Ὁ Θεοφιλέστατος Θαυμακοῦ ἐλεγχόμενος

Share:

Τοῦ κ. Περικλέους Ἠλ. Νταλιάνη, θεολόγου

Ὁ Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ καὶ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη κ. Ἰάκωβος Μπιζαούρης, ἔδωσε συνέντευξη (Βλέπε RISΕ Τ.V., Ἐκπομπὴ «Dialogues»/ Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, Ἰάκωβος (01:30 -02:00), στὶς 21/09/2020) στὸ RISE Τ.V., μὲ θέμα «τὸν Κορωνοϊό». Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, ὅταν ἀκοῦς ἕνα ἐπίσκοπο καὶ ἡγούμενο, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ σὰν κοσμικὸς καὶ ὄχι ὡς ἐπίσκοπος.

Ὁ Σεβ. Ἰάκωβος στὴν συνέντευξή του, χώρισε τοὺς πιστοὺς σὲ τρεῖς κατηγορίες; α) στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι πηγαίνουν τακτικὰ στὴν Ἐκκλησία καὶ κοινωνοῦ­­σαν (πρὸ κορωνοϊοῦ), β) σὲ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν τὴν Ἐκκλησία λίγο μὲ δεισιδαιμονία, ἀφοῦ προσέρχονταν τὴν Μ. Παρασκευὴ νὰ προσκυνήσουν καὶ ξαναπήγαιναν τὴν ἄλλη χρονιὰ πάλι, γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ ἀνάψουν κεράκια. «Αὐτοὶ (εἶπε) ὅταν ἔκλεισαν οἱ ναοί, τοὺς φάνηκε παράξενο, διότι δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι καὶ στὴν κατ’ οἶκον Ἐκκλησίαν»…(;), γ) ὁμίλησε γιὰ αὐτούς, «οἱ ὁποῖοι ξανασκέφτηκαν κάποια πράγματα καὶ τὰ ἀναθεώρησαν μὲ τὴν ἐπιστροφή τους στὸν ναό, μετὰ τὴν καραντίνα».

Βέβαια (συμπλήρωσε), «ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου, δὲν εἶναι τόσο μεγάλη, διότι ὁ κόσμος φοβᾶ­ται τὸν ἰό, λόγῳ τοῦ συγχρωτισμοῦ…, γι’ αὐτό καὶ ἡ Ἐκκλησία συνεργάσθηκε μὲ τὴν πολιτεία καὶ ἐφάρμοσε τὰ μέτρα». Ἀλλὰ ἐπέμεινε, ὅτι «ἔπρεπε ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐφαρμόσει πρώτη τὰ μέτρα, γιὰ νὰ προστατεύσει τοὺς πιστούς, λόγῳ συγχρωτισμοῦ, ἀφοῦ οἱ ναοὶ μας εἶναι μικροί…». Ἄρα κατά τόν Σεβασμιώτατο, «καλῶς ἔκλεισαν οἱ ναοί».

Ἐὰν ἔχεις τέτοιους ἐπισκόπους, ἡ κυβέρνηση καὶ τὸ σύστημα, δὲν χρειάζεται τοὺς ἄθεους, ἀφοῦ οἱ ἐν λόγῳ ἐπίσκοποι «ἀμφισβητοῦν οἱ ἴδιοι τὴν ἱερότητα τοῦ Ναοῦ» (ὅπως ὁμοίως κάνουν καὶ οἱ ἄθεοι). Ἄρα ὅσα εἶπε ὁ Θαυμακοῦ Ἰάκωβος, εἶναι ἐντελῶς λανθασμένα καὶ ἀνακριβέστατα. Πρῶτον: διότι πολλοὶ «λαϊκοὶ πιστοί», ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι, σὲ μεγάλο βαθμὸ κοινωνοῦσαν μὲν τακτικὰ (πρὸ τοῦ κορωνοϊοῦ), «ἀλλὰ κοινωνοῦσαν ἀναξίως» (οἱ περισσότεροι τουλάχιστον).

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἴδιοι φοβοῦνται τώρα νὰ πᾶνε στοὺς ναούς, ἢ ἀκόμη φοβοῦνται νὰ κοινωνήσουν, γιὰ νὰ μὴ κολλήσουν (δῆθεν) τὸν κορωνοϊό.

Ἄλλωστε καὶ ὁρισμένοι ἱερεῖς, ἐὰν δὲν ἦταν ἱερεῖς, ἀμφιβάλλω ἐὰν θὰ κοινωνοῦσαν τὴν ἐποχὴ αὐτή. Ὑπῆρχαν βέβαια καὶ αὐτοὶ οἱ λίγοι, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦσαν ἀξίως. Καὶ αὐτοὶ ἦταν ποὺ στὴν πραγματικότητα τοὺς κακοφάνηκε, ὅταν ἔκλεισαν οἱ ναοί. Παρομοίως δυσαρεστήθηκαν καὶ ὅσοι πιστοὶ πήγαιναν τακτικὰ στὴν Ἐκκλησία (καὶ ὄχι ἀντιθέτως αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ Ἰάκωβο, «πήγαιναν μόνο μία φορά τὸν χρόνο στὴν Ἐκκλησία καὶ ἦταν καὶ δεισιδαίμονες»). Δηλαδὴ ὁ Σεβ. Θαυμακοῦ συνδέει τὴν δεισιδαιμονία μὲ τὴν ἀπαίτηση τῶν πιστῶν νὰ εἶναι ἀνοικτοὶ οἱ ναοί, πρὸς λατρείαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι μεγάλη πλάνη καὶ παραποίηση τῆς ἀλήθειας. Διότι αὐτοὶ ποὺ δὲν πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία, εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν τοὺς πειράζει στὴν πραγματικότητα καὶ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν!

Ἐπίσης ὁ Θαυμακοῦ, ὁμίλησε γιὰ τὴν πειθαρχία τῶν Χριστιανῶν, ὡς πρὸς στὰ μέτρα τῆς κυβερνήσεως. Ὅμως κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε στὴν πράξη, διότι οἱ ναοὶ ἔκλεισαν μὲ τὴν βία καὶ ἡ ἀστυνομία δὲν ἐπέτρεπε διὰ προστίμου καὶ φυλακίσεως τὴν πρόσβαση τῶν πιστῶν εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς. Ἐπίσης οἱ μισοὶ ναοὶ δὲν λειτουργοῦσαν καὶ οἱ ὑπόλοιποι λειτουργοῦσαν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Ὁπότε «γιὰ ποιὰ πειθαρχία», μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Σεβ. Θαυμακοῦ, ὅταν δὲν ἄφηναν τὸν κόσμο νὰ μπεῖ εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς καὶ τὸν φυλάκιζαν; Ἐπίσης οἱ ἱερεῖς δὲν ἔδιναν τὴν Θείαν Κοινωνίαν στοὺς πιστούς. Ἄρα ὁ Θαυμακοῦ ἢ ψεύδεται ἢ δὲν γνωρίζει τὴν πραγματικότητα καὶ ζεῖ στὸν κόσμου του.

Ἐπίσης ἡ ἔννοια «τῆς κατ’ οἶκον Ἐκκλησίας», εἶναι Προτεσταντική, διότι στὴν προκειμένη περίπτωση, ἦρθε γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ κατήργησε ἐπίσης καὶ τὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Διότι ἄλλο εἶναι ἡ προσευχὴ στὸ σπίτι (ἡ ὁποία πρέπει μὲν νὰ γίνεται) καὶ ἄλλο εἶναι αὐτὴ ἡ προσευχή, νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴν προσευχὴ στὸν ναό. Ὁ χριστιανὸς πρέπει μετὰ τὸν ναό, νὰ κάνει καὶ τὸ σπίτι του, ὡς ἐκκλησία. Ἀλλὰ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαθιστᾶ τὸν ναὸ μὲ τὸ σπίτι του, οὔτε τὴν προσευχὴ τῆς ἐκκλησίας μὲ τὴν ἀτομικὴ προσευχή. Οὔτε μπορεῖ ἡ Θεία Λειτουργία νὰ γίνει ἀτομική, μόνο γιὰ κάποιους ἱερεῖς καὶ ψάλτες.

Previous Article

Ο Αρχιεπίσκοπος για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821

Next Article

Ἡ Ἕνωσις Ἀθέων χαιρετίζει δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου