Ἦλθε ὁ… νέος παντογνώστης!

Share:

Α΄ ΜΕΡΟΣ

  Πρόσφατα ἦλθε στὴν ἐπικαιρότητα, καλοί μου φίλοι, μία πολὺ σημαντικὴ εἴδηση. Πρόκειται γιὰ τὴ γέννηση ἢ καλύτερα τὴ δημιουργία ἑνὸς … νέου παντογνώστη, γιὰ νὰ διευκολύνει, λέει, τὴ ζωή μας! Στὴν οὐσία εἶναι ἕνας ἀλγόριθμος μὲ μοναδικὲς ὥς τώρα ἱκανότητες, «τὸ κάτι ἄλλο» τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης (Al)! Λέγεται «ChatGPT» καὶ εἶναι τόσο πολὺ σημαντικός πού, κατὰ τοὺς εἰδικούς, θὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο, ὅπως τὸ διαδίκτυο! Δηλαδή; Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους …

*   *   *

  Κατὰ τὸν Μπὶλ Γκέιτς, «οἱ ἐξελίξεις στὴν τεχνητὴ νοημοσύνη, τὶς ὁποῖες ἐνσαρκώνει ὁ διάσημος πλέον παντογνώστης “ChatGPT”, εἶναι ἐξίσου σημαντικὲς μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἰδίου τοῦ διαδικτύου»![1]

  Πρόκειται γιὰ ἀλγόριθμο ποὺ δημιουργήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία τεχνητῆς νοημοσύνης OpenAl. Ἡ Microsoft εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ἐπένδυσε τὸ 2019 τὸ ποσὸ τοῦ 1 δισεκ. δολ. στὴν ἑταιρεία αὐτή. Πρόσφατα ἐπένδυσε καὶ ἄλλα 10 δισεκ. δολ.! Ἐπιπλέον στοὺς ἀρχικοὺς ἐπενδυτές της συγκαταλέγεται καὶ ὁ Ἔλον Μάσκ τῆς Tesla. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, ἀμέσως μετὰ τὴ δημοσιοποίηση τοῦ ἀλγόριθμου αὐτοῦ (30 Νοεμβρίου 2022), ἡ χρηματιστηριακὴ ἀξία τῆς OpenAl ἐκτινάχθηκε στὰ 29 δισεκ. δολ.!!!

  Ὁ «ChatGPT» (Generative Pretrained Trans­former, δηλ. Παραγωγικὸς Προεκπαιδευμένος Μετασχηματιστὴς) δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ μία ὄντως ἐπαναστατικὴ ἐφαρμογὴ τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ πραγματοποιεῖ διάλογο καὶ νὰ δίνει ἀπαντήσεις (chatbot) στοὺς χρῆστες της.

  Ὥς τώρα οἱ διάφορες ἐφαρμογὲς τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης μποροῦσαν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ γράφουν, δὲν μποροῦσαν ὅμως καὶ νὰ κατανοήσουν τὸ περιεχόμενο. Μὲ τὸν «ChatGPT» τὰ πράγματα ἀλλάζουν, ἀφοῦ πλέον μπορεῖ καὶ κατανοεῖ τὸ περιεχόμενο αὐτό! Κατασκευάστηκε μὲ ἕνα τεράστιο ὄγκο δεδομένων (175 δισεκ. παραμέτρων), μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων προέρχεται ἀπ’ τὸ διαδίκτυο. Ἐπιπλέον «ἐκπαιδεύτηκε» σὲ παραδείγματα ἀνθρωπίνων συνομιλιῶν. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει μία τεράστια βάση γνώσεων σὲ πλεῖστα θέματα καὶ ἐπειδὴ ἔμαθε νὰ κατανοεῖ καὶ τὴν ἀνθρώπινη γλῶσσα, μπορεῖ νὰ ἀπαντᾶ καὶ μὲ ἀνθρώπινο τρόπο! Εἶναι, ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται, σὰν νὰ ἔχει κανεὶς ἕνα φίλο ἢ συνεργάτη μὲ ὅλη τὴ δημόσια γνώση τοῦ διαδικτύου!!

  Ἔτσι μπορεῖ νὰ πραγματοποιεῖ συνομιλίες, νὰ ἀπαντᾶ στὶς ἐρωτήσεις μας,[2] ἀλλὰ καὶ νὰ γράφει αὐτὰ ποὺ θέλουμε, ὅπως ποιήματα (σὲ στὺλ Σαίξπηρ!), μυθιστορήματα, σενάρια, διδακτορικὲς διατριβές, σχολικὰ ἐγχειρίδια, πτυχιακὲς ἐργασίες, ἄρθρα, ὥς καὶ μουσικὴ ἀκόμη! Ἐπιπλέον μπορεῖ νὰ λύνει μαθηματικὰ προβλήματα καὶ νὰ συμμετέχει σὲ φιλοσοφικὲς συζητήσεις, νὰ μεταφράζει ἀπὸ γλῶσσα σὲ γλῶσσα (λέγεται ὅτι μιλᾶ 120 γλῶσσες!!!), νὰ κάνει περιλήψεις κειμένων ἢ καὶ νὰ δημιουργεῖ διάφορα πράγματα, ὅπως ἕνα πρόγραμμα διατροφῆς ἢ γυμναστικῆς γιὰ παράδειγμα, ὥς καὶ βίντεο ἀκόμη! Ἄνετα μπορεῖ νὰ δώσει νομικὲς συμβουλὲς καὶ νὰ κάνει ἰατρικὲς διαγνώσεις (μιλοῦν γιὰ 80% καλύτερες ἀπὸ τὸν μέσο ἰατρό). Κι ὅλα αὐτὰ μὲ μεγάλη ἀκρίβεια καὶ σὲ δευτερόλεπτα!

  Μία ἄλλη χαρακτηριστικὴ ἰδιότητα ποὺ ἔχει εἶναι ὅτι συλλέγει δεδομένα ἀκόμη καὶ ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους τοὺς χρῆστες του, προκειμένου νὰ ἐκπαιδευτεῖ περαιτέρω καὶ νὰ αὐτοβελτιωθεῖ!

  Κι ἂν μπορεῖ νὰ κάνει ὅλα αὐτὰ σήμερα, στὸ ξεκίνημά του, τί θὰ μποροῦσε νὰ κάνει αὔριο, σὲ πέντε χρόνια ἂς ποῦμε;

*   *   *

  Ὁ ἀλγόριθμος «ChatGPT» εἶναι βεβαίως χρήσιμος στὸ νὰ παρέχει πληροφορίες καὶ νὰ ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις σὲ πλῆθος θεμάτων, νὰ ὀργανώνει τὸ χρόνο καὶ τὶς δραστηριότητές μας, νὰ γράφει κείμενα καὶ νὰ κάνει ἀναρτήσεις στὰ κοινωνικὰ δίκτυα κ.λπ., σύμφωνα πάντα μὲ τὰ δεδομένα ποὺ τοῦ ἔχουμε δώσει. Σὲ κάθε περίπτωση εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο, ὅπως τόσα ἄλλα ποὺ ἔχουμε σήμερα, γιὰ νὰ κάνουμε τὶς δουλειές μας εὐκολότερα, ἀκριβέστερα, ἀποτελεσματικότερα καὶ ταχύτερα. Κατὰ τὸν Μπὶλ Γκέιτς, τὸ «ChatGPT» θὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο μας καὶ θὰ μᾶς κάνει νὰ δουλεύουμε λιγότερο!

  Τὸ διαδίκτυο ποὺ ὥς τώρα γνωρίζουμε καὶ χρησιμοποιοῦμε, μπορεῖ νὰ εἶναι πρακτικὸ καὶ νὰ μᾶς συναρπάζει, ὅμως δὲν παύει νὰ εἶναι ἄβουλο. Χωρὶς ἐμπνεύσεις, πρωτοβουλίες καὶ φαντασία. Ὁ ἀλγόριθμος «ChatGPT» θέλει νὰ πάει τὰ πρά-γματα πιὸ πέρα καὶ νὰ εἶναι τὸ ἐργαλεῖο μας γιὰ ὅλες τὶς δουλειές μας μέν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἀέρα τοῦ … σκεπτόμενου καὶ τοῦ διανοούμενου! Ὅπως καὶ τοῦ συνομιλητῆ, βέβαια!

  Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μὲ τὴν ἐμφάνισή του ἡ Google τρομοκρατήθηκε, ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται, ἐπειδὴ φοβήθηκε ὅτι θὰ χάσει τὴν πρωτοκαθεδρία στὸ χῶρο τῶν ἀναζητήσεων, γιατί ὁ ἀλγόριθμος αὐτὸς μπορεῖ καὶ δίνει κατ’ εὐθεῖ­αν τὴν ἀπάντηση σὲ ἐκεῖνο ποὺ ζητάει κανεὶς καὶ ὄχι τὶς πηγὲς ἀπ’ τὶς ὁποῖες θὰ μποροῦσε νὰ πάρει τὴν ἀπάντηση, μὲ ἐκείνη τὴν ἀτελείωτη παράθεση τῆς λίστας μὲ τοὺς συνδέσμους! Φανταστεῖ­τε πόσο χρόνο θέλει κανεὶς νὰ δεῖ ὅλη αὐτὴ τὴ λίστα καὶ νὰ τὴν μελετήσει!!

  Ἑπόμενο εἶναι ὁ «ChatGPT» νὰ καθίσταται μοναδικός, πρωτότυπος καὶ ἀσυναγώνιστος! Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ὅλοι οἱ γνωστοί μας τεχνολογικοὶ κολοσσοὶ προσπαθοῦν νὰ κάνουν κάτι παρόμοιο. Ἤδη ἡ Google μίλησε γιὰ τὸ δικό της chat­bot, μὲ τὸ ὄνομα «Bard»! Στὴν Κίνα ἡ ἑταιρεία Baidu ἤδη ξεκίνησε τὴ διάθεση τοῦ «Ernie» ποὺ προσομοιάζει τὴ λειτουργία τοῦ «ChatGPT» κ.λπ.

  Δὲν εἶναι τυχαῖο, ἐπίσης, ποὺ ἡ ἀπήχησή του εἶναι τεράστια, ἂν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι 5 ἡμέρες ἀπὸ τὴν διάθεσή του, εἶχε 1.000.000 χρῆστες! Μόλις δὲ σὲ δύο μῆνες μετὰ (Ἰανουάριος 2023) οἱ χρῆστες ἔφθασαν τὰ 100 ἑκατ.!! Τὸ γεγονὸς αὐτό, κατὰ τοὺς εἰδικούς, κατέστησε τὸν «ChatGPT» ὡς τὴν ἠλεκτρονικὴ ἐφαρμογὴ μὲ τὸν ταχύτερο ρυθμὸ ἀνάπτυξης στὴν ἱστορία! Ἤδη ἄρχισαν νὰ τοποθετοῦνται καὶ τὰ λεγόμενα «ἐπενδυτικὰ κεφάλαια» στὴν ἑταιρεία του, καθ’ ὅσον βλέπουν σ’ αὐτὸν «τὴν κότα μὲ τὰ χρυσὰ αὐγά», κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο. Ἕνα θέμα ποὺ θὰ δοῦμε σὲ ἄλλο μας κείμενο.

*   *   *

  Ὡστόσο ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ φανατικοὶ τῆς τεχνολογίας, ὅπως καὶ οἱ ἀποκαλούμενοι «γκουρού» της, ἐκφράζουν τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὸ γεγονός. Ἔγκυροι δημοσιογράφοι ἀκόμη καὶ στὰ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης καὶ τὰ ἔντυπα διεθνοῦς κυκλοφορίας, δὲν κρύβουν τὶς ἀνησυχίες τους γι’ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. Ἕνα θέμα στὸ ὁποῖο θὰ ἀναφερθοῦμε ὅσο περιεκτικὰ γίνεται στὸ ἑπόμενο φύλλο …

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος       

Previous Article

Παντελῆ ἀνυποληψίαν τοῦ παπισμοῦ ὁμολογεῖ σημαίνων Καρδινάλιος

Next Article

Διαλογική Συζήτησις Εὐαγγελικῶν καί Ὀρθοδόξων