ γλῶσσα αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ βίωναν ἀκτίστως καὶ «ἐν πάσῃ αἰσθήσει» καὶ οἱ ἄλλοι ἅγιοι Πατέρες, ἀλλὰ καὶ οἱ ὀλιγογράμματοι χαρισματοῦχοι, ὅπως καὶ οἱ ἁπλοὶ θεοφόροι πιστοὶ στὴν ἐποχή τους. Ἡ χαρισματικὴ ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ δημιουργεῖ τὴν πρωτογενῆ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἁπλοϊκὴ ἢ ἔντεχνη καὶ λόγια ἐκφορά της. Ἡ θεολογία αὐτὴ ἀποτελεῖ κτιστὴ ἔκφραση καὶ ἑρμηνεία τῆς ζωντανῆς καὶ ἄκτιστης ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ μέσα στὴ συγκεκριμένη ἱστορικὴ πραγματικότητα τῆς ζωῆς τῶν θεουμένων ἐκφραστῶν της. “Ὑπό Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ Θεοῦ ἄνθρωποι” μᾶς διαβεβαιώνει ὁ κορυφαῖος ἀπὸ τοὺς ἐπόπτες τῆς θείας μεγαλειότητας»! Συμφωνοῦμε μὲ τὸν ὁμολογητὴ καθηγητή, τοῦ ὁποίου ἡ ὀρθόδοξη θεολογικὴ σκέψη ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ ἀνάχωμα στὴν ἀντιπατερικὴ «θεολογία» τῶν «μοντέρνων» θιασωτῶν τῆς βλάσφημης «μεταπατερικῆς θεολογίας»!

Previous Article

Τὰ περὶ τοῦ Θεοῦ ἐρωτήματα

Next Article

Αἱ διακριτικαὶ συμβουλαί