Ἱκανοποιημένοι οἱ Οὐνῖται ἀπὸ τὴν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν εἰς τὴν Οὐκρανίαν

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Στὴν πρόσφατη συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μὲ τὸν οὐνίτη “ἀρχιεπίσκοπο” Sviatoslav τῆς αὐτοκαλουμένης “Οὐκρανικῆς Ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας (UGCC)” στὶς 16 Σεπτεμβρίου 2019, ὁ οὐνίτης “ἀρχιεπίσκοπος” μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: “Μὲ τὴν ἐκχώρηση τῆς Αὐτοκεφαλίας ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας θὰ αὐξηθεῖ σὲ ποιοτικὰ ὑψηλότερο ἐπίπεδο. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ ἡ διακήρυξη τῆς αὐτοκεφαλίας, ὡς κύριος συνομιλητὴς γιὰ τὴν Ἑλληνοκαθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν εἶναι πλέον ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἡ τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία”*.

Μὲ ἱκανοποίηση ὁ οὐνίτης “ἀρχιεπίσκοπος” ἀνέφερε ὅτι ἡ τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία δὲν εἶναι πλέον ἡ Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἱκανοποίηση τῶν παπικῶν γενικότερα γιὰ τὴ ἐξέλιξη στὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα εἶναι ἔκδηλη. Τώρα πλέον, ὅπως ἀνέφερε μὲ ἱκανοποίηση ὁ οὐνίτης “ἀρχιεπίσκοπος”, ἡ τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία, δὲν εἶναι ἡ Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἡ διαπίστωση τοῦ οὐνίτη “ἀρχιεπισκόπου”, ὅτι “ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος θὰ αὐξηθεῖ σὲ ποιοτικὰ ὑψηλότερο ἐπίπεδο”, προβληματίζει ἰδιαίτερα. Ὁ ρόλος τῆς Οὐνίας στὴν Οὐκρανία ἦταν καὶ εἶναι καθοριστικὸς στὴν ἀποκοπὴ Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὅσο παρατείνεται ἡ λυπηρὴ κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε, θὰ εἶναι πρὸς ὄφελος καὶ τῶν Οὐνιτῶν στὴν Οὐκρανία.

Ἡ Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἐκείνη ποὺ δοκίμασε τὴ οὐνιτικὴ μάνητα καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Τὴ στάση Οὐνιτῶν ἀπέναντι στὴν Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, καταμαρτυρεῖ τὸ γεγονὸς τῆς ἁρπαγῆς πολλῶν Ναῶν Ὀρθοδόξων μὲ βίαιο τρόπο. Οἱ Οὐνίτες “διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου διὰ πολλῶν αἰώνων ἦταν ἐχθρικοὶ ἔναντι τῆς Ὀρθοδοξίας”, ἀνέφερε παλαιότερα τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Ἡ μόνιμη ἐχθρικὴ στάση πολλῶν παπικῶν διαδικτυακῶν ἱστότοπων, εἰδικὰ ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἐπεξηγεῖ πολλά.

Ὁ οὐνίτης “ἀρχιεπίσκοπος” Sviatoslav στὴν πρόσφατη συνάντησή του μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναφερθεῖ καὶ πάλι στὸ “ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο”, λέγοντας ὅτι “…οἱ Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες προσφέρουν νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ πρωτείου τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης καὶ τῆς συνοδικότητας. Ταυτόχρονα, οἱ Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες προτείνουν στὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία νέες μορφὲς τῆς διακονίας τοῦ Πέτρου”*.

Κατ’ ἀρχὴ θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ οἱ παπικοὶ προτιμοῦν, ὅταν ἀναφέρονται στὸν Πάπα, νὰ λέγουν ἁπλὰ “ὁ Πέτρος”. Ἡ παλαιότερη ἀναφορὰ στὴ La Stampa (Vatican insider), ὅτι «πρέπει νὰ ἐξηγηθεῖ ποιὸς εἶναι ὁ διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὁ βιβλικός του ρόλος καὶ οἱ ὑπηρεσίες του», καταμαρτυρεῖ τοὺς βαθύτερους στόχους τῶν Παπικῶν. Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔγινε πλέον “ἐθισμὸς” στοὺς παπικούς, ὅταν ἀναφέρονται στὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο, νὰ προσθέτουν καὶ τὴν ἀναφορὰ στὴ συνοδικότητα, θεωρώντας ὅτι μὲ αὐτὸ διαφοροποιοῦν τὴν ἐξουσιαστικότητα τοῦ παπικοῦ “πρωτείου”.

«Ὁ Πάπας Φραγκίσκος δίδει τὸ μοντέλο τῆς μορφῆς ἡγεσίας ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία σήμερα», ἀνέφερε στὴ Lastampa (Vatican insider), ἡμερομηνίας 23/2/2015, ὁ παπικὸς “πατέρας” Thomas Rosica. Ἡ ἀναφορὰ στὴ Παπικὴ Σύνοδο γιὰ τὸ Δό-γμα τῆς Πίστης ὅτι «…τὸ ζήτημα τοῦ πρωτείου τοῦ Πέτρου καὶ τῶν διαδόχων του, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἀκόμα καὶ οἰκουμενική», μεθερμηνεύει τὴν ἐμμονὴ τῶν παπικῶν.

«Τὰ πάντα θὰ σοφισθοῦν, τὰ πάντα θὰ δράσουν, ὅπως ἀναδείξουν τοὺς Πάπας ἡγεμόνας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τυράννους τῆς Οἰκουμένης», ἔγραφε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀναφέρει πὼς «εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀναγνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλὴν τὸν Πάπα καὶ τίποτε περισσότερο».

*Romfea.gr, ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Αἰμίλιου Πολυγένη μὲ τίτλο “Συνάντηση τοῦ Οὐνίτη Ἀρχιεπισκόπου Οὐκρανίας μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη” (17/9/2019)

Previous Article

Βόρειος Ἤπειρος : ἀπό τούς διωγμούς τοῦ Ἐμβέρ Χότζα στή θυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα

Next Article

Ὁ Κων/λεως ἐπιδοκιμάζει τὴν Οὐνίαν καὶ ὁμιλεῖ περὶ «κοινῆς πίστεως»!

Διαβάστε ακόμα