Ὁ Καραμανλής, ὁ Τρακατέλλης καὶ τὸ «ὅπλον» ἐκβιασμοῦ

Share:

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Στὸ ἐνδιαφέρον, λίαν ἐπίκαιρον, ἀποκαλυπτικόν, ἔμπλε­ων ἱστορικῆς μνήμης καὶ ἐμβριθείας ἄρθρον τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, μὲ τὸν ὄντως ἐξόχως ἰδιάζοντα τίτλον ««Ὅπλον» ἐκβιασμοῦ ἡ Θεία Κοινωνία;», ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἔγκριτον ἐφημερίδα σας (Παρασκευὴ 8.11.2019, σελ. 1 καὶ 7), ἄς μοῦ ἐπιτραποῦν νὰ προσθέσω κάποια στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἐνισχύουν τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ ἀρθρογράφου.

Ἀπὸ τοῦ Μαρτίου 2004 ἔχει ἀναλάβει τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας ἡ Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλῆ, ἡ ὁποία εἶχε κερδίσει τὶς πρόσφατες ἐκλογὲς τοῦ Μαρτίου 2004 καὶ κληρονομεῖ τὸ πρόβλημα ποὺ εἶχε ἐνσκήψει μὲ τὴν Ἀποστολικὴ Ἱερὰ Μητρόπολι Θεσσαλονίκης. Ὁ καθηγητὴς Ἀντώνιος Τρακατέλλης, ἀδελφός τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, εἶναι Εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ. καὶ παράλληλα ὑποψήφιος καὶ στὶς ἑπόμενες εὐρωεκλογὲς τοῦ Ἰουνίου 2004. Κατὰ συνέπεια, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς δὲν θέλει νὰ διαρρήξη τὶς σχέσεις του μὲ τὴν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἑνώση τὰ διεστῶτα. Τὴν 20ήν Ἀπριλίου 2004 ἐκλέγεται ὁ ἀπὸ Ζήλων Σωτήριος (Τράμπας)(νῦν Πισιδίας) Μητροπολίτης τῆς νεοσυστάτου Μητροπόλεως Κορέας καὶ μεταβαίνει στὸ Φανάρι. Διέρχεται ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀοιδίμου Γεωργίου Καλοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος εἶχε δηλώσει σὲ σχετικὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή, στὴν ὁποία συνεζητεῖτο ἡ κρίση μὲ τὸ Φανάρι.

Πέραν τῶν δύο Μητροπολιτῶν, τοῦ τότε Ἀμερικῆς Δημητρίου καὶ τοῦ ἀοιδίμου Πέργης Εὐαγγέλου (Γαλάνη), ποὺ δὲν ὑπογράφουν, ὡς ἀναφέρει ὁ ἀρθρογράφος (σελ. 7), δὲν μετεῖχαν στὴν Σύναξη τῆς 30ῆς Ἀπριλίου στὸ Φανάρι, ὁ τότε Πισιδίας Μεθόδιος (Φούγιας) (ἀποθανών τὴν 5ην Ἰουλίου 2016) καὶ ὁ ἀπὸ Ἀμερικῆς (1996-1999) Μητροπολίτης Χαλδίας Σπυρίδων (Παπαγεωργίου)(νῦν πρώην Χαλδίας).

Ἀξίζει, ἔστω καὶ καθ’ ὑπέρβαση νὰ ὑπογραμμισθῆ ὅτι ὅταν ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία εὑρίσκετο σὲ κρίση μὲ τὸ Φανάρι, τότε ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἐμφανιζόταν ὡς πυροσβέστης καὶ ἕνωνε τὰ διεστῶτα. Ἄς θυμηθοῦμε τὸ 1954 μὲ τὸ θέμα τῆς ἐντάξεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ἕνα ζήτημα ποὺ ἀκαίρως-εὐκαίρως ἔρχεται στὴν ἐπικαιρότητα. Ἡ σύγκρουση ἦταν σφοδρὰ μεταξὺ τῶν δύο Προκαθημένων, τῶν ἀοιδίμων Ἀθηναγόρα, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καὶ τοῦ Σπυρίδωνος, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος. Ἡ Κυβέρνηση τοῦ Στρατάρχη Ἀλεξ. Παπάγου, εὑρισκομένη στὴν δίνη τοῦ Κυπριακοῦ, δὲν ἤθελε νὰ ἀνοίξη ἄλλα μέτωπα, καὶ ἀπέστειλε τὸν Ὑπουργὸ Συντονισμοῦ στὴν ΚΠολη γιὰ νὰ ρυθμίση τὸ πρόβλημα καὶ ἡ παρέμβασή του ὑπῆρξε ἐπιτυχής. (Περὶ αὐτῶν βλ. Σπύρ. Μαρκεζίνη, Τὰ εἰς ἑαυτόν. Εἰσαγωγὴ-Ἐπιμέλεια Ἑλένης Μαρκεζίνη – Χέλμη. Ἀθήνα, Φερενίκη, 2002).

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου

Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς

Σημ. «Ο.Τ.»: Καθίσταται ἀντιληπτὸν ὅτι ἡ Κυβέρνησις, ὅπως τότε ἔτσι καὶ τώρα, ἔχει ἀναμειχθῆ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά. Χρειάζεται νὰ ἀναφέρωμεν τὰς προσφάτους ἐπαφάς τοῦ νῦν Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ΥΦΕΞ κ. Διαματάρη μὲ τὸν Ἀθηνῶν, τὸν Κων/λεως, τὸν Ἀλεξανδρείας, τὸν Ἱεροσολύμων κ.ἄ.; Ἢ μήπως εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ὑπενθυμίσωμεν τὴν ἐμπλοκὴν τοῦ νῦν Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου μὲ πρόσωπα καὶ καταστάσεις; Δυστυχῶς οἱ πρ. Ἀμερικῆς Σπυρίδων καὶ Δημήτριος ἀποφεύγουν νὰ τοποθετηθοῦν. Καὶ ὁ Παπάγος καὶ ὁ Καραμανλὴς κ.ἄ. ἀπέτυχαν, διότι εἶχαν σκοπὸν τὸν συμβιβασμὸν (νὰ ἀφήσουν τὴν Ἑλλάδα διῃρημένην ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως θέλουν αἱ ΗΠΑ) καὶ ὄχι τὸ δίκαιον. Ἑπομένως, χρειαζόμεθα ὄχι μόνον Ἱεράρχας μὲ σθένος καὶ κατάρτισιν ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς πολιτικούς, ὥστε καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ νὰ διευθετοῦνται σωστά.

Previous Article

«Νέον ἐξ Ἀδάμ, παιδίον φυράματος ἐτέχθη Υἱός, καὶ πιστοῖς δέδοται»

Next Article

Τά θρύψαλα τῶν οἰκουμενιστῶν