Ἰδοὺ τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἕως τώρα!

Share:

   «Τά ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς οἰκουμενιστικῆς πανώλης ἄρχισαν νὰ γίνονται φανερά, συνεχίζει τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς. Κατάφερε νὰ ἀμβλύνει κάθε θρησκευτικὴ πίστη μὲ τὸ σατανικὸ δόγμα: “ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στό Θεό, ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι καλές” καὶ νὰ τὴ σχετικοποιήσει μὲ τὸ ἄλλο ἐπίσης σατανικὸ δόγμα: “ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἀτελεῖς, ψάξε νὰ βρεῖς τὴ λιγότερο ἀτελῆ, αὐτὴ ποὺ σοῦ ταιριάζει”. Ἀκόμα, “συνδύασε τὰ στοιχεῖα τῶν θρησκειῶν καὶ δημιούργησε τὴ δική σου θρησκευτικὴ πίστη”. Καταλαβαίνει κανεὶς τὸ μέγεθος τοῦ ὑποκειμενισμοῦ ποὺ σπέρνει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Εἴμαστε ὅλοι μάρτυρες σήμερα αὐτῆς τῆς τρομερῆς σύγχυσης. Συναντᾶμε Χριστιανοὺς νὰ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀντιλήψεις ἀποκρυφιστικές. Συναντοῦμε ἀποκρυφιστὲς νὰ δηλώνουν χριστιανοί. Συναντᾶμε ὀρθοδόξους νὰ δέχονται προτεσταντικὲς δοξασίες. Συναντᾶμε προτεστάντες νὰ αὐτοαποκαλοῦνται “ὀρθόδοξοι” καὶ νὰ ἀκολουθοῦν ἐξωτερικὰ ὀρθόδοξα τυπικά. Οἱ παπικοὶ μὲ τὴν διαβόητη «Οὐνία» παριστάνουν τοὺς ὀρθοδόξους. Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» αὐτοαποκαλοῦνται τελευταῖα «χριστιανοὶ» κλπ.»! Γνώμη μας εἶναι ὅτι τὰ χειρότερα δὲν τὰ εἴδαμε ἀκόμη!

Previous Article

Ὁ Ἰμάμης τῆς Κώου ὑπεδέχθη τὸν Κων/λεως

Next Article

Διατὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ πλέον δαιμονικὴ αἵρεσις τῆς Ἱστορίας;