Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν: Διαγωνισμὸς 2.3 ἑκατ. εὐρὼ

Share:

Εἰς τροχιὰν διευθετήσεως τῆς περιουσίας της εἰσέρχεται ἡ Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «COM TODAY» τῆς 20ῆς Μαρτίου 2021:

«Διαγωνισμὸ προκηρύσσει ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν γιὰ τὸ ἔργο «Διοικητικὴ καὶ γεωχωρικὴ τεκμηρίωση ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων, ποὺ τηροῦνται στὸ ὑποσύστημα διαχείρισης ἐκκλησιαστικῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς ΙΑΑ». Ἀντικείμενο τῆς σύμβασης εἶναι ἡ πληρέστερη γεωχωρικὴ καὶ διοικητικὴ τεκμηρίωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ποὺ τηροῦνται στὸ ὑποσύστημα διαχείρισης ἀκίνητης περιουσίας (ΔΕΑΠ) τῆς ΙΑΑ καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῶν στοιχείων τεκμηρίωσης στὴ βάση δεδομένων, ὥστε νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ βέλτιστη διαχείρισή τους πρὸς ὄφελος τῶν πολιτῶν ἢ/καὶ ἐπιχειρήσεων ἢ/ καὶ δημόσιας διοίκησης, ποὺ διενεργοῦν συναλλαγὲς σχετικὲς μὲ αὐτά, καὶ κατ’ ἐπέκταση, ἡ βέλτιστη ἐκμετάλλευσή τους πρὸς ὄφελος τῶν κοινωνικῶν καὶ προνοιακῶν δράσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀποδέκτες πολίτες εὐπαθῶν κυρίως ὁμάδων. Στὸ πλαίσιο αὐτό, θὰ ὑλοποιηθοῦν δράσεις γιὰ τὴν πλήρη ἀποδελτίωση καὶ καταχώρηση πεδίων μεταδεδομένων γιὰ περίπου 605.000 ἔγγραφα, σάρωση, πλήρης ἀποδελτίωση καὶ καταχώρηση πεδίων μεταδεδομένων γιὰ περίπου 110.500 ἔγγραφα καὶ διανυσματοποίηση περίπου 500 σαρωμένων σχεδίων καὶ εἰσαγωγὴ στὴ βάση δεδομένων, καθὼς καὶ διενέργεια 100 περίπου ἐπιτόπιων μετρήσεων σὲ περιορισμένο πλῆθος εἰδικῶν περιπτώσεων. Ἡ ἀξία τοῦ ἔργου εἶναι ὕψους 2.349.105 ἑκατ. εὐρώ, ἡ διάρκεια τῆς σύμβασης εἶναι 24 μηνῶν καὶ ἡ καταληκτικὴ ἡμερομηνία παραλαβῆς τῶν προσφορῶν εἶναι ἡ 20ή Ἀπριλίου 2021».

Previous Article

Καρλάκειον Ἵδρυμα

Next Article

Ἀλλαγὴ πλεύσεως διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν;