Ὁ Γ. Γ. Θρησκευμάτων ὑπερασπιστής τῆς πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Share:

Γράφει ὁ κ. Σταῦρος Ἀβαγιάννης, ΜΑ Θεολογίας, Ὑπ/ντὴς ΙΕΚ Γλυφάδας

Ὁ Γιῶργος Καλαντζὴς εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης καθὼς καὶ πτυχιοῦχος καὶ διδάκτωρ τοῦ Τμήματος Κοινωνιολογίας τοῦ ἴδιου Παν­επιστημίου.

Ὑπῆρξε σύμβουλος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καὶ ἀργότερα ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου ἀπὸ τὸ 1996 ἕως τὸ 2009, ἐνῷ ὑπηρετεῖ στὴ θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρησκευμάτων ἀπὸ τὸ 2011.

Ὁ κ. Καλαντζὴς ἐνῷ δὲν ἦταν θεολόγος οὔτε παιδαγωγός, συμμετεῖχε ἐνεργὰ στὶς διεργασίες ποὺ ἔγιναν τόσο γιὰ τὴν κατάρτιση, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἑδραίωση τῶν Νέων πολυθρησκειακῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν, ἀπὸ μία μικρὴ ὁμάδα Θεολόγων ποὺ ἀποτελοῦν τὸν Σύνδεσμο Θεολόγων «Καιρός». Ὁ κ. Καλαντζής, ἐνῷ ὑπηρετοῦσε στὴ θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρησκευμάτων, ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος, ὑπεραμυνόμενος τῶν ἀκυρωμένων ἀπὸ τὸ ΣτΕ νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, σὲ συνάξεις τοῦ Συνδέσμου «Καιρός», ὅπως στὴν ἡμερίδα παρουσίασης τοῦ Τόμου ποὺ ἐξέδωσε ὁ «Καιρὸς» γιὰ τὴ στήριξη τῶν νέων Προγραμμάτων[1]. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ἀκόμη, ὅτι ὁ κ. Καλαντζὴς δὲν διαφώνησε σὲ κανένα σχεδὸν θέμα μὲ τοὺς Ὑπουργοὺς κ.κ. Φίλη καὶ Γαβρόγλου, υἱοθετώντας καὶ στηρίζοντας, μὲ φανατισμὸ μάλιστα, τὶς ἐπιλογὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀναφέρουμε γιὰ παράδειγμα:

• 1. Τὴν πρόταση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος (ἄρθρο 3) ποὺ στόχευε τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς οὐδετεροθρησκείας στὴν Ἑλλάδα δὲν τὴν ἐνέκρινε οὔτε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο οὔτε οἱ Ἐκκλησίες Ἑλλάδος καὶ τῆς Κρήτης. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπίσης, ἀντιστάθηκε καὶ ἀγωνίστηκε σθεναρὰ καὶ παρὰ ταῦτα αὐτὴ ἡ πρόταση ψηφίστηκε ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς πέριξ πρόθυμους βουλευτές. Παρ’ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀντιδράσεις, ὁ κ. Καλαντζὴς οὔτε διαφώνησε οὔτε παραιτήθηκε γιὰ τὴν κατάσταση αὐτή. Σήμερα ἡ Νέα Δημοκρατία τὸν ἀποδέχεται καὶ τὸν ἐπιβραβεύει διορίζοντάς τον ὡς Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων πάλι!

• 2. Ὁ κ. Καλαντζὴς οὔτε διαμαρτυρήθηκε οὔτε παραιτήθηκε γιὰ τὸ νέο ὀργανόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 18/2018), τὸ ὁποῖο εἰσήγαγε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2018 ὁ πρ. Ὑπουργὸς Παιδείας τῆς Κυνέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κ. Γαβρόγλου καὶ στὸ ὁποῖο ἀφαιρέθηκε γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τὸν σκοπὸ καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἡ «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης» Ἐπίσης, ὅταν μὲ τὸ ἴδιο ὀργανόγραμμα περιορίστηκε μέσῳ τῆς ὑπὸ σύσταση Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, τὸ αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Κρήτης καὶ Δωδεκανήσων ὁ κ. Καλαντζὴς φαίνεται νὰ συμφώνησε τότε καθὼς δὲν ἀντέδρασε, ὥστε οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἡ Γενικὴ Γραμματεία Θρησκευμάτων νὰ διοικεῖ ἀπόλυτα τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ συμβεῖ τίποτα στὴν Ἐκκλησία, ἂν δὲν τὸ ἐγκρίνει τὸ ὑπουργεῖο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἄμεσα, μὲ προσφυγὴ ποὺ κατέθεσε στὸ ΣτΕ, ζήτησε τότε, νὰ κριθοῦν ἀντισυνταγματικὲς οἱ ἐπίμαχες διατάξεις ποὺ περιλαμβάνονται σὲ αὐτὸ τὸ Π.Δ. (18/2018). Ὁ κ. Καλαντζὴς καὶ πάλι δὲν πῆρε θέση γιὰ τὸ μεῖζον αὐτὸ θέμα καὶ σιώπησε.

• 3. Ὁ κ. Καλαντζὴς δὲν ἀντέδρασε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016, ὅταν ὁ κ. Φίλης μὲ δύο ὑπουργικὲς ἀποφάσεις του ἐπέβαλε τὰ πολυθρησκειακὰ Προγράμματα στὸ Δημοτικὸ – Γυμνάσιο – Λύκειο καὶ ἐνῷ τὸν Μάρτιο τοῦ 2016 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶχε ἀποφασίσει καὶ εἶχε προτείνει νὰ μὴ ἰσχύσουν αὐτὰ τὰ προγράμματα, ἀλλὰ τὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα καὶ τὰ Βιβλία τοῦ 2003-2006, διορθωμένα καὶ συμπληρωμένα μὲ νέες διδακτικὲς μεθόδους. Τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2018 τὸ ΣτΕ μετὰ ἀπὸ προσφυγές, ἀκύρωσε μὲ δύο ἀποφάσεις του τὶς δύο ὡς ἄνω Ὑπουργικὲς ἀποφάσεις ποὺ μετέτρεπαν τὸν χαρακτήρα, τὸν σκοπὸ καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὀρθόδοξο ποὺ ἦταν σὲ πολυθρησκειακό. Ὁ κ. Καλαντζὴς ἀμέσως βγῆκε σὲ συγκεκριμένη ἐκπομπὴ στὴν τηλεόραση καὶ ψευδῶς καὶ παραπλανητικῶς ὑποστήριξε ὅτι ἡ Ἐκκλησία συμφώνησε στὰ νέα Προγράμματα καὶ βιβλία. Ἐπίσης ὑποστήριξε ἀνερυθρίαστα τὸ πραξικόπημα τοῦ κ. Γαβρόγλου, δηλαδὴ τὴν προσπάθεια ἐξαπάτησης, ποὺ ἔκανε ὁ κ. Γαβρόγλου, νὰ ἐπαναφέρει σὲ ἰσχὺ τὰ δύο ἀκυρωθέντα ἀπὸ τὸ ΣτΕ Προγράμματα τοῦ κ. Φίλη, ἐκδίδοντας νέα ΦΕΚ μὲ δικές του ὑπογραφές, ἰσχυριζόμενος ψευδῶς ὅτι εἶναι ἀνανεωμένα καὶ διαφορετικά, ἐνῷ ἦταν ἀκριβῶς τὰ ἴδια ποὺ περιελάμβαναν οἱ δύο ἀποφάσεις τοῦ κ. Φίλη. Ὁ κ. Καλαντζὴς ὑποστήριξε ἀσμένως καὶ αὐτὴν τὴν μὴ ἔντιμη καὶ μὴ ἀληθινὴ πράξη τοῦ κ. Γαβρόγλου, προσβάλλοντας μάλιστα, χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ ἔχει εἰδικὲς θεολογικὲς καὶ παιδαγωγικὲς γνώσεις, τὸν συνομιλητή του εἰδικὸ παιδαγωγὸ καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καὶ Πρόεδρο τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων, ποὺ ἁπλῶς παρουσίαζε στὴν ἐν λόγῳ ἐκπομπή, τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων.

Στὴν ἴδια ἐκπομπὴ ὁ κ. Καλαντζὴς ὑπεραμύνθηκε τοῦ αὐταρχισμοῦ τοῦ κ. Γαβρόγλου, ὁ ὁποῖος ἀπειλοῦσε μὲ παραπομπὴ στὸ Πειθαρχικὸ ὅσους θεολόγους δὲν διδάσκουν τὰ νέα πολυθρησκειακὰ Προγράμματα, ἰσχυριζόμενος ψευδῶς ὅτι ἔχουν ἀλλάξει καὶ εἶναι νόμιμα. Ὁ κ. Καλαντζὴς γνωρίζοντας τὴν ἀλήθεια ὑποστήριζε σθεναρὰ ὅτι οἱ Θεολόγοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ διδάσκουν τὰ ἀκυρωμένα ἀπὸ τὸ ΣτΕ θρησκευτικά, ἐνῷ οἱ Θεολόγοι διὰ τοῦ Προέδρου τους ὑποστήριζαν ὅτι ἔχουν κάθε δικαίωμα νόμιμα νὰ μὴ διδάξουν διδασκαλίες Προγραμμάτων καὶ Βιβλίων ποὺ ἔχουν κριθεῖ ἀκατάλληλες καὶ ἀντισυνταγματικὲς ἀπὸ τὸ ΣτΕ.

Ὁ κ. Καλαντζής, ὅμως, μὲ αὐτὴν τὴ στάση του σὲ ἐκείνη τὴν ἐκπομπή, ἐναντιώθηκε καὶ στὴ ΝΔ., διότι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018 ἡ νῦν Ὑπουργὸς κ. Νίκη Κεραμέως παραχώρησε συνέντευξη[2] στὴ Βραδυνὴ τῆς Κυριακῆς, μὲ τὴν τότε ἰδιότητά της ὡς Τομεάρχου Παιδείας τῆς Ν.Δ. Ἐρωτηθεῖσα γιὰ τὴν «κόντρα» ποὺ εἶχε τότε ξεσπάσει μεταξὺ Γαβρόγλου καὶ τῆς ΠΕΘ εἶχε ἀπαντήσει:

«Ὅσο καὶ ἂν προσπαθεῖ ὁ Ὑπουργὸς νὰ παρουσιάσει τὴν ἐπικράτηση μιᾶς διευρυμένης συναίνεσης ἐπὶ τῶν προτεινόμενων ἀλλαγῶν τῆς κυβέρνησης στὸ χῶρο τῆς Παιδείας, μετὰ λύπης διαπιστώνουμε διαρκεῖς συγκρούσεις καὶ ὄξυνση τῶν ἀντιπαραθέσεων. Ἡ ὕλη καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου ἔχουν κριθεῖ ὡς ἀντίθετα πρὸς τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους, μὲ τὶς ἀποφάσεις 660/2018 καὶ 926/2018 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὶ ἐπιθυμοῦν τὴ συμμόρφωση τοῦ ὑπουργείου μὲ τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις, κάτι ποὺ δὲ φαίνεται νὰ πραγματοποιεῖται πρὸς τὸ παρόν. Θεωρῶ ὅτι ἡ πολύπαθη ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας μόνο ζημιωμένη βγαίνει ἀπὸ ἀπειλὲς καὶ αὐταρχικὲς συμπεριφορὲς ἐκ μέρους τῶν κυβερνώντων».

Ἕνα ἀκόμη δεῖγμα τῶν συριζαίϊκων ἀποδομητικῶν θέσεων τοῦ κ. Καλαντζή γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ καὶ ἡ δήλωση ποὺ ἔκανε σὲ ἡμερίδα μὲ θέμα: «Μάθημα Θρησκευτικῶν καὶ Δημόσιος Χῶρος». ποὺ διοργάνωσε καὶ πάλι ὁ Θεολογικὸς Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ» στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης» τὸ Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, στὴν ὁποία ἦταν βασικὸς ὁμιλητής. Βλέπει κανεὶς τὶς ἐπιλογὲς τοῦ κ. Καλαντζῆ νὰ συνεργάζεται μονίμως ἀπὸ τὴ θέση ποὺ κατέχει μὲ ἕνα σύλλογο θεολόγων ποὺ δημιούργησε τὰ Προγράμματα ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἔφερναν τοὺς μαθητὲς μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τους καὶ ἐνάντια στὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν γονέων τους. Εἶπε τότε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἂν ἔχει ἕνα λόγο ὕπαρξης , δεν εἶναι νὰ μᾶς κάνει καλύτερους Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους. Αὐτὸ τὸ κάνει ἄλλος, τὸ κάνει ἡ μητέρα πρώτη καὶ καλύτερη, ὁ παπάς, ἡ Ἐκκλησία. Ὄχι τὸ σχολεῖο ὅμως. Δουλειὰ τοῦ σχολείου, πρῶτα καὶ κύρια, εἶναι νὰ μᾶς δώσει τὴ δυνατότητα νὰ γίνουμε δημοκρατικοὶ πολίτες, πολίτες ποὺ μποροῦν νὰ καταλάβουν σὲ ποιὸ κόσμο ζοῦνε καὶ νὰ διαλεγόμαστε μαζί του.

Ἂν στὸν χῶρο τοῦ σχολείου ποὺ εἶναι δημόσιος χῶρος ἡ ἀντίληψη εἶναι πῶς θὰ ἐπιβάλλουμε ἕνα θρήσκευμα σὲ ὅλους… Ἡ ἀντίληψη ποὺ λέει μένω στὴ δική μου ἀλήθεια καὶ δὲν διαλέγομαι μὲ τὸν κόσμο, μᾶς θέτει στὸ περιθώριο καὶ τῆς γειτονιᾶς μας καὶ τοῦ κόσμου…»[3]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Στελέχη ἱκανὰ δικά της δὲν εἶχε ἡ ΝΔ νὰ χρησιμοποιήσει σὲ αὐτὴν τὴν Γραμματεία καὶ ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιήσει τὸν κ. Καλαντζή, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὑπερασπίζεται συνταγματικὰ πραξικοπήματα[4], ὅπως ἦταν ἡ ἐφεύρεση τῆς φαινομενικὰ νόμιμης, ἀλλὰ ἠθικὰ ἀπαράδεκτης καὶ ἀπατηλῆς ἀπόφασης Γαβρόγλου γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε ὡς νέο ΦΕΚ (τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας ἦταν, κατὰ γράμμα, τὸ ἴδιο μὲ τὸ ἀκυρωθὲν ἀπὸ τὸ ΣτΕ), μὲ στόχο τὴν περιφρόνηση καὶ τὴ μὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀκυρωτικῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας; Οἱ ἐπιλογὲς ποὺ πληγώνουν τὴν ψυχὴ τῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ αὐξάνουν μὲ ραγδαία ταχύτητα. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου καλὸ σημάδι!

Σημειώσεις:

[1] youtube.com Δεῖτε στὸ παραπάνω βίντεο ἀπὸ τὸ 16:20 ἕως τὸ 25:20 λεπτό, panagiotisandriopoulos.blogspot.com (φῶτο – βίντεο). Στὴν ἡμερίδα τοῦ Πανελλήνιου Θεολογικοῦ Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ μὲ θέμα: «Μάθημα Θρησκευτικῶν καὶ Δημόσιος Χῶρος» ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης», ἕνας ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς ὁμιλητὲς ἦταν ὁ κ. Γ. Καλαντζής. [2] thriskeftika.blogspot.com. [3] youtube.com. [4] aktines. blogspot.com, Τὸ πραξικόπημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κατὰ τῶν ἀποφάσεων Δικαιοσύνης καὶ τρόποι ἄμυνας ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καὶ μαθητῶν, Χάρη Ἄνδραλη, δικηγόρου.

Previous Article

Διά το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο

Next Article

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

Διαβάστε ακόμα