Ὁ θάνατος τοῦ Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ τὰ ἀνύπαρκτα Ἱερά Λείψανα!

Share:

Γράφει ἡ κ. Nadia Bazuk, δημοσιογράφος ἐκ Οὐκρανίας

Στὶς 22 Ὀκτωβρίου ἔληξε ἡ τριήμερη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου τῆς Κωνσταντινούπολης στὴ Ρώμη. Ἐκεῖ συναντήθηκε μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, ἔλαβε τὸν τίτλο τοῦ ἐπίτιμου διδάκτορα τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὸ Ποντιφικικὸ Πανεπιστήμιο «Antonianum», καὶ μίλησε μὲ τὸν Πάπα σὲ συνάντηση τῆς κοινότητας τοῦ «Ἁγίου Αἰγιδίου».

Ἐπίσης, τὴν Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε μία ἀποχαιρετιστήρια τελετὴ στὸν Ἑλληνικὸ Ὀρθόδοξο Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βενετία πρὸς τὸν Μητροπολίτη Γεννάδιο (Ζερβό) τῆς Ἰταλίας, ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε στὶς 16 Ὀκτωβρίου.

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ βιογραφία τοῦ ἀποθανόντος, ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος ἦταν θεολόγος μὲ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκπαίδευση, ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα. Πέρασε ὅλη του τὴ ζωή, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960, στὴν Ἰταλία καὶ ἀφιερώθηκε ὄχι μόνο στὴν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ στὴ μέγιστη προσέγγιση μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ρωμαϊκῆς Ἕδρας.

Ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος ἔχαιρε τῆς ἐκτιμήσεως τῆς «Ἁγίας Ἕδρας» καὶ ὁ καρδινάλιος Giuseppe Betori τῆς Φλωρεντίας στὸ συλλυπητήριο σημείωμά του μίλησε ἰδιαιτέρως γιὰ τὶς προσπάθειές του. Ἀλλὰ ὁ κυρὸς Μητροπολίτης δὲν «ἦταν τελικὰ γραφτὸ» νὰ ὁλοκληρώσει τὸ πιὸ φιλόδοξο καὶ ἐντυπωσιακό του ἔργο σὲ αὐτὸν τὸν τομέα.

Τὸ 2006, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέφτηκε τὴ Φλωρεντία καὶ στὴν ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλική τῆς Σάντα Μαρία Νοβέλα προσευχήθηκε στὸν τάφο τοῦ διάσημου προκατόχου του – Πατριάρχη Ἰωσὴφ Β ‘(+ 1439), ἕνα ἀπὸ τοὺς ζηλωτὲς ὑποστηρικτὲς καὶ διοργανωτὲς τῆς «ἑνώσεως» τῆς Φλωρεντίας. Τότε ἦταν ποὺ προέκυψε καὶ ἡ ἰδέα τῆς μεταφορᾶς τῶν λειψάνων τοῦ Ἰωσὴφ Β΄ στὴν Κωνσταντινούπολη. “Εἴμαστε εὐγνώμονες”, εἶπε ὁ Βαρθολομαῖος, “σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀποφάσισαν νὰ ἐπιστρέψουν σὲ ἐμᾶς τὸν Πατριάρχη μας, ποὺ ἦρθε ἐδῶ γιὰ χάρη ἑνὸς ἱεροῦ σκοποῦ: τὴν «ἕνωση» μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν μας”!

Ἀναμενόταν ὅτι τὸν ἴδιο χρόνο, τὰ λείψανα τοῦ Ἰωσὴφ Β΄ θὰ παραδίδονταν ἀπὸ τὸν Πάπα Βενέδικτο XVI. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ τὴν πηγή μας στὸ Φανάρι, εἶχε ἤδη συζητηθεῖ τὸ ζήτημα τῆς ταυτόχρονης ἁγιοποιήσεως τοῦ Ἰωσὴφ Β΄ στὸ Βατικανὸ καὶ στὸ Φανάρι. Αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ ἀρχὴ μιᾶς νέας προσέγγισης μεταξὺ Ρώμης καὶ Κωνσταντινούπολης. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες ποὺ εἶναι ἐξοικειωμένοι μὲ τὸ σχέδιο, ἀμφισβήτησαν τὴν ἀνάγκη νὰ ἁγιοποιηθεῖ ὁ πρῶτος Πατριάρχης τῆς «ἑνώσεως». Ὅμως, ὅπως συνέβη καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς «ἑνώσεως» τῆς Φλωρεντίας, τοὺς ὑποσχέθηκαν ὅτι μία στενὴ φιλία μὲ τὴ Ρώμη θὰ προστατεύσει τὸ Φανάρι ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πίεση.

Ὡστόσο, τὴν ἴδια στιγμή, συνέβη ἕνα ἀπροσδόκητο ἐμπόδιο: ὁ τάφος μὲ τὸ περίφημο μωσαϊκὸ στὴ Σάντα Μαρία Νοβέλα ἦταν ἄδειος! Τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ξεκίνησαν μία κοινὴ ἀναζήτηση γιὰ τὰ λείψανα, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μακριὰ ἀπὸ ὁποιαδήποτε δημοσιότητα. Μὲ τὴ βοήθεια μιᾶς ἀμερικανικῆς ἑταιρείας, πραγματοποιήθηκε ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα. Ἡ ἀναζήτηση ἔγινε ἀντικείμενο ἔρευνας ἀπὸ ἐπιτροπὴ ἐπιστημόνων στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Πίζας. Ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος ἀνέφερε τακτικὰ τὴν πρόοδο στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἀποκαλώντας ὅ,τι ἀπέμεινε ὡς «Ἱερὰ Λείψανα» καὶ «ἱερὸ σῶμα τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχη». Καί, τέλος, κάτι πού προκαλεῖ αἴσθηση: ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἀρχιεπισκοπὴ ἐγκρέμισε ἕνα ἀπὸ τοὺς τοίχους τῆς Βασιλικῆς, καὶ πίσω ἀπὸ αὐτὸ βρῆκαν ἀποσυντεθειμένα ἀνώνυμα φέρετρα. Ἕνα ἀπὸ αὐτά, πιθανῶς, ἀνήκει στὸν Ἰωσὴφ Β΄.

«Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες» (Ψαλμ. 126,1). Ὁ ἀπροσδόκητος θάνατος τοῦ Μητροπολίτη Γενναδίου καθυστέρησε τὸ ἔργο. Ἕνας τεράστιος προϋπολογισμὸς δαπανήθηκε γιὰ τὴν ἀναζήτηση καὶ ἡ ταυτοποίηση τῶν ὑπολειμμάτων ἐπίσης δὲν ἀπαιτεῖ λιγότερα χρηματικὰ ποσά: οὔτε τὸ Βατικανὸ οὔτε τὸ Φανάρι δὲν εἶναι ἀκόμη ἕτοιμοι νὰ πληρώσουν τὸ λογαριασμό.

Τὸ Βατικανὸ διστάζει: Ὁ Καρδινάλιος Μπετόρι σὲ ἐμπιστευτικὲς συνομιλίες παραδέχτηκε ὅτι ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν αὐθεντικότητα τῶν λειψάνων. Καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὸ Φανάρι, μετὰ τὴν ἀπώλεια τῶν ἱ. ναῶν τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας, θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ κερδίσει τὴν ὑποστήριξη τῆς Ρώμης… Μπορεῖ νὰ ὑποτεθεῖ ὅτι ἡ τύχη τῶν «λειψάνων» τοῦ Ἰωσὴφ Β΄ συζητήθηκε ἐπίσης κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μὲ τὸν Πάπα (22 Ὀκτωβρίου 2020).

Ὡστόσο, ἡ κατάσταση περιπλέκεται ἀπὸ τὴ σύγκρουση μὲ τὴ Μόσχα καὶ τὰ προβλήματα στὴν Οὐκρανία: ἐκεῖ, ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται σὲ σχίσμα, οἱ ναοὶ τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» εἶναι ἄδειοι καὶ ἡ οὐνία αὐξάνεται κάθε χρόνο. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, κάθε προσ­πάθεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη νὰ «ἐξωραΐσει» τὸν «ἑνωτικὸ» προκάτοχό του θὰ ὁδηγήσει σὲ κατηγορίες γιὰ φιλο-παπισμό.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος βρίσκεται «εἰς τὰς δυσμὰς τοῦ βίου» καὶ δὲν ἔχει μπροστά του ὅσα χρόνια θὰ ἤθελε. Ὑπάρχει μόνο μία διέξοδος: νὰ ἰσχυριστοῦν τὴν ταυτοποίηση μὲ τὴ «μέθοδο» τῆς Ἁγίας Αὐτοκράτειρας Ἑλένης, ἡ ὁποία ἀνακάλυψε τὸν Τίμιο Σταυρό. Ἔτσι, π.χ. ἐὰν ἕνα ἄρρωστο ἄτομο θεραπευθῆ ἀπὸ τὰ “Ἱερὰ Λείψανα” τοῦ Ἰωσὴφ Β΄ ἢ ἀναστηθεῖ κάποιος νεκρός, ἡ ἁγιοποίηση τοῦ «ἑνωτικοῦ» Πατριάρχη μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁλοκληρωμένη…

Εἶναι κρῖμα ποὺ ὁ Μητροπολίτης Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος ἤδη ἀντιμετωπίζει τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ δεῖ οὔτε τὴν αὐγὴ τῆς νέας «ἕνωσης», οὔτε τοὺς θλιβεροὺς καρπούς της. Ἀκριβῶς, ὅπως ὁ αἱρετικὸς Πατριάρχης Ἰωσὴφ Β΄, ποὺ πέθανε στὶς πρῶτες συνεδρίες τῆς ψευτοσυνόδου, δὲν πρόλαβε νὰ ἀντικρύσει τὴν «ἕνωση» τῆς Φλωρεντίας καὶ τὰ ποτάμια τοῦ αἵματος ποὺ τὴν ἀκολούθησαν.

Σημ. «Ο.Τ.»: Ἡ ὑπόθεσις θυμίζει τὴν μεταφορὰν τοῦ φερομένου ὡς «σκηνώματος τῆς Ἁγίας Ἑλένης» ἀπὸ τὴν Βενετίαν εἰς τὰς Ἀθήνας τὸν Ἰούλιον τοῦ 2017, ποὺ συμφώνως μὲ τὴν ἐπίσημον ἔκθεσιν τοῦ Βατικανοῦ, τὴν ὁποίαν ἐδημοσίευσεν ὁ «Ο.Τ.», ἦτο ἄδειον καὶ περιεῖχε μόνον ἐλάχιστα τμήματα κρανίου ἄρρενος. Μόνον οἰκουμενιστικὰ σχέδια ἐξυπηρετοῦν αὐταὶ αἱ ἐνέργειαι. Ὁ «Ο.Τ.» δημοσιεύει τὸ παρὸν ἄρθρον ἀναμένων διάψευσιν ἢ ἐπιβεβαίωσιν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως.

Previous Article

Το Φανάρι δεν έχει το έκκλητο αλλά διατηρεί τα πρεσβεία τιμής

Next Article

13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε ακόμα