Ἰδιάζουσα ἐκκλησιαστική τιμή εἰς τήν «συνείσακτον» Πρόεδρον

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Διώτη,

Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως – Ἐκδότου, (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται πῶς ἀνέχονται ἡ ἔνδοξος καὶ ὀρθόδοξος Ἑλλὰς νὰ ἔχη μίαν παλλακίδα ὡς Προέδρον τῆς Δημοκρατίας;Καὶ ὄχι μόνον ἀνέχονται αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τιμοῦν αὐτὴν τὴν γυναῖκα, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ συζῆ μὲ ἀστεφάνωτον ἄνδρα. Παλλακὶς (=γυνή, ἡ ὁποία συζεῖ μὲ ἄνδρα χωρὶς νόμιμον γάμον -> λεξικά).

Ὡς ἔγραψα προστάτως μὲ τὸ ἄρθρον μου «Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΕΤΑΙ;», ἡ ἀδιάντροπος αὐτὴ γυνή, εἰς μίαν συνέντευξίν της, διὰ νὰ δικαιολογήση τὴν συμβίωσίν της μὲ ἀστεφάνωτον ἄνδρα, ἐδήλωσεν ὅτι ὁ Γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια εἶναι «τελείως ξεπερασμένα» πράγματα καὶ «προκαταλήψεις». Εἶναι δὲ αὐτὰ καὶ «στερεότυπα», συμπληρώνει, τὰ ὁποῖα, κατ’ αὐτήν, πρέπει νὰ καταργηθοῦν ὡς δύναμαι νὰ συμπεράνω.

Αἱ σχετικαὶ δημοσκοπήσεις ἔδειξαν ὅτι μόνον τὸ 30% τῶν Ἑλλήνων ἀνέχονται τὴν Αἰκατερίνην Σακελλαροπούλου ὡς Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας. Τὰ δὲ ἐπικριτικὰ δημοσιεύματα εἰς βάρος τῆς Προέδρου αὐτῆς ἀνέρχονται εἰς δεκάδας. Πρὸ μηνῶν ἐδημοσιεύθη καὶ ἕτερον ἄρθρον μου μὲ τὸν τίτλον «ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (διὰ 16 λόγους). Πολυάριθμος ὁμὰς Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων χαρακτηρίζει τὴν ἐν λόγῳ Πρόεδρον ὡς «δεδηλωμένην ἄθεον» («Ο.Τ.», 28-4-2023).

Αὐτὴν τὴν Πρόεδρον ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νὰ τιμᾶ ἰδιαζόντως καὶ σκανδαλωδῶς. Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Ἐφέτος, κατὰ τὴν Ἱερὰν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν, ἱερουργοῦντος καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου π. Ἱερωνύμου, ἡ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τιμητικὴ φρουρὰ τῆς Προέδρου ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἕνα ἀξιωματικὸν καί ἕνα σταυροφόρον κληρικόν. Ἡ φωτογραφία εἶναι λίαν σκανδαλώδης.

Τοιαύτη ἐξέχουσα ἐκκλησιαστικὴ τιμὴ οὐδέποτε παρετηρήθη εἰς οὐδένα ἐκ τῶν προηγουμένων Προέδρων τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ οὔτε καὶ εἰς Βασιλέα.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἤλεγξαν σφοδρῶς τοὺς τότε κορυφαίους ἐξουσιαστάς. Ὁ μὲν Πρόδρομος ἀπεκεφαλίσθη, ὁ δὲ Χρυστόστομος ἐξωρίσθη. Διατὶ οἱ σημερινοὶ Ἐκκλησιαστικοὶ Ἡγέται, μὲ πρωτοκορυφαῖον τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, δὲν μιμοῦνται τὸν Πρόδρομον καὶ τὸν Χρυσόστομον, χωρὶς νὰ διατρέχουν οὐδένα κίνδυνον; Ἐπιβάλλεται νὰ συγκληθῆ ἐκτάκτως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας καὶ μὲ μίαν δυναμικὴν ἀπόφασιν αὐτῆς νὰ ζητηθῆ ἀπὸ τὴν Πολιτικὴν Ἡγεσίαν ἡ ἀπομάκρυνσίς της ἀπὸ τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον.

Τὸ μεγαλύτερον ἀτόπημα τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Μητσοτάκη εἶναι ἡ παροῦσα προεδρικὴ ἐπιλογή του, ἡ ὁποία προσβάλλει διεθνῶς τὴν Ἑλλάδα ὡς ἡ Αἰκατερινὴ Σακελλαροπούλου, μία ἄγνωστος πρὶν εἰς τὴν κοινὴν γνώμην δικάστρια, νὰ παρουσιάζεται σήμερον ὅτι εἶναι ἡ κορυφαία προσωπικότης τῆς Ἑλλάδος. Προσβάλλονται, κατ’ αὐτὸν τὸν  τρόπον, καὶ  αἱ  πρα­γματικαὶ διακεκριμέναι προσωπικότητες. Ὅταν ἐπροτάθη ὡς Πρόεδρος ἡ ἄσημος αὐτὴ γυνή, ἀμέσως ἐδημοσίευσα κείμενόν μου ὑπὸ τὸν τίτλον «ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ» καὶ ὅταν ἐξελέγη ἀπὸ τὴν Βουλὴν ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἐδημοσιεύθη ἕτερον κείμενόν μου μὲ τὸν τίτλον «ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» (δι’ αὐτὴν τὴν ἐπιλογήν του).

Ἰδοὺ ἡ οὕτως τιμωμένη Πρόεδρος καὶ μὲ τὴν ἀπρεπῆ ἀνδρικὴν ἐνδυμασίαν της. Πρωτοφανὴς εὐτελισμὸς τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.

Previous Article

Ἡ Ἱ. Κοινότης, ὁ Ἰησουΐτης, ὁ Ραββῖνος καὶ ὁ κ. Πλεύρης

Next Article

Dr Mike Yeadon: «Τα εμβόλια κατά Covid-19 σχεδιάστηκαν για να βλάψουν, να σακατέψουν και να σκοτώσουν»!