«Ἱερὰ Ἐξέτασις» εἶναι ἡ ΔΙΣ;

Share:

«Φακέλους» κατὰ τῶν ἀγωνιστῶν Μητροπολιτῶν Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνανίας ἐπειδὴ ἔπραξαν κατὰ συνείδησιν ἑτοιμάζει ἡ ΔΙΣ, ἀντὶ νὰ ἀναρωτηθῆ διατί τὰς ἀποφάσεις της ἀμφισβήτησαν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Ἠλείας, Μαντινείας, Κερκύρας, Σερρῶν, Κίτρους, Φιλίππων, Χίου κ.ἄ. Θὰ ἐπανέλθωμεν. Παραθέτομεν τμῆμα τοῦ ἐπισήμου ἀνακοινωθέντος τῆς ΔΙΣ:

«Συνῆλθε χθὲς καὶ σήμερα, 11 καὶ 12 Μαΐου 2021, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Κατὰ τὴν χθεσινὴ καὶ τὴν σημερινὴ Συνεδρία της ἡ Δ.Ι.Σ.:

Προέβη σὲ μία ἐκτενῆ θεώρηση τῶν κατὰ τὴν παρελθοῦσα Πασχάλιο περίοδο συμπεριφορῶν καὶ πειθαρχίας τῶν παντὸς βαθμοῦ Κληρικῶν πρὸς τὶς Ἀποφάσεις Αὐτῆς τῆς Συνεδρίας τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2021, ὡς πρὸς τὴν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξέφρασε τὴν πικρία καὶ ἀποδοκιμασία Της γιὰ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες κατὰ τὶς ὁποῖες παρατηρήθηκαν ἐκ προθέσεως διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὶς ὁμόφωνες Συνοδικὲς Ἀποφάσεις.

Γι’ αὐτὸ καὶ μετὰ πολλῆς θλίψεως ἀπεφάσισε νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων τὸν σχηματισμὸ φακέλλων καὶ τὴν ὑποβολὴ εἰσηγήσεων περὶ τῶν ἑπομένων ἐνεργειῶν Αὐτῆς σχετικῶς πρὸς τὶς ἐπιστολὲς καὶ λοιπὲς ἐνέργειες τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ἐν λόγω Ἀρχιερεῖς ἐξεδήλωσαν ἀπειθαρχία καὶ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου διοικήσεως τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρὸς τὴν ἔκτακτη διαδικασία τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐξαιτίας τῶν ὑγειονομικῶν περιορισμῶν.

Μετὰ λύπης ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διεπίστωσε, καὶ συναπεδέχθησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς, ὅτι ἰδίως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, καὶ μέσω νεωτέρου κειμένου του πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, καταφέρεται ἐναντίον τῶν Ἀποφάσεων Αὐτῆς, ἐπιμένει νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται τὴν κρισιμότητα τῶν δυσκόλων καὶ ἐκτάκτων ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία καὶ τὴν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, αὐτοαπομονώνεται καὶ θέτει ἑαυτὸν μακράν της συλλογικῆς προσπάθειας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία στὸ σύνολό Της πασχίζει καὶ ἐργάζεται τόσο γιὰ τὴν ἀκώλυτη ἐπιτέλεση τῆς Θείας Λατρείας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐπίσης ἀποφάσισε τὴν ἀποστολὴ Ἐγκυκλίου Σημειώματος πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περὶ τῶν παρατηρηθεισῶν περιπτώσεων μὴ τηρήσεως τῶν Ἀποφάσεων Αὐτῆς σὲ ἐλαχίστους ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια Ἱεροὺς Ναούς, παραγγέλλουσα τὴν λήψη τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων ἀπὸ πλευ­ρᾶς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ἐνῶ ἀποφάσισε νὰ ἐνεργήσει τὰ δέοντα καὶ πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν γιὰ τὴν περίπτωση Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Αὐτῆς, ὅπου παρατηροῦνται καὶ κατὰ κόρον προβάλλονται ἄτοπες λειτουργικὲς συνήθειες καὶ πρωτόγνωρες τελετουργικὲς αὐθαιρεσίες».

Previous Article

Είστε από τους λίγους που υψώνεται φωνή για να πει την αλήθεια!

Next Article

Διώξεις Ἱερέων!

Διαβάστε ακόμα