Ὁ κορωνοϊὸς θὰ ταράξη τὴν θυσίαν;

Share:

Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου
Ζώντας τὴν παγκόσμια λαίλαπα ποὺ ὀνομάζεται κορωνοϊὸς (ἰὸς ποὺ μοιάζει μὲ κορώνα ἢ κορωνοϊός), παρατηροῦμε ὅτι μόλις ἐμφανίστηκε αὐτὴ ἡ ἀσθένεια στὴν Ἑλλάδα, ἀμέσως ἄρχισαν οἱ φωνὲς ποὺ ζητοῦν νὰ σταματήσει τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, διότι δῆθεν θὰ μεταδοθεῖ μέσῳ τῆς Μετάληψης ὁ νέος ἰός.
Γιὰ τὴν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, γιὰ νὰ μεταδοθεῖ στοὺς Χριστιανοὺς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ μυστήριο εἶναι ἡ κατεξοχὴν προσευχή, ἡ κορυφαία θυσία καὶ λατρεία πρὸς τὸν Θεό. Καὶ ἀποτελεῖ ἐντολὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ: «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν». (Λουκ. 22, 19).
Αὐτὴν τὴν θυσία λαχταρᾶ νὰ καταργήσει ὁ Ἑωσφόρος ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια, νὰ μὴ τελεῖται Θεία Λειτουργία, νὰ σταματήσουν οἱ Χριστιανοὶ νὰ κοινωνοῦν. Καὶ τώρα, μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ, βρῆκε (ἂν δὲν τὴν ἐφεῦρε κιόλας!) τὴν εὐκαιρία ὁ Διάβολος, μὲ τούς… ὑπαλλήλους του, νὰ καταργήσει τὴν Θεία Κοινωνία, νὰ σβήσει ἡ θυσία.
Πῶς νὰ μὴ θυμηθεῖ κανεὶς τὸν προφήτη Δανιήλ, ὁ ὁποῖος τὸν 6ο αἰ. π.Χ., μιλοῦσε γιὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ θὰ ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος στὴν γῆ καὶ «… λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον…» (Δαν. 7,25), δηλαδὴ ὁ Ἀντίχριστος θὰ χλευάζει μὲ τὰ ὑβριστικά του λόγια τὸν Ὕψιστο Θεό, θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἀχρηστέψει τοὺς Χριστιανοὺς καὶ νὰ ἀλλοιώσει τὴν λατρεία καὶ τοὺς κανόνες τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ἀργότερα προφητεύει ὁ Δανιὴλ ὅτι «…δι’ αὐτὸν θυσία ἐταρά­χθη… καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται» (Δαν. 8,11), δηλαδὴ ἐξαιτίας τοῦ Ἀντιχρίστου ἡ θυσία ταράχθηκε, δηλαδὴ ἡ λατρεία καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ Θεία Λειτουργία ἐμποδίστηκε καὶ ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἐρημώθηκε.
Αὐτὸ ἀκριβῶς, μὲ ἀφορμὴ τὸν κορωνοϊό, ἐπιδιώκεται τώρα, νὰ σταματήσει ἡ θυσία, ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ἆραγε ὁδεύουμε πρὸς τὴν παγκόσμια δικτατορία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἀντιχρίστου, τῶν Σιωνιστῶν, ποὺ θὰ ἐκπληρώσει τοὺς λόγους τοῦ προφήτη Δανιήλ; Ὄχι βέβαια, ἀρκεῖ νὰ μὴ κλείσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ Χριστιανοί, οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, τὶς ἐκκλησίες μας. Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ συνεχίσουν νὰ βρίσκουν καταφύγιο στὸν ναὸ τοῦ Ὑψίστου καὶ νὰ κοινωνοῦν ἄφοβα, μετανοημένοι καὶ ἐξομολογημένοι.
Προσέχουμε τὴν ὑγεία μας, ἀκοῦμε τὶς συμβουλὲς τῶν γιατρῶν, ἀλλὰ δὲν ἀποφεύγουμε τὸ Ἅγιο Ποτήριο. Ὁ Θεὸς νὰ δώσει νὰ σβήσει ὁ ἰός, νὰ θεραπευθοῦν οἱ ἀσθενεῖς καὶ νὰ ματαιωθοῦν τὰ σχέδια τῶν ἀντιχρίστων!

Previous Article

Ἰδοὺ ἡ «δύναμις» τῆς παπικῆς «θείας εὐχαριστίας»!

Next Article

Θεία Κοινωνία καὶ Κορωνοϊός