Ὁ Κων/λεως συνεχάρη σιωνιστήν!

Share:

Εἰς τὸν δεδηλωμένον δημοσίως καὶ πολλαπλῶς σιωνιστὴν κ. Τζὸν Μπάιντεν, νέον πρόεδρον τῶν ΗΠΑ, ἀπέστειλεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὄχι τυπικὴν  συγχαρητήριον ἐπιστολὴν, ἀλλὰ ἔνθερμον περὶ τῆς πολυετοῦς «φιλίας τους». Παραθέτομεν τμῆμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Φαναρίου:

«Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε θερμὸ συγχαρητήριο γράμμα πρὸς τὸν νεοεκλεγέντα 46ο Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, Ἐξοχ. κ. Joseph Biden.

“ Ἐπειδή γνωρίζετε τὰ αἰσθήματα ἡμῶν ἀπέναντί Σας ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς φιλίας μας, ἠμπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὸ μέγεθος τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ὑπερηφανείας ἡμῶν διὰ τὴν θριαμβευτικὴν ἐκλογήν Σας ὡς τοῦ 46ου Προέδρου τῆς ἡγέτιδος χώρας Σας, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς”, ἀναφέρει ὁ Παναγιώτατος καὶ προσθέτει, μεταξὺ ἄλλων, στὴν ἐπιστολή του:

“Ἡ χαρὰ καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς διὰ τὴν ἐκλογικήν Σας νίκην δὲν εἶναι μόνον προσωπικὰ συναισθήματα. Εἶναι καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἠμῶν Πατριαρχείου μὲ τὰς ἀνὰ τὸν κόσμον Ἐπαρχίας του, μὲ πρώτην τὴν Ἑλληνορθόδοξον Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς μὲ τὸν ἄξιον ποιμενάρχην της Ἐλπιδοφόρον – καὶ Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διότι τὸν περιβάλλετε μὲ ἀγάπην καὶ τιμὴν – καὶ πέραν τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν, χαιρετίζουν τὴν ἐπικράτησίν Σας ἑκατομμύρια Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ καὶ πολιτῶν ὅλου τοῦ ἐλευθέρου κόσμου, εἰς τοὺς ὁποίους δίδετε ἐλπίδα (θὰ ἐλέγομεν βεβαιότητα) δι’ ἕνα καλύτερον κόσμον, ὅπου θὰ ἐπικρατοῦν αἱ αἰώνιαι ἀξίαι καὶ τὰ ἰδεώδη τῆς πολιτισμένης ἀνθρωπότητος”.

“Κύριε Πρόεδρε, ἐπειδὴ ὁ κόσμος ἀναμένει πάρα πολλὰ ἀπὸ Ὑμᾶς, προσευχόμεθα ἐδῶ εἰς τὸ Φανάριον, ποὺ τὸ ἐτιμήσατε μὲ τὴν παρουσίαν Σας, νὰ Σᾶς χαρίζη ὁ παντοδύναμος καὶ πάνσοφος Θεὸς δύναμιν, ὑγείαν, ἔμπνευσιν καὶ ἀντοχήν, διὰ νὰ ἐκπληρωθοῦν ὄλαι αἱ προσδοκίαι τῶν ἀνθρώπων. Ἀναμένουν πολλὰ ἀπὸ Ὑμᾶς ὅσοι διψοῦν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν, ὅσοι καταπατοῦνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά των, ὅσοι ποθοῦν ἐλευθερίαν καὶ δικαιοσύνην. Καὶ εἶναι αὐτοὶ τόσοι πολλοί! Συμπεριλαμβάνονται εἰς αὐτοὺς ἐπίσης αἱ ἱστορικαὶ θρησκευτικαὶ κοινότητες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ποὺ ὁραματίζονται μίαν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν. Κύριε Πρόεδρε, ὁ Θεὸς μαζί Σας!”

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ νεοεκλεγείς Ἀμερικανὸς Πρόεδρος εἶχε ἐπισκεφθεῖ, τὸ 2011, ὡς Ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α., τὴν Ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στὸ Φανάρι. Λίγα χρόνια νωρίτερα, τὸ 2009, ὁ Παναγιώτατος, στὸ πλαίσιο ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του στὶς Η.Π.Α., γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο διεθνοῦς ἐν πλῷ περιβαλλοντικοῦ συνεδρίου στὸν ποταμὸ Μισισιπή, εἶχε συναντηθεῖ κατ’ ἰδίαν μὲ τὸν τότε Πρόεδρο κ. Barack Obama, στὸν Λευκὸ Οἶκο, καὶ στὴ συνέχεια μὲ τὸν Ἀντιπρόεδρό του, κ. Joe Biden, στὴν ἐπίσημη κατοικία του στὸ Number One Observatory Circle, ὅπου παρέθεσε ἐπίσημο δεῖπνο πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Στὴν πρόποσή του ὁ κ.Biden εἶχε ἀναφερθεῖ μὲ θέρμη στὴν προσωπικότητα, στὴ διακονία καὶ τὶς πρωτοβουλίες τοῦ Παναγιωτάτου, γιὰ τὴν προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, γιὰ τὴν ἀνεκτικότητα καὶ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν εὐαισθητοποίηση τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος».

Εἰς τὸν δεδηλωμένον δημοσίως καὶ πολλαπλῶς σιωνιστὴν κ. Τζὸν Μπάιντεν, νέον πρόεδρον τῶν ΗΠΑ, ἀπέστειλεν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὄχι τυπικὴν  συγχαρητήριον ἐπιστολὴν, ἀλλὰ ἔνθερμον περὶ τῆς πολυετοῦς «φιλίας τους».

Previous Article

Οἰκουμενιστικὴ διακήρυξις διὰ τὴν «σωτηρίαν τοῦ περιβάλλοντος»!

Next Article

Φανάρι: Ὄργανον τῆς Ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς!