Ἰδοὺ διατί θὰ κλείσουν καὶ πάλιν οἱ Ἱ. Ναοί μας

Share:

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Οἱ ἱ. ναοὶ θὰ κλείσουν καὶ πάλιν, διότι τὸ πολιτικὸν πρόγραμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶναι νὰ καταστῆ ἡ Ἐκκλησία ὑποτακτικὸς τοῦ Κράτους. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῶν μνημονίων ἕως καὶ σήμερα ὅλαι αἱ Κυβερνήσεις μᾶς κυβερνοῦν μὲ ἔκτακτα προεδρικὰ διατάγματα, πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου, κοινὰς ὑπουργικὰς ἀποφάσεις κ.λπ. ὅλα ἀντισυνταγματικά. Ἦλθε καὶ ἡ ὥρα νὰ ἀνατρέψουν τὸ συνοδικὸν πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ὄχι μόνον δὲν συγκαλεῖται Ἱεραρχία ἀλλὰ καὶ ἡ ΔΙΣ ποὺ λαμβάνει ἀποφάσεις ἀναγκάζεται νὰ τὰς ἀναιρῆ καὶ εἰς τὸ τέλος νὰ ὑποχωρῆ εἰς ζητήματα πίστεως καὶ κανονικῆς τάξεως κατὰ πῶς κελεύει ὁ Πρωθυπουργός.

Μέχρι καὶ τὸν ἁγιασμὸν καθώρισεν ἡ ἀφωρισμένη Ὑπουργός!

Τὴν 16ην Μαρτίου 2020 ἡ ΔΙΣ ἔλαβεν ἀπόφασιν νὰ παύσουν ὅλαι αἱ ἱεροπραξίαι πλὴν τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς διὰ μίαν ὥραν! Ἀμέσως ὁ Πρωθυπουργὸς μὲ τέσσερις γραμμάς, ποὺ ἀνήρτησεν εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως, ὄχι μόνον προσέβαλε τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ ἔκλεισεν, «ἀλλὰ σοβιετία» τοὺς ἱ. ναούς, ποὺ οὔτε ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς δὲν τὸ εἶχε πράξει.

Δὲν ἦταν ὅμως μόνον τὸ Πάσχα ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ» συνέβησαν τὰ ἴδια. Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων κ. Στέφανος εἰς τὸ κεντρικὸν δελτίον εἰδήσεων τοῦ ΑΝΤ1 τῆς 8ης Αὐγούστου δηλώνει «Οἱ λιτανεῖες θὰ γίνουν μία φορὰ γιὰ τὴ γιορτὴ τῆς Παναγίας καὶ αὐτὸ θὰ γίνει κυρίως σὲ μεγάλες πανηγύρεις… καμία Ἀρχὴ δὲν κοινοποίησε ἀπόφαση στὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὶς λιτανεῖες… καὶ ἐγὼ θὰ τελέσω τὴ λιτανεία γύρω ἀπὸ τὸ ναό…». Αὐτὰ ἦσαν πιστὰ πρὸς τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ΔΙΣ, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν «ἡ τέλεσις Λιτανειῶν θὰ πραγματοποιῆται μετὰ μεγάλης προσοχῆς, ἄνευ συνωστισμοῦ τοῦ συμμετέχοντος πιστοῦ λαοῦ, καὶ ἐὰν ᾖ δυνατόν, ἐν συντομίᾳ, συμφώνως τῇ ποιμαντικῇ κρίσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου». Ἀντιθέτως, ὅμως, ἴσχυσεν ἡ ἀπόφασις τῆς Πολιτείας ποὺ ἀνεκοινώθη τὴν 7ην Αὐγούστου ὅτι «κατόπιν καὶ τῆς σχετικῆς σύστασης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας(;!), ἀναστέλλονται ὅλες οἱ λιτανεῖες γιὰ τὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα»! Ὁ κ. Ν. Χαρδαλιᾶς ἐπανέλαβε καὶ τὰς ἑπομένας ἡμέρας τὰς ἀποφάσεις τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν λιτανειῶν, γεγονὸς ποὺ ὡδήγησε τὸν Σεβ. Φιλίππων νὰ δηλώση ἐκ νέου εἰς τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν «Ἀθήνα 9,84» τῆς 11ης Αὐγούστου ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ κάνει λιτανεῖες, ὅπως ἀκριβῶς δηλώθηκε… δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ νὰ συγκρουόμαστε, γιὰ θέματα ποὺ εἶναι τόσο ἁπλά»! Εἰς τὸν κάλαθον καὶ ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ καὶ ἡ «κρίσις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου»… Τὸ θέμα ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποβιβάζεται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον, διότι δὲν ἀφεώρα μίαν διένεξιν, ἀλλὰ τὴν τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν ΑΠΑΞΙΩΣΙΝ τῆς Ἐκκλησίας!

Ἐτρίτωσε τὸ κακὸν μόλις τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα μὲ τὸ ζήτημα τοῦ ἁγιασμοῦ κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν σχολείων. Ἐξερχόμενος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος τὴν 1ην Σεπτεμβρίου ἀπὸ τὴν συνεδρίασιν τῆς νέας ΔΙΣ ἐδήλωσεν εἰς τὸ πρακτορεῖον «orthodoxianewsagency.gr» περὶ τοῦ ἁγιασμοῦ τὰ ἑξῆς, ὡς τὰ ἀπομαγνητοφωνήσαμε:

«Δημ: Τὰ σχολεῖα θὰ ἀνοίξουν στὶς 14 Σεπτεμβρίου.

Μακ: Ναί.

Δημ: Ὁ ἁγιασμὸς πότε θὰ γίνει;

Μακ: Θὰ γίνει στὶς 15 Σεπτεμβρίου.

Δημ: Τὴν ἑπόμενη μέρα;

Μακ: Ναί, γιατί θὰ ἔχουμε Λειτουργία. Στὶς 15. Θὰ γίνει ὁ ἁγιασμός, ὅπως ἀποφασίσουν στὰ γραφεῖα τῶν καθηγητῶν, θὰ ἁγιάσουν τὶς αἴθουσες, τὰ παιδιὰ καὶ νὰ εὐχηθοῦμε γιὰ τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν πρόοδο καὶ μακριὰ ἀπὸ τὰ παιδιά μας οἱ ἀρρώστιες.

Δημ: Εὐχαριστῶ πολύ!

Μακ: Νὰ εἶστε καλά, καλὴ δύναμη!»

Τὴν μεθεπομένην, ὅμως, ἔκπληκτοι ὅλοι ἀνεγνώσαμεν εἰς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ τῆς 3ης Σεπτεμβρίου:

«Κατὰ τὶς δύο αὐτὲς Συνεδρίες, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος: Ἀπεφάσισε σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ὁ ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς χώρας νὰ πραγματοποιηθεῖ, ὅπως κάθε χρόνο, τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς λειτουργίας τους, ποὺ γιὰ φέτος ὁρίσθηκε ἡ Δευτέρα 14η Σεπτεμβρίου, σὲ ὥρα ποὺ θὰ συν­εννοηθοῦν οἱ κατὰ τόπους ἐφημέριοι μὲ τοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολείων, λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Κατὰ τοὺς ἁγιασμοὺς θὰ ἰσχύσουν ὅλες οἱ προβλεπόμενες ὑγειονομικὲς διατάξεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν πρόληψη καὶ προφύλαξη ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19».

Τὴν δὲ ἑπομένην ἡμέραν, 4ην Σεπτεμβρίου, ὡς νὰ μὴ συνέβαινε τίποτε, παρὰ τὴν ἀνατροπὴν τῶν σχεδίων τῆς ΔΙΣ, παρουσιάσθη εἰς τὴν ἐκπομπὴν τῆς ΕΡΤ1 «Ἐπικοινωνία» μὲ παρουσιάστρια τὴν κ. Μάριον Μιχελιδάκη ὁ νέος ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἱ. Συνόδου Σεβ. Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος εἶπε:

«Καλημέρα σας κ. Μιχελιδάκη. Βλέπω βαρὺ τὸ κλῖμα ἐκεῖ πέρα. Ἀκούω ἐκεῖ κορωνοϊοὶ στὰ γηροκομεῖα, στὸ ἀεροπλάνο ποὺ κατέβηκε ὁ κ. Γεωργιάδης, ὁ Πρωθυπουργὸς αὐτό, φωτιὰ στὴν Κόρινθο. Μπορῶ νὰ σᾶς κάνω μία ἐρώτηση, πρὶν ξεκινήσετε; Ἔχετε σχέση μὲ τὸ Ἐξκάλιμπερ; Μάριον δὲν εἶναι τὸ ὄνομά σας; Σὰν τὴν πριγκίπισσα ἐκείνη μὲ τὸν Βασιλιὰ Ἀρθοῦρο. Ἔχετε σχέση; Γιὰ νὰ φτιάξω λίγο τὴν ἀτμόσφαιρα»!

Μετὰ ἀπὸ ἐρώτησιν τῆς δημοσιογράφου διὰ τὸν ἁγιασμὸν ὁ Σεβασμιώτατος ἀπήντησε «Δὲν θὰ γίνουν (οἱ ἁγιασμοὶ) σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο, σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ὑπάρχουν δύο δυνατότητες γιὰ τοὺς Ἐφημερίους, οἱ ὁποῖοι θὰ πᾶνε νὰ κάνουν τοὺς ἁγιασμούς. Ἢ στὸ γραφεῖο τῶν καθηγητῶν ἢ σὲ μία τάξη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ θὰ γίνει ὁ ἁγιασμὸς στὶς ὑπόλοιπες τάξεις δίχως τὴν ἀκολουθία». Ἐν ὀλίγοις, δηλαδή, εἶπεν ὅτι ὄχι μόνον τελικῶς τὴν ἡμερομηνίαν καὶ ὥραν ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸν τόπον/τρόπον τελέσεως τοῦ ἁγιασμοῦ τὸν ὥρισεν ἡ ἀφορισμένη κ. Ν. Κεραμέως!

Ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα ἅπαντες οἱ πιστοὶ ἤδη ἔχει καταλυθῆ τὸ αὐτοδιοίκητον τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία μὲ αὐτὴν τὴν συνεχῆ παλινωδίαν ἀλλαγῆς «ἀποφάσεων» εὐτελίζεται εἰς τὸν λαόν! Οἱ δὲ Ἱεράρχαι μας, ἂν κρίνωμεν ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τύπου τῆς ΔΙΣ, δὲν φαίνεται νὰ ἐνοχλοῦνται ἰδιαιτέρως διὰ τὴν κατάστασιν…

Ν.Δ. καὶ ΠΑΣΟΚ ἀνέκαθεν ὑπεδούλωνον τὴν Ἐκκλησίαν

Ὁ πανεπιστημιακὸς ἀδάμας τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καὶ πρόεδρος τῆς ΠΕΘ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Μουρατίδης ἔγραφεν εἰς τὸ πόνημά του «Πρωθυπουργὸς καὶ Ἀρχιεπίσκοπος μεθοδεύουν τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἐκκλησίας στὸ χουντικὸ Σεραφειμικὸ κατεστημένο» (ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1994), μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἡ ἐπίκληση συνεπῶς τοῦ ἐπιχειρήματος περὶ δῆθεν σεβασμοῦ τοῦ αὐτοδιοικήτου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τελείως ἀνεπίτρεπτος καὶ ἀπαράδεκτος, ὅταν μάλιστα ληφθῆ ὑπ’ ὄψη, ὅτι τόσο οἱ κυβερνήσεις τῆς Ν.Δ., ὅσο καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ, παραβίασαν κατὰ τὴν τελευταία εἰκοσαετία καὶ καταπάτησαν μὲ τὸν πιὸ ἀδίστακτο καὶ βάναυσο τρόπο τὸ αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας…

Δὲν ἀγνοοῦν, ἀλλὰ γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνῶντες τὴ χώρα αὐτὴ κατὰ τὴν τελευταία εἰκοσαετία, ὅτι ὁ ἐγκάθετος τῆς χούντας τοῦ Ἰωαννίδη ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ ὑπῆρξε ὁ πιὸ συνεργάσιμος ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν πολιτειακὴ ἐξουσία καὶ ἀρκούμενος στὴν παραμονὴ στὸ θρόνο του, συνεμορφοῦτο δουλικώτατα πρὸς τὶς οἱεσδήποτε ἐπιθυμίες τῆς ἑκάστοτε Κυβερνήσεως, ἀποδεχόμενος ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀντιρρήσεως καὶ τὶς πλέον κραυγαλέες ἐπεμβάσεις τῆς Πολιτείας, ἀκόμη καὶ εἰς τὰ sacra interna τῆς Ἐκκλησίας…

Προκαλεῖ πάντως κατάπληξη τό, ὅτι ἡ Κυβέρνηση, παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἶναι πρῶτος μεταξὺ ἴσων (primus inter pares), ὑπαγόμενος καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἐνεργῶν ὡς ἐκπρόσωπός της, κατόπιν σχετικῆς ἐντολῆς, συνομιλεῖ μαζί του, ὡς ἐὰν ἦταν κυρίαρχος τῆς Ἐκκλησίας, παραμερίζουσα μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἀφοῦ ὁ ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἐνεργεῖ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση κατόπιν ἐξουσιοδοτήσεώς της, δεδομένου μάλιστα, ὅτι στὶς συζητήσεις μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἀκολουθεῖται ἡ ὁδὸς τῆς μυστικῆς διπλωματίας καὶ λαμβάνονται ἀποφάσεις ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῶν ἱεραρχῶν, μὲ βαρύτατες, ὅπως εἶναι αὐτονόητο, συνέπειες γιὰ τὸν παραβιάζοντα τόσο τοὺς ἱ. Κανόνες, ὅσο καὶ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας ἀρχιεπίσκοπο…

Γι’ αὐτὸ καὶ γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα, στὸ ὁποῖο συμπυκνοῦνται ὅλα τὰ συναφῆ ἐρωτήματα, ποὺ ἀναδύονται ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα: Οἱ κυβερνῶντες δὲν βλέπουν ὅτι ὁ χουντοπρόβλητος ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ἀποκεκομμένος τελείως ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἔχει ὁδηγήσει σὲ τέτοιο βαθμὸ ἐξαχρειώσεως καὶ διαφθορᾶς τὸ χῶρο τῆς ἀνωτάτης ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, καὶ μάλιστα μὲ πολλὰ πρόσωπα, ποὺ τὰ ἀνέσυρε ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ ὑπόκοσμο καὶ τὰ ἀνεβίβασε εἰς τὸ ὕψιστο τῆς ἀρχιερωσύνης λειτούργημα, ὥστε τὸ χουντικὸ Σεραφειμικὸ κατεστημένο νὰ μετεξελιχθῆ ἀπὸ ξένο σῶμα, σὲ κακοήθη ὄγκο, σὲ ἀληθινὸ αἱρετικὸ καρκίνωμα, τὸ ὁποῖο ἀντιμάχεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, διασύρει τὴν Ὀρθοδοξία, διχάζει τοὺς πιστοὺς καὶ ὑποσκάπτει τὰ θεμέλια ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ  Ἔθνους;

Δὲν βλέπουν οἱ κυβερνῶντες, ὅτι ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία σὲ μία ἐποχὴ τόσο κρίσιμη γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ποὺ ἔχει ἀνάγκη τὴν Ὀρθοδοξία ὄχι μόνο γιὰ ν’ ἀντιμετωπίση τὰ τεράστια καὶ κρίσιμα ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ προβλήματά του, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκπληρώση τὴ νέα οἰκουμενικὴ ἀποστολή του πρὸς τὸν σύγχρονο κόσμο, ὑπὸ τὴ διακυβέρνηση τοῦ χουντικοῦ Σεραφειμικοῦ κατεστημένου, συνεχῶς περιθωριοποιεῖται, ὑποβαθμίζεται καὶ ἀποσυντίθεται μέχρι τοῦ σημείου νὰ προκαλῆ τὴ λοιδορία καὶ τὸν χλευασμὸ τῶν ἐχθρῶν της, ποὺ ἐκφράζονται μὲ τὸν πιὸ ὑποτιμητικὸ τρόπο, ὅπως εἰς τὰ λεχθέντα ἀπὸ ἕνα καρδινάλιο-διπλωμάτη τοῦ Πάπα πρὸς τὸν συντάκτη τῆς «Newletter» («Ἐποπτεία»), Νοέμβριος 1991, σελ. 7: «Ἡ ἀνικανότητα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ περάση τὴν ὁλάνοιχτη πόρτα τῆς Ἱστορίας ἐπιτρέπει στὸν Πάπα νὰ τὴν κλείση κατάμουτρα στοὺς Ἕλληνες»;».

Νὰ παραιτηθῆ ὁ ἀφωρισμένος Πρωθυπουργός

Ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης πορεύεται εἰς τὰ αὐτὰ τραγικὰ βήματα τῆς μεταπολιτεύσεως, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ὀλεθρία διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἀπόδειξις δὲν εἶναι μόνον αἱ πολλαπλαὶ ἀκυρώσεις τῶν ἀποφάσεων τῆς ΔΙΣ, ἀλλὰ καὶ ἡ πρόσκλησις τοῦ Πάπα, ἐνῶ –ὡς κατέστη ἀντιλητπὸν- ἡ ἀνωτέρω προσβολὴ τοῦ παπισμοῦ πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἦτο τὴν περίοδον ποὺ Πρωθυπουργὸς ἦτο ὁ πατήρ του Κων/νος Μητσοτάκης! Αὐτὸς εἶναι ὁ «σεβασμὸς» πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν!

Ἐφόσον λοιπὸν ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι ἀνεξέλεγκτος εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἡ Ἱεραρχία μας δέχεται ἀπαθῶς τὰς ἐπεμβάσεις του, ἐὰν δὲν ἀντιδράσωμεν ὅλοι ἐμεῖς ὡς πιστὸς λαός, συντόμως, ὅταν ἔλθη καὶ πάλιν ἡ ἐντολὴ ἀπὸ τὰ διεθνῆ κέντρα ποὺ κυβερνοῦν τοὺς κυβερνῶντας θὰ κλείση τοὺς ἱ. ναοὺς καὶ θὰ ἀπαγορεύση τὴν Θ. Κοινωνίαν, καθὼς δὲν ὑπάρχει καμία ἀντίστασις ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν! Ἔπειτα θὰ μᾶς φέρη τὸ 2021 τὸν ὑπονομευτὴν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, διὰ νὰ μᾶς ὑποδείξη πόσον πλέον συμβατὸς μὲ τὰ ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα εἶναι ὁ τρόπος μεταλήψεως τῶν παπικῶν καὶ πὼς θὰ πρέπη οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀκολουθήσωμεν τὸν Πάπαν, δηλαδὴ τὴν παγκόσμιον θρησκευτικὴν μασονίαν. Δὲν θὰ ἀνεχθῶμεν οὔτε μεταχουντικὸν ἐκκλησιαστικὸν κατεστημένον οὔτε πολιτικοὺς ποὺ προσ­ποιοῦνται ὅτι ἀσπάζονται τὰς ἱ. εἰκόνας, ἐνῶ τὰς ἔχουν ἤδη καταπατήσει εἰς κάποιαν στοάν!

Previous Article

25 Σεπτεμβρίου

Next Article

O σκοπός του «Ουκρανικού Αυτοκεφάλου» συνίσταται στην αναδιαμόρφωση της Ορθόδοξης συνειδήσεως των Ουκρανών

Διαβάστε ακόμα