Ἰδού, ζητήματα πρὸς ἐπίλυσιν

Share:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀσχοληθῆ ἐπισταμένως μὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀπειλοῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴν ἐπιβίωσιν τοῦ πληρώματός της. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται εἰς αὐτὰ ὁ Σεβ. Κυθήρων μὲ τὴν ἐγκύκλιόν του διὰ τὸν Δεκαπενταύγουστον, ἐκ τῆς ὁποίας παραθέτομεν ἀπόσπασμα: 

«Ὁ πόλεμος εἰς τὸν βορρᾶν μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας, ὁ ὁποῖος «καλὰ κρατεῖ», μὲ ἀπειλὴν παγκοσμίου ἐπεκτάσεως. Ὁ σκληρὸς καὶ ἀπηνὴς διωγμὸς Κληρικῶν καὶ πιστῶν τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Μακ. Μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ.Ὀνούφριον, ἐφάμιλλος τῶν ἐπὶ Νέρωνος, Διοκλητιανοῦ κ.λπ. διωγμῶν τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας, «ἡμῶν κοιμωμένων». Ἡ ἀπειλὴ τῆς ἐκχωρήσεως κυριαρχικῶν ἐθνικῶν δικαιωμάτων, ἀνεγνωρισμένων διεθνῶς, εἰς τὴν γείτονα χώραν, μετὰ τὴν ἐπίσημον δήλωσιν τοῦ Κυβερνήτου τῆς Χώρας μας περὶ ἐνδεχομένων ὑποχωρήσεων εἰς τὴν διεκδίκησιν τῶν ἀπαχαράκτων δικαιωμάτων μας. Τὰ ἐκ τῆς παρατηρουμένης ἐσχάτως κλιματικῆς ἀλλαγῆς, λόγῳ τῆς ἐκ τῶν πυρηνικῶν καταστροφῆς τοῦ ὄζοντος τῆς ἀτμοσφαίρας, ἐπαπειλούμενα δεινά. Ἡ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, λόγω τῶν μονίμως, σχεδὸν κατ’ ἔτος, παρατηρουμένων πυρκαϊῶν εἰς ὁλόκληρον περίπου τὸν Ἑλληνικὸν χῶρον. Ἡ ἐπὶ μῆνας ἐπικρατοῦσα ξηρασία, λόγῳ ἐλλείψεως ἱκανῶν βροχοπτώσεων καὶ ἡ ἔλλειψις ὕδατος.

Καὶ εἰς τὸν ἠθικὸν καὶ πνευματικὸν τομέα χωλαίνομεν. Ἐκ τοῦ ἐπισήμου Βήματος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἐκ χειλέων τοῦ Κυβερνήτου, εἰς τὰς προγραμματικάς του δηλώσεις, ἠκούσθη τὸ ἀνήκουστον: «Ὁ λαὸς πλέον ὡρίμασε καὶ εἶναι ἕτοιμος νὰ δεχθῆ καὶ γάμους ὁμοφυλοφίλων καὶ ἀσφαλῶς καὶ υἱοθεσίες ἀπὸ τὰ «ζεύγη» αὐτά». Ἐὰν αὐτὸ θεωρῆται ὡς «ὡρίμανσις», τότε οἱ λέξεις χάνουν τὸ νόημά των».

Previous Article

Οἰκειοθελεῖς αἱ παραιτήσεις τῶν Μητροπολιτῶν;

Next Article

Συνεδριάζει ἡ Δ.Ι.Σ. 24-25 Αὐγούστου