Ἰδοὺ διατὶ ἐνέδωσεν ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας

Share:

ΔΕΝ ἄργησε νὰ ἀποκαλυφθεῖ τὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου ἀπὸ τὸν Ἀλεξανδρείας. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει τὸ οὕτως ἢ ἄλλως γεωπολιτικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκκλησιαστικὸ θέμα τῆς νέας ἐκκλησίας τῆς Οὐ­κρανίας. Σύμφωνα μὲ τὴν πηγὴ τοῦ καναλιοῦ Pravblog, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος ἦταν προσωπικὰ ἀντίθετος στὴν ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν, πιέστηκε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ὑπενθυμίζεται πώς τὸ ἑλληνικὸ κράτος χρηματοδοτεῖ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας μέσῳ τοῦ ΥΠΕΞ. Αὐτὴ ἡ δομὴ ἀπειλοῦσε νὰ σταματήσει τὴ χρηματοδότηση, ἐὰν ὁ Θεόδωρος δὲν ἀναγνώριζε τὴν νέα ἐκκλησία, ἰσχυρίζεται ἡ ἴδια πηγὴ καὶ συμπληρώνει πώς αὐτὴ ἡ πίεση τῶν Ἑλλήνων διπλωματῶν ὑποστηρί­­χθηκε ἀπὸ μία ὁμάδα Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας, ποὺ διαφορετικὰ ἀπειλοῦσαν νὰ ἀπομακρύνουν τὸν Πατριάρχη. Στὸ πλαίσιο αὐτό, συνεχίζει ἡ πηγή, εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀναγνώρισής της ἔλαβε χώρα μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἕλληνα πρεσβευτῆ στὴν Αἴγυπτο» (Ἱστ. Πατερικὴ Παράδοση)! Ἂν ἀληθεύει ἡ εἴδηση, ὁ «Κριτὴς τῆς Οἰκουμένης» ὑπέκυψε στοὺς πολιτικοὺς ἐκβιασμούς, ἀποτρέποντας τὸν κίνδυνο διακοπῆς τῆς οἰκονομικῆς ἐπιχορηγήσεως! Κατ’ ἄλλες πληροφορίες, ἔσωσε καὶ τὴν πατριαρχική του ἐξουσία, διότι εἶχε ἀπειληθεῖ μὲ «ἔξωση»! Μὲ ἄλλα λόγια γιὰ νὰ μὴ χάσει τὰ χρήματα καὶ τὴν ἐξουσία, προτίμησε τὸ λιγότερο «ἀνώδυνο» γιὰ ἐκεῖ­νον: νὰ πληγώσει τὴν Ἐκκλησία, διευρύνοντας τὸ σχίσμα, μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία! Νὰ ἐκτεθεῖ ἀνεπανόρθωτα, ἀναιρώντας τὴν ἕως τώρα ἐμμονή του στὴν ἱεροκανονικότητα! Ἀλλά, ἂν μποροῦσε νὰ κοιτάξει τὸ ἡρωικὸ παρελθὸν τῆς τοπικῆς του Ἐκκλησίας, θὰ ἔβλεπε ἁγίους προκατόχους του νὰ ἔχουν ἐντελῶς ἀντίθετη συμπεριφορὰ ἀπὸ αὐτόν! Κρῖ­μα Μακαριώτατε!

Previous Article

Ἡ καμπάνα ἐνοχλεῖ τὸ Τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ!

Next Article

Στην ιστορία της Εκκλησίας δεν δόθηκε ποτέ αυτοκεφαλία σε σχισματικούς

Διαβάστε ακόμα