Ὁ Κων/λεως μεθοδεύει τὴν κατάργησιν τοῦ αὐτοδιοικήτου

Share:

Γράφει ὁ Γέρων Ἀκάκιος Μοναχός Ἁγιορείτης

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ19.5/1.6.2022

Ἀπευθυνόμενος πρὸς πάντα καλοπροαίρετο, φιλομόναχο καὶ φιλοαγιορείτη συνάνθρωπό μου, ἐπισημαίνω τὰ ἑξῆς:

Εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος βρισκόταν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τῆς Ἐπισκοπῆς Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους, μὲ καθεστὼς αὐτοδιοίκησης στὰ διοικητικὰ καὶ οἰκονομικὰ θέματα. Στὴ διάρκεια τῆς ἱστορικῆς του πορείας τὸ Ἅγιο Ὄρος ὑπήχθη γιὰ λόγους τιμῆς στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τηρουμένου τοῦ αὐτοδιοικήτου αὐτοῦ.

Ἐξαιτίας τοῦ προνομίου τοῦ αὐτοδιοικήτου, τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶχε δυνατὴ φωνὴ καὶ προέβαλε ἀντίσταση, ὅποτε ὑπῆρχε προσ­βολή, μειοδοσία καὶ προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως.

Στὰ πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ (ποὺ κατοχυρώνεται στὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου 6.6.2016 π.ἡμ.), οἱ ὑπερασπιστικὲς φωνὲς τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀληθείας στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔπρεπε κατ’ αὐτούς νὰ ἀτονήσουν καὶ νὰ σιγήσουν παντελῶς.

Μὲ διάταξη τῆς δικτατορίας τοῦ 1967 δὲν ἐνθρονίζεται Ἡγούμενος Μοναστηρίου στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐὰν δὲν μνημονεύει ἀπροϋπόθετα τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπὶ Πατριαρχίας τοῦ κοιμηθέντος Δημητρίου, ὁ ἀσκῶν τὴν πραγματικὴ ἐξουσία πρώην Ἔξαρχος γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πρώην Διευθυντὴς τοῦ Πατριαρχικοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου νῦν Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος, μεθοδεύει μετά ἐπιβουλεύσεως τὴν κατάργηση τοῦ αὐτοδιοικήτου μὲ τὴν σιωπηλή καί ἔνοχη συγκατάθεση μάλιστα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ κατάσταση ἰδιότυπης ὁμηρείας ἀπὸ ἑπτὰ Μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὰ Μοναστήρια αὐτὰ εἶναι τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιὰ τοῦ Πατριάρχη στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐμποδίζουν τὴν λήψη μὴ ἐπιθυμητῶν ἀπὸ τὸ Φανάρι ἀποφάσεων λόγῳ ἀποχῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύναξη καὶ κατὰ συνέπεια μὴ ὑπάρχουσας ἀπαρτίας κατά τὸν ἰσχύοντα Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του πρῶτο Ἐπίσκοπο χωρὶς ἴσο, ὑπεράνω ὅλων τῶν Ἐπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, δηλαδὴ Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς. Τὸ αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἦταν πολὺ δυσάρεστο καὶ ἐπαχθὲς γι’ αὐτόν. Ἔτσι ἡ πρώτη ἔξοδός του μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του στὴν Κωνσταντινούπολη ἦταν στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἡ τακτική του κατ’ ἀρχὰς ἦταν νὰ παραπλανήσει τοὺς Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς γιὰ τὰ δῆθεν ὀρθόδοξα φρονήματά του.

Ἔκτοτε ἐπισκεπτόταν τακτικὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ ἐκφοβίζει ἀσταθεῖς συνειδήσεις, νὰ φιμώνει φωνὲς ἀντίστασης καὶ νὰ συντονίζει καὶ νὰ προωθεῖ σχεδιασμένα βήματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἑνώσουν λαούς, φυλὲς καὶ γλῶσσες σὲ ἕνα θρησκευτικὸ καὶ κοσμικὸ γεγονός. Αὐτὸ τόνισε καὶ κατὰ τὸ πρόσφατο ταξίδι του στὴν Ἀμερικὴ, κατὰ δήλωσή του, στὸν λάτρη τῆς παγκοσμιοποίησης, νῦν πρόεδρο Μπάϊντεν. Σὲ ὁμιλία του στὸ Πανεπιστήμιο ποὺ τὸν ἀνακήρυξε διδάκτορα, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς : «Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες, οἱ ἑταιρικὲς ἑνώσεις (σ.σ.κεφαλαιοκράτες) καὶ οἱ ἐπιστήμονες θὰ πρέπει ἑνωμένοι νὰ κατευθύνομε τὸν κόσμο….». Παρακολουθοῦ­με βέβαια τὰ ἔργα ὅλων αὐτῶν τῶν ἡγετῶν στὸν κόσμο καὶ στὶς μέρες μας βλέπουμε τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν: πεῖνα, ἐξαθλίωση, φτωχοποίηση, πόλεμοι, δουλεία, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση, ἀρρώστιες, βλαβερά ἐμβόλια, τρομοκρατία κ.λ.π., (τὰ ὁποῖ­α συνεχῶς ἐπιδεινώνονται). Τὸ τελευταῖο δαιμονικό πείραμά τους ὁ μεταλλαγμένος ἄνθρωπος, ὁ μετάνθρωπος, ὁ τάχα ἀναβαθμισμένος, trans human, ὁ πλήρως ἐλεγχόμενος ἄνθρωπος μέσῳ τῆς ἐπέμβασης στὸ DNA καὶ τῆς ἐμφυτεύσεως ἠλεκτρονικῆς τεχνητῆς νοημοσύνης. Ὁ προικισμένος, ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεό Δημιουργὸ του, μὲ ἐλευθερία ἄνθρωπος, ὑποβαθμίζεται σέ ζῶο στὴν φάρμα τῶν πονηρῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Στὴν προτελευταία του ἐπέλαση στὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος στὴν Ἱ.Μ.Παντοκράτορος, κεκλεισμένων καὶ φυλασσομένων τῶν θυρῶν, ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν ἔχουμε διαφορὲς στὴν πίστη μὲ τοὺς παπικούς!… Οἱ μόνες διαφορὲς ποὺ μᾶς χωρίζουν εἶναι ἱστορικῆς προελεύσεως, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἕνωση θὰ συντελεστεῖ.

Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἔχει δώσει δεῖγμα γραφῇς καὶ φρονήματος ἀπὸ τὴ νεότητά του, ὅταν σπούδαζε στὴν Ἑσπερία (βλέπε Διδακτορικὴ Διατριβὴ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, τό 1970[1]). Ὑπῆρξε καταφρονητὴς καὶ ὑβριστὴς τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν Ἁγίων Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. Ὑπῆρξε ὅμως ὑμνητὴς καὶ μιμητὴς τῶν οἰκουμενιστῶν προκατόχων του, Μελετίου Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα Σπύρου.

Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος συνεχίζει νὰ εἶναι πειθήνιο ὄργανο τῆς Δύσεως καὶ τῶν σκοτεινῶν ἐκπροσώπων της. Διχάζει τὴν Ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζοντας ἀχειροτονήτους, ἀφορισμένους καὶ ἀνύπαρκτες ἐκκλησίες, (βλέπε Οὐκρανία καὶ τελευταῖα καὶ τὰ Σκόπια…) γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, γεωοικονομικὰ συμφέροντα τῆς ἐν ἀνομίαις δῆθεν παγκόσμιας δύναμης καὶ τῶν ὀπίσω αὐτῆς «ἑταιρικῶν ἑνώσεων» πολυεθνικῶν.

Ὅλα τὰ παραπάνω πραχθέντα ἀπ’ αὐτὸν εἶναι ἀνυπόστατα καὶ παράνομα, διότι δὲν ἔχει καμία Ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ ἀπ’ τὸ καθ’ ὅλο Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο· παραδείγματος χάριν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔπαιρναν ἀποφάσεις ἀπὸ κοινοῦ κατόπιν πολλῆς συζητήσεως καὶ ἐκτενοῦς προσευχῆς. Ὅπως εἶχε εἰπωθεῖ δημόσια ἀπὸ ἀξίους κληρικούς, ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ γιὰ τά Ἐθνικά θέματα[2].

Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀνεγράφησαν παραπάνω φαίνεται ὅτι ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὄρος τὴν ἀποφράδα ἡμέρα 29 Μαΐου, γιὰ νὰ προωθήσει τὸ πρόγραμμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἢ τῆς μεγάλης ἐπανεκκίνησης ἢ τῆς 4ης βιομηχανικῆς ἐπανάστασης ἢ τῆς agenda τοῦ 2022-2030, μὲ τὸ θρησκευτικὸ μανδύα τοῦ οἰκουμενισμοῦ( διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ).

Ἐν κατακλεῖδι, ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ἐπιλογή τῆς 29ης Μαΐου ὡς ἡμέρας ἐπίσκεψης στό Ἅγιον Ὄρος δέν ἦταν καθόλου τυχαία. Ἀπεναντίας συμβολική ὡς ἐναρκτήριο ἔναυσμα τῆς ἐν καιρῷ καταλύσεως τοῦ τελευταίου χιλιόχρονου καί πλέον πυλώνα τῆς Ὀρθόδοξης, Ἀνατολικῆς, Ρωμαϊκῆς (Ρωμαίϊκης, Βυζαντινῆς) Αὐτοκρατορίας καί τῆς συνειδησιακῆς ἀμαύρωσης τοῦ Μοναχικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱεροῦ ἰδεώδους.Ἄς γρηγοροῦμε καὶ ἂς προσευχόμαστε. Ἀμήν.

Σημειώσεις:

1.«Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Ἀνάλεκτα Βλατάδων 6, σελ.27,31,70…,Θεσσαλονίκη 1970.2. Ἐφημερίδες ΑΥΡΙΑΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φύλ. 30.11.1991, δήλωση μιὰ ἑβδομάδα πρὶν τὴν ἐνθρόνισή του σὲ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως -2.11.1991-, ἀναδημοσίευση στό: gr, δήλωση κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς 27.5.2022 στὴν νῆσο Ἴμβρο, δημοσίευση στό pentapostagma.gr.

Previous Article

Θεωρεῖ τόν Ὅσιον Ἐφραὶμ παράφρονα;!

Next Article

Ὁ Κων/λεως διεστρέβλωσε τὴν ἱστορίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους