Ὁ Αὐστραλίας: «Σὲ αὐτὸ μαζί»!

Share:

«Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» καὶ «μὴ συσχηματίζεσθε τῷ
αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε», εἶναι αἱ ἐπιταγαὶ τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου.
Αὐτὰ ἀναμένομεν ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ.
Ἀ. Αὐστραλίας τῆς 29ης Μαΐου 2020, τὸ ὁποῖον δὲν ἀναφέρεται εἰς τὴν
Ἅλωσιν τῆς Κων/λεως:
«Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἑβδομάδας Ἐθνικῆς Συμφιλίωσης, τὴν ὁποία διάγουμε,
αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἑνώσω τὴ φωνή μου μὲ τὶς φωνὲς ὅλων ἐκείνων ποὺ
διαχρονικὰ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς συμφιλίωσης στὸ Αὐστραλιανὸ
ἔθνος.
Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ κατευθύνω τὰ βήματά μου πρὸς τὴν πορεία ποὺ
χάραξαν ὅσοι τέτοιες μέρες, πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια, διέσχισαν τὴ γέφυρα
Harbour Bridge στὸ Σύδνεϋ, καθὼς καὶ ὅσοι – τὰ προγενέστερα, ἀλλὰ καὶ τὰ
ἑπόμενα χρόνια – «ἔχτισαν» μικρὲς ἢ μεγάλες γέφυρες ἀλληλεγγύης,
ἀλληλοσεβασμοῦ, ἐμπιστοσύνης καὶ συμφιλίωσης ἀνάμεσα στὴν εὐρύτερη
Αὐστραλιανὴ κοινότητα καὶ στοὺς Ἀβορίγινες καὶ τοὺς κατοίκους Νήσων
Torres Strait.
Διατηρῶ δὲ ἀκράδαντη τὴν πεποίθηση ὅτι τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς μας δίδει τὴν καλὴ μαρτυρία καὶ πορεύεται μὲ ἀφοσίωση σὲ
αὐτὸν τὸν εὐλογημένο δρόμο. Ἐξάλλου, βασικὲς ἐπιταγὲς τῆς χριστιανικῆς
διδασκαλίας ἀποτελοῦν ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀνεπιφύλακτη ἀγάπη πρὸς τὸ
πρόσωπο τοῦ πλησίον.
Χρέος καὶ εὐθύνη ὅλων μας γιὰ τὸ μέλλον εἶναι νὰ διαφυλάξουμε ὅσα ἕως
σήμερα ἔχει ἐπιτύχει ἡ αὐστραλιανὴ κοινωνία καὶ νὰ συμβάλλουμε, μὲ
ἐπιμονὴ καὶ χωρὶς ἐφησυχασμό, στὴν ὁλοκληρωτικὴ κατάκτηση τῆς ἔννοιας
τῆς συμφιλίωσης. Κατάκτηση, ποὺ προϋποθέτει νὰ στρέφουμε μὲ σεβασμὸ καὶ
εἰλικρίνεια τὸ βλέμμα μας πρὸς τὴν ἱστορία, γιὰ νὰ γνωρίσουμε καὶ νὰ
ἀναγνωρίσουμε τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, καὶ νὰ στρέφουμε μὲ ἀγάπη τὰ
μάτια μας πρὸς τὸν πλησίον, πασχίζοντας καθημερινὰ γιὰ καινούργια
βήματα, ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐρχόμαστε ἀκόμα πιὸ κοντά. Βήματα ποὺ
θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ λέμε μὲ μία φωνή… «Σὲ αὐτὸ μαζί»!

Previous Article

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς «θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Next Article

Αποκατάσταση της αλήθειας περί αγοράς διαμερίσματος