Ὁ σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος…

Share:

Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος

Κύριε διευθυντά,

Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ἐφημερίδων ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὸ ἐκκλησιαστικὸ πραξικόπημα τῆς Οὐκρανίας. Τὸ δημοσίευμα δὲν εἶναι ἀληθές, διότι ἡ ἀναγνώριση ἀφορᾶ ἕνα ἀριθμὸ Ἐπισκόπων καὶ ὅσους συμφωνοῦν μαζί τους. Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον οἱ Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ καὶ οἱ Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, Μοναχοὶ καὶ Λαϊκοί. Τὸ ἐὰν θὰ ἐπικρατήσει ἡ ἀναγνώριση θὰ τὸ δείξει ὁ χρόνος.

Ἡ ἀναγνώριση δὲν θὰ ἐπηρεάσει ὅσους στηρίζουν τοὺς Ρώσους καὶ δραστηριοποιοῦνται ἐντὸς ἐκτὸς τῆς Οὐκρανίας. Ὅπως δὲν ἐπηρέασε τὸν διεξαγόμενο Μακεδονικὸ ἀγώνα ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ὅσοι δραστηριοποιοῦνται ἐντὸς ἐκτὸς τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὑπερόπλο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὰ μέσα παρεμβάσεως (συναντήσεις, τηλέφωνα, ταχυδρομεῖο, διαδικτυακά, νοερά, ὅταν ὁ Σκοπιανὸς δὲν βλέπει καὶ δὲν ἀκούει τὴν παρέμβαση μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας δεδομένου ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ αὐτὴ μεταφέρεται χιλιόμετρα) δημιουργοῦμε συνεχῶς προβλήματα στὸν Ζάεφ καὶ τὸ Σκοπιανὸ καθεστώς.

Ὁ Μακεδονικὸς ἀγώνας διεξάγεται στὰ Σκόπια, ὅπως ὁ Βορειοηπειρωτικὸς στὴν Βόρειο Ἤπειρο, ὁ Κυπριακὸς στὰ κατεχόμενα καὶ ὁ Ποντιακὸς στὴν Τραπεζοῦντα. Δὲν διεξάγεται μὲ ὁμιλίες, ἐπιστολές, συλλαλητήρια. Αὐτὰ ἀποτελοῦν ἀπώλεια χρόνου καὶ προσοχῆς καὶ συμβαίνουν, διότι μᾶς προκαλοῦν καὶ μᾶς ἀναγκάζουν νὰ παρεμβαίνουμε.

Ἡ ἀνάμιξη Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ προσπάθεια ἀποστάσεως ἑνὸς τμήματος, τὸ ὁποῖο γιὰ τοὺς Ρώσους εἶναι ὅ,τι γιὰ τοὺς Ἕλλληνες εἶναι τὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ Κύπρος, ἀποτελεῖ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια κατὰ τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν. Ὅταν ἡ ἑνότητα εἶναι κρίσιμη καὶ χρήσιμη γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας ὡς Ἔθνους. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν πρόκειται νὰ μᾶς κλονίσει, διότι γνωρίζουμε ὅτι στὰ χειρότερα χρόνια θὰ ἐπηρεασθοῦν καὶ οἱ Κληρικοί. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι χειρότερος τοῦ προηγούμενου καί ὁ προηγούμενος χειρότερος τοῦ Σεραφείμ. Ὅπως ἐπίσης ἀποτελεῖ καὶ μιὰ προειδοποίηση νὰ βελτιώσουμε τὴν Χριστιανική μας ζωή, τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ τὴν μετάνοια, ὅταν δὲν τηροῦνται, γιὰ νὰ ἔχουμε καὶ τοὺς κατάλληλους ἡγέτες.

Ἄν θέλει ἡ Ρωσία μπορεῖ νὰ δώσει τὴν ἀπάντηση στὰ πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦν τὰ δυτικὰ σχέδια ἐναντίον της. Μὲ τὴν υἱοθέτηση τῶν ἐθνικῶν αἰτημάτων τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων. Ἄν υἱοθετοῦσε π.χ. τὸ ψήφισμα τοῦ Πανιμβριακοῦ Συνεδρίου/1993, τὸ ὁποῖο ὑπονόμευσε τὸ Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως, καὶ προέβαλε διεθνῶς τοὺς διωγμοὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ ἀντίδραση τοῦ Τουρκικοῦ κράτους δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἐμπόδιο, διότι αὐτὸ καταρρέει, διότι οἱ Τοῦρκοι δὲν ἀποτελοῦν τὸ ἕνα τρίτο τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ καὶ διότι γνωρίζουμε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ὅτι θὰ διαλυθῆ καὶ αὐτὸ προσπαθοῦμε νὰ συμβῆ τώρα καὶ ὄχι μετὰ δέκα, εἴκοσι, πενῆντα χρόνια.

Ἡ Ρωμανία ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο. Ὅ,τι καὶ νὰ κάνουν δὲν μποροῦν νὰ σταματήσουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Γένους.

Previous Article

ΕΙΣ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ

Next Article

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΛΗ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ