«Ιησού Χριστέ, γλυκεία Αγάπη»

Share:

Λέγει ο Απ. Ιωάννης: «φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον, ότι ο φόβος κόλασιν έχει, ο δε φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη». (Α  Ἰω. δ  18). Δηλαδή φόβος δεν υπάρχει σε εκείνον που αγαπά, αλλά η αγάπη, όταν είναι τελεία, απομακρύνει και βγάζει έξω από την ψυχή τον φόβο. Εκείνος δε που φοβείται εξ αιτίας της ενοχής του, δεν έχει γίνει τέλειος στην αγάπη.
• Μας λέγει ο Αγ. Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης:
«Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί, δεν θέλεις τίποτε άλλο, ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού, όπου υπάρχει ο Χριστός. Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους Αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει η αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφεια, ούτε κόλαση…
Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος ζει μέσα του τον Χριστό, ζει πράγματα που δεν λέγονται, άγια και ιερά. Ζει εν αγαλλιάσει. Αυτά είναι αλήθεια. Τα έχουνε ζήσει άνθρωποι, ασκητές στο Άγιον Όρος. Συνεχώς με λαχτάρα ψιθυρίζουν την ευχή: “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με”.
Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρίσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε, ούτε, ούτε…
Που να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις. Κυριαρχεί ο Χριστός. Και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Αυτή η λαχτάρα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ο θάνατος είναι η γέφυρα, που θα την περάσεις σε μία στιγμή, για να συνεχίσεις τη ζωή του Χριστού. Εδώ στη γη έχεις ένα εμπόδιο, γι’ αυτό χρειάζεται η πίστη. Αυτό το εμπόδιο είναι το σώμα. Ενώ μετά το θάνατο η πίστη καταργείται και βλέπεις τον Χριστό, όπως βλέπεις τον ήλιο. Στην αιωνιότητα, βέβαια, θα τα ζεις όλα πιο έντονα» (ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ).
• Για την αγάπη προς τον Χριστό αναφέρει ένα ωραίο παράδειγμα ο Αγ. Νικόδημος στο βιβλίο του «Αόρατος Πόλεμος».

Ο ένθεος Λαργάτης, ένθερμος
εργάτης της ακαταπαύστου προσευχής!
«Ότι κραταιά ως θάνατος Αγάπη» (Άσμα Ασμάτων η , 6)

Παράδειγμα ας είναι ο χαριτωμένος και θεοφιλής Χριστιανός, ο ονομαζόμενος Λαργάτης, δια τον οποίον αναγινώσκομεν εις τας εκκλησιαστικάς ιστορίας, ότι είχε αμέτρητον αγάπην εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, και πάντοτε δεν έπαυεν από το να μελετά με υπερβολικόν πόθον το γλυκύτατον και πολυτιμολιθομαργαρόχρυσον Όνομα του Ιησού Χριστού μέσα εις την καρδίαν του.
Ούτος λοιπόν ο τρισμακάριστος άνθρωπος, παρακινούμενος από την άσβεστον φλόγα της προς τον Χριστόν αγάπης, αποφάσισε να υπάγη εις την Ιερουσαλήμ, δια να προσκυνήση με άκραν ευλάβειαν τον άγιον και ζωοποιόν Τάφον του ηγαπημένου του Ιησού, και με την προσκύνησιν αυτήν να δροσίση ολίγον ότι την κάμινον της εις Αυτόν αγάπης του. Όθεν έφθασεν εκεί με πολλήν δίψαν, και αγκαλιάζοντας τον Θεοδόχον Τάφον του Σωτήρος Χριστού και καταφιλώντας αυτόν πυκνά-πυκνά, με δάκρυα πολλά και αναστεναγμούς, τόσον εχάρη, οπού από την υπερβολικήν του χαράν έμεινε ξεψυχισμένος! Οι δε σύντροφοί του, βλέποντες τοιούτον θαυμαστόν και παράδοξον θέαμα, και θέλοντες να μάθουν δια ποίαν αφορμήν ίσως να απέθανε, τον έσχισαν και, ω του θαύματος! Ευρήκαν γεγραμμένα εις την καρδίαν του ταύτα τα ερωτικά και θεία λόγια: «ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΓΛΥΚΕΙΑ ΑΓΑΠΗ».
Και εκ τούτου έγινεν εις αυτούς φανερόν, πόσην σφιγκτήν αγάπην και ένωσιν είχε με τον Χριστόν η τετρωμένη εκείνη και μακαρία ψυχή του, οπού κάλλιον επρόκρινε να την χωρίση βιαίως από το σώμα ο θάνατος, παρά να χωρισθή πλέον αυτή θεληματικώς από τον Πανάγιον Τάφον του τόσον ερωμένου της Νυμφίου Χριστού! Και πως τόσον εχάρη, και τόσον ευχαριστήθη, διότι ηξιώθη να απολαύση το πανίερον Μνήμα εκείνο, το  οποίο  εδέχθη μέσα του τον ηγαπημένον Ιησούν, εις τρόπον ώστε η φύσις και η καρδία μη δυναμένη να χωρέση την τόσην υπερβολικήν ευχαρίστησιν και χαράν, έκαμε ώστε να πετάξη η ψυχή από το σώμα, και να υπάγη εις τα Ουράνια, δια να απολαύση εκεί την τελείαν αγάπην και χαράν με την άμεσον ένωσιν μετά του ηγαπημένου Χριστού της.

Previous Article

Μη κατηγορείτε τον Θεόν δια την εκπαιδευτικήν σας πολιτικήν

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ