«Ἰδοὺ ἡμέρα ἔρχεται, Κυρίου Παντοκράτορος, καὶ τίς ὑποίσει τὸν φόβον, τῆς Παρουσίας ἐκείνου;»

Share:

Η ΤΡΙΤΗ Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Δεσπότη μας Χριστοῦ καὶ τῆς Μεγάλης Κρίσεως τοῦ κόσμου. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦρθε στὴ γῆ, γενόμενος ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀπολυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου, τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Ἦρθε ταπεινὸς καὶ ἔζησε ὡς καταφρονεμένος, γιὰ νὰ ἐπιτελέσει τὸ ἐπὶ γῆς σωτηριῶδες ἔργο Του, δίδοντας ξανὰ τὴ δυνατότητα στὸν ἄνθρωπο γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴν κατὰ χάριν θέωση. Θὰ ἔρθει καὶ πάλι στὰ ἔσχατα τῆς ἱστορίας, ὄχι πιὰ ὡς ἄσημος καὶ διωγμένος, περιβεβλημένος μὲ ὅλη τὴ θεία δόξα Του, ὄχι ὡς σωτήρας πιά, ἀλλὰ ὡς κριτὴς τοῦ κόσμου. Νὰ κάμει τὴν διαλογὴ τῶν δικαίων ἀπὸ τοὺς ἀδίκους καὶ τοὺς ἀμετανόητους. Γιὰ μὲν τοὺς πρώτους νὰ ἀνοίξει τὶς πύλες τῆς ἀτέρμονης βασιλείας Του, γιὰ δὲ τοὺς δευτέρους νὰ τοὺς ἀποπέμψει στὸν φρικτὸ τόπο τῆς αἰωνίου βασάνου, τὸν ὁποῖο εἶχαν ἐπιλέξει στὴν ἐπίγεια ζωή τους. Ἡ μεγάλη κρίση θὰ εἶναι τὸ τρομερότερο καὶ συγκλονιστικότερο γεγονὸς τῆς ἱστορίας, ὅπου θὰ τρέμουν σὰν τὰ φθινοπωρινὰ φύλλα οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν αὐτὴ τὴν Κυριακὴ νὰ θυμόμαστε τὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονός, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διορθώσουμε τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας, αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο, ἐντάσσοντας, ὡς πρώτη προτεραιότητά μας, τὴ μετάνοια καὶ τὴν συντριβή. Ἂς εἶναι γιὰ ὅλους μας τὸ ἅγιο Τριώδιο ἡ εὐκαιρία γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσή μας, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ σταθοῦμε στὰ δεξιὰ τοῦ Κυρίου μας, κατὰ τὴν Μεγάλη Κρίση!

Previous Article

Ὁ Τρίκκης εὐλογεῖ τοὺς Ρόταρυ!

Next Article

Ἤρχισαν αἱ διαδικασίαι διὰ ἐπανάληψιν τοῦ οὐκρανικοῦ εἰς τὰ Σκόπια!

Διαβάστε ακόμα