Ὁ Θυατείρων τιμωρεῖ κληρικόν

Share:

Ἐκυκλοφορήθη εἰς τὸ διαδίκτυον ἐπιστολὴ τοῦ Θυατείρων τῆς 28ης Μαΐου 2020 πρὸς κληρικόν, γράφουσα τὰ ἑξῆς:

«Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως σᾶς ἐνημερώνομεν ὅτι τίθεστε εἰς ἀργίαν ἄχρι καιροῦ ἀπὸ σήμερον 28ην Μαΐου 2020 λόγω τῆς ἀνυπακοῆς σας πρὸς τὰς ἐντολάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς αὗται ἐμπεριέχοντο εἰς τὸ ἀπὸ 18ης Μαρτίου 2020 ἀνακοινωθὲν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀναφορικῶς πρὸς τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 καθὼς καὶ τὴν διευκρινιστικὴν ἐγκύκλιον τῆς προϊσταμένης Ἐκκλησιαστικῆς σας Ἀρχῆς.

Κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν 24ην Μαΐου 2020, ἀγνοώντας τὰς ἀνωτέρω ἐντολάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ποιμενάρχη σας, ἐλειτουργήσατε ἔχοντας τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἀνοικτὸν εἰς τὸ κοινόν, θέτοντας οὕτω εἰς κίνδυνον τὸν ἑαυτόν σας, τοὺς πιστοὺς καθὼς καὶ τὴν δημοσίαν ὑγείαν».

Ἡ ἐπιστολὴ ὡς συντάσσεται παρουσιάζει τὸ Πατριαρχεῖον ὡς ἑτέραν ἀρχὴν ἀπὸ τὴν προϊσταμένην. Δὲν ἀνήκει ὁ Σεβ. Θυατείρων εἰς τὸ Πατριαρχεῖον ἢ καὶ αὐτὸς ἐκτελεῖ ἐντολάς πού τοῦ ὑπαγορεύουν; Τί εἴδους συνοδικὸν σύστημα εἶναι αὐτὸ, ὅταν δὲν ἀναφέρεται συνοδικὴ ἀπόφασις, ἀλλὰ «ἀνακοινωθέν»; Ἡ ἀνυπακοὴ εἰς ἐγκύκλιον εἶναι αἰτία διὰ ἀργίαν; Ἐκλήθη ὁ ἱερεὺς νὰ ἀπολογηθῆ; Πῶς ἔθεσεν εἰς κίνδυνον τὸν ἑαυτόν του, ἀπὸ τὸν συγχρωτισμὸν ἢ τὴν Θ. Κοινωνίαν; Εἰς ἄλλας χώρας τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου πού ἐλήφθησαν ἄλλα μέτρα δὲν ἐξετέθησαν εἰς τὸν ἴδιον κίνδυνον; Τελικῶς, τιμωρεῖται ὁ κληρικὸς, διότι παρέμεινε πιστὸς εἰς τὸ ὅτι ἡ Θ. Λειτουργία ἐνισχύει τὸν κόσμον σωματικὰ καὶ ψυχικὰ κατὰ πάσης ἀσθενείας; Ὅταν ὁ Καῖσαρ ἐπιβάλλη διακοπὴν τῆς Θ. Κοινωνίας, τότε ἰσχύει τὸ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον».

Previous Article

Αντιμέτωπη με την αλβανική δικαιοσύνη η οικογένεια Κατσίφα

Next Article

Ρόταρυ: Ἔχομεν ἀπονείμει τὴν ὑψίστην ροταριανὴν τιμὴν εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον!

Διαβάστε ακόμα